Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning er et av de viktigste strategiske virkemidlene i kunnskapspolitikken. Planen revideres hvert fjerde år, og revidert langtidsplan 2023–2032 ble lagt frem 6. oktober 2022.

Article Image

(Illustrasjon fra Meld. St. 5 (2022–2023))

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023–2032

Regjeringen Støres langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2023–2032 ble lagt frem 6. oktober 2022 og behandles i Stortinget våren 2023. Stortingets Utdannings- og forskningskomité holdt åpen høring om langtidsplanen 5. januar 2023. Komiteen avga sin innstilling om meldingen 7. februar 2023,og Stortinget har ferdigbehandlet saken 14. februar 2023.

Høring: Innspill til neste Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet gjennomførte en høringsrunde der de ba om innspill til neste langtidsplan for forskning og høyere utdanning, med svarfrist 10. september 2021.

 

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028

Den forrige langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2019–2028 ble lagt fram 8. oktober 2018 og behandlet i Stortinget 19. februar 2019.

Stortingsbehandlingen av revidert langtidsplan

Stortingets Utdannings- og forskningskomité behandlet langtidsplanen våren 2019.

Regjeringens langtidsplan 2019–2028

Våre forventninger til revidert langtidsplan

Innspill til revisjon av langtidsplanen (2017)

Kunnskapsdepartementet ba om skriftlige innspill til revidert langtidsplan innen 15. september 2017.

Forskerforbundets Hovedstyre møtte statssekretær Bjørn Haugstad tirsdag 9. mai 2017 for å gi sine første innspill til revisjonen av langtidsplanen. Hovedstyret vedtok det skriftlige innspillet fra Forskerforbundet til Kunnskapsdepartementet på styremøtet i september 2017. Lokallag og foreninger var bedt om å sende sine innspill til sekretariatet innen 30. juni.

Mandag 12. juni 2017 arrangerte Kunnskapsdepartementet en innspillskonferanse i forbindelse med revisjonen av langtidsplanen. Dagen etter, 13. juni, ble OECDs landrapport for Norge, med bl.a. gjennomgang av den norske politikken for forskning og høyere utdanning, lansert.


Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015–2024

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget holdt åpen høring om langtidsplanen tirsdag 6. januar 2015. Forskerforbundet deltok på høringsmøtet. Komiteen avga sin innstilling om langtidsplanen 27. januar 2015.

Regjeringen la frem den første langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i form av en melding til Stortinget onsdag 8. oktober 2014.

Forskerforbundet foreslo at langtidsplanen bør bli kunnskapssektorens svar på transportsektorens Nasjonal transportplan; en Nasjonal kunnskapsplan.

Bakgrunn

Kunnskapserklæringen

Kunnskapserklæringen var et innspill til regjeringens arbeid med ny stortingsmelding om forskning i 2012/13. Bak dette initiativet sto elleve aktører som representerer forskning, arbeidsliv, næringsliv og studenter: Abelia, Det Norske Videnskaps-Akademi, Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN), Forskerforbundet, Forskningsinstituttenes Fellesarena (FFA), Norges Tekniske Vitenskapsakademi, Norsk Industri, Norsk studentorganisasjon (NSO), Norsk Tjenestemannslag (NTL), Tekna og Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Kunnskapserklæringen slo fast at forskningens langsiktige karakter må være en avgjørende premiss i politikkutviklingen for forskningssystemet, og tok til orde for mer samspill, høyere kvalitet, større investeringer i kunnskap, mer langsiktighet og utdanning av flere forskere.

Regjeringens forslag om en langtidsplan

Regjeringen Stoltenberg varslet i forskningsmeldingen som ble lagt frem våren 2013 at den ville utvikle en nasjonal langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Langtidsplanen skal inneholde politiske prioriteringer for forskning og høyere utdanning i et tiårsperspektiv, og prioriteringene skal legge føringer for hvordan vi innretter investeringer i kunnskapsbygg, forskningsinfrastruktur, stipendiater og studieplasser. Langtidsplanen skal sikre forutsigbarhet, åpenhet og langsiktighet rundt nasjonale kunnskapsinvesteringer.

På Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 5. november 2013 bekreftet kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen at han ville legge fram en langtidsplan for forskning og høyere utdanning i løpet av høsten 2014.

Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning var også et av kunnskapsministerens syv punkter for høyere kvalitet i høyere utdanning og forskning. De syv punktene ble presentert på regjeringens kontaktkonferanse for universitets- og høyskolesektoren 14. januar 2014.

Kunnskapsministeren offentliggjorde regjeringens prioriteringer i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning på NIFUs årskonferanse fredag 23. mai 2014.

Stortinget sluttet seg til forslaget om utvikling av en slik langtidsplan i sin behandling av forskningsmeldingen i juni 2013.

Forskerforbundets politikk

Forskerforbundet støttet forslaget om en langtidsplan for forskning da det ble fremmet i forskningsmeldingen, og har i innpill til Solberg-regjeringen bedt om at arbeidet med en langtidsplan videreføres.

Partienes synspunkter

Da Forskerforbundet stilte spørsmål til de politiske partiene i forkant av stortingsvalget 2013 svarte Ap, SV, SP, KrF og V at de ønsket en langtidsplan for forskning. I Stortingets behandling av Forskningsmeldingen var alle partier unntatt Høyre positive til langtidsplanen.

Invitasjon til innspill til langtidsplanen

1. juli 2013 sendte Kunnskapsdepartementet ut en invitasjon til å komme med innspill til arbeidet med langtidsplanen. Svarfristen var satt til 15. oktober 2013.