Kunnskapsalliansens kommentarer til forskningsmeldingen

Kunnskapsalliansen, som representerer 10 ulike aktører, mener at regjeringen i Meld St. 18 "Lange linjer – kunnskap gir muligheter" på flere områder har gjort noen viktige grep som vil bringe norsk forskning i riktig retning.

Article Image

Vi vil særlig trekke fram innføring av tiårige langtidsplaner. Dette vil gi institusjonene økt handlingsrom for kvalitetsheving og prioritering av ressurser og med det skape en lenge etterspurt langsiktighet i norsk forskning. En utfordring er at meldingen i mindre grad foreslår konkrete grep for å møte samfunnets og næringslivets langsiktige utfordringer.

Meldingens intensjoner vil kreve styrket innsats. Sektoren er klar til å ta utfordringen. Hvorvidt vi lykkes, vil også avhenge av at rammebetingelsene for forskning er gode, at tiltakene blir utformet på en god måte og at de blir fulgt opp. De 10 aktørene imøteser derfor med forventning en kommende dialog om den videre konkretisering og oppfølging av de foreslåtte mål og tiltak.

Kunnskapsalliansen er enig om at norsk forskning står overfor vesentlige utfordringer som krever et krafttak for forskning. I Kunnskapserklæringen la vi vekt på at det er behov for:

mer samspill innen og på tvers av institusjoner, sektorer og land økt satsning på kvalitet større investeringer i kunnskap, både i offentlig og privat sektor mer langsiktig og forpliktende politikk og finansiering å styrke forskning som attraktiv karrierevei

Kunnskapsalliansens kommentarer til Forskningsmeldingen (pdf)