Høring: Forenkling og forbedring av rammeverk for universiteter og høyskoler: Forenkling av målstrukturen

Vi viser til høring om forenkling og forbedring av rammeverk for universiteter og høyskoler, del 3, med høringsfrist 1. juni, hvor departementet ber om innspill til forenkling av målstrukturen.

Forskerforbundet vil ikke gå i detaljer om hvordan målstrukturen i dag virker og oppleves – det må institusjonene selv svare på – og vil derfor også avstå fra å komme med forslag til konkrete forbedringer med unntak for ett punkt: De ansattes medbestemmelse må inn i utviklingsavtalene. Dersom utviklingsavtalene skal inneholde strategisk viktige bestemmelser for den faglige virksomheten ved institusjonene, er det viktig at de ansatte involveres i hele prosessen og slutter seg til tiltakene og målene. En gjennomgangsmelodi i forbindelse med fusjonene i sektoren har vært at medbestemmelsen og dialogen med de ansatte har vært for dårlig. Dermed oppnår man ikke en felles forståelse av utfordringer, prosesser, tiltak og mål. For å sikre dette er det nødvendig at de ansatte deltar i utformingen av de konkrete punktene legges inn i utviklingsplanene. Det vil gi forankring og eierskap til målsettingene.

Forskerforbundet har støttet regjeringens forslag til oppfølging av ordning med utviklingsavtaler. Herunder at ordningen innrettes på en ubyråkratisk måte. Vi vil imidlertid benytte anledning til å gjenta at dersom det skal knyttes økonomi til utviklingsavtalene må dette komme i form av friske midler. Dagens basisfinansiering er allerede lav og det vil være svært uheldig med en ytterligere svekking. Det vil redusere handlingsrommet og uvegerlig medføre økt usikkerhet, som igjen fører til mer midlertidig ansettelser, og at mer ressurser benyttes til rapportering og administrasjon. Forskerforbundet mener prinsipielt at målstrukturen i utviklingsavtalene må være basert i tillit til at institusjonene og deres ansatte vil arbeide for å utvikle høy kvalitet i utdanning og forskning, uten økonomiske insentiver som risikerer å lede til feilfokusering, kontrollregimer og unødig merrapportering.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær