Ny lov om universiteter og høyskoler

Universitets- og høyskolelovutvalget leverte sin NOU til Kunnskapsdepartementet 13. februar 2020. Departementet la frem forslag til ny universitets- og høyskolelov for Stortinget 26. mars 2021.

Stortingets behandling av meldingen

Stortingets utdannings- og forskningskomité har avgitt sin innstilling 20. mai 2021. Stortinget debatterte saken og fattet vedtak 27. mai 2021. 

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet

Høringsrunde

Kunnskapsdepartementet sendte utvalgets NOU på høring med svarfrist 22. mai 2020. Departementet vil vurdere utvalgets forslag og høringsuttalelsene, og tar sikte på at regjeringen kan fremme forslag til ny universitets- og høyskolelov våren 2021. Departementet vil se arbeidet med ny lov i sammenheng med stortingsmeldingen om styringen av universitets- og høyskolesektoren og innspill til denne.

Universitets- og høyskolelovutvalgets NOU og reaksjoner

Utvalgets mandat var å foreslå et regelverk som tydelig beskriver ansvar, rettigheter og plikter for universitetene og høyskolene, og for studenter og ansatte.

Innspill til utvalgets arbeid

Utvalget har et eget nettsted der de har tatt imot innspill til arbeidet.

Utvalget avholdt og deltok på en rekke innspillsmøter våren 2019. Les mer om disse på utvalgets nettsted: Innspillsmøter

Utvalgsleder Helga Aune møtte Forskerforbundets Hovedstyre torsdag 7. mars 2019 til en samtale og innspill til utvalgets arbeid. Forskerforbundet sendte et innspill nr. 2 til utvalget i mai 2019.

Utvalget arrangerte et innspillsmøte 30. januar 2019 der temaet var ansettelse og karriereveier i UH-sektoren. Forskerforbundets generalsekretær Hilde Gunn Avløyp holder innlegg på vegne av Unio, LO og YS.

Utvalget inviterte fagforeningene til innspillsmøte 5. desember 2018 om regelverket for ansettelser ved universiteter og høyskoler, og ba om skriftlige innspill.

Oppnevning av utvalget

Universitets- og høyskolelovutvalget ble oppnevnt av regjeringen 22. juni 2018.

Mandat og mulighetsstudie

I forkant av oppnevning av lovutvalget ba Kunnskapsdepartementet i brev 6. mars 2018 om innspill til utvalgets mandat. Etter høringsrunden ble mandatet for utvalget fastsatt 13. juli 2018.

I det samme brevet tok departementet også opp spørsmålet om institusjonenes tilknytningsform:
«Departementet vil [derfor] gjennomføre en mulighetsstudie for å se på ulike tilknytningsformer for statlige universiteter og høyskoler, f.eks. en foretaksmodell, for å sikre mer uavhengige institusjoner.»

Mulighetsstudien ble gjennomført av en interdepartemental arbeidsgruppe som leverte sin rapport 21. desember 2018. Kunnskapsdepartementet offentliggjorte 14. januar 2019 at det ikke er aktuelt å gå videre med en foretaksmodell.

Bakgrunn

Siste gang regelverket for universiteter og høyskoler ble helhetlig vurdert var i NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler. Blant annet på bakgrunn av dette ble universitets- og høyskoleloven vedtatt av Stortinget i 2005, og ga for første gang en felles lov for statlige og private universiteter og høyskoler