Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for kunnskapsarbeidere, med over 25 000 medlemmer. Vi organiserer studenter og ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling.

Våre medlemmer er ansatt i vitenskapelige, administrative og bibliotekfaglige stillinger ved universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, museer, arkiver, helseforetak og i offentlig forvaltning knyttet til forskning og høyere utdanning.

Forskerforbundets medlemstall er økende, og i april 2023 passerte vi 25 000 medlemmer.

Noen fakta om oss (tall per 1. januar 2024)

Fakta-om-FF.png
  • Forskerforbundet er organisert etter en tjenestemannsmodell og medlemmene er direktemedlemmer i Forskerforbundet.
  • Vi oppretter lokallag på alle arbeidsplasser der vi har minst tre medlemmer.
  • Vi har ca. 280 lokallag, varierende i størrelse fra tre til 2 000 medlemmer.
  • Vi har ikke fylkeslag eller annen regional organisering.
  • Av våre 25 484 medlemmer per 1.1.2024 er 21 254 yrkesaktive, 931 studenter og 2 495 pensjonister.
  • 56 % av medlemmene våre er kvinner. For 20 år siden var kvinneandelen 40 %.
  • 73 % av medlemmene er statsansatte, 4 % kommuneansatte og 23 % arbeider i privat sektor.
  • 72 % er ansatt i vitenskapelig stilling, 23 % i administrativ stilling, 3,5 % i tekniske stillinger og 1,5 % i bibliotekarstillinger.

Arbeidssted (tall oppdatert per 1. januar 2024)

Antall medlemmer

Prosent

Universitet / vitenskapelig høyskole11 56954 %
Forskningsinstitutt2 67813 %
Høyskole2 17010 %
Offentlig forvaltning / øvrige arbeidssteder1 5097 %
Arkiv, bibliotek, museum1 5057 %
Helseforetak og sykehus1 2336 %
Kommune / fylkeskommune5893 %

Forskerforbundet ble stiftet 8. februar 1955 som Fellesrådet for vitenskapelige tjenestemenn.

Forskerforbundets engelske navn er Norwegian Association of Researchers (NAR).

Forskerforbundets nordsamiske navn er Dutkiidsearvi.