Innstegsstillinger

I Forskningsmeldingen 2013 ble det foreslått å innføre en prøveordning med 300 innstegsstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Stortinget sluttet seg til forslaget. De første institusjonene tok stillingen i bruk fra høsten 2015.

 

Erfaringer med innstegsstillingen

I oktober 2020 sendte Forskerforbundet et innspill til Kunnskapsdepartementets kartlegging av foreløpige erfaringer med innstegsstillingen. Les vårt innspill her

Historikk

Våren 2014 vedtok Stortinget en ny hjemmel i universitets- og høyskoleloven som åpner for ansettelse på innstegsvilkår. Nærmere regler om vilkår for å bli ansatt, innholdet i stillingen m.m. er deretter fastsatt i en ny forskrift.

Ansettelse på innstegsvilkår er i første omgang en prøveordning med til sammen 300 stillinger. Kunnskapsdepartementet har i april 2015 fordelt 185 av de 300 stillingene til institusjonene. Andre universiteter og høyskoler kan fortløpende søke om å få tildelt noen av de resterende 115 stillingene i prøveordningen.

Forskningstalenter skal rekrutteres (pressemelding 08.04.15)

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Kunnskapsdepartementet har vedtatt forskrift om ansettelse på innstegsvilkår. Det etableres en prøveordning med 300 slike ansettelser, og forskriften regulerer vilkårene knyttet til ansettelsesformen.

Forslaget fra høringsutkastet om to ansettelsesmodeller er videreført i den endelige forskriften. Det kan enten ansettes i postdoktorstilling med sikte på å kvalifisere for fast ansettelse i førsteamanuensis/professorstilling ut fra opparbeidet kompetanse, eller ansettelse i førsteamanuensisstilling med sikte på å kvalifisere for fast ansettelse som professor.

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. mars 2015 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler §6-4 første avsnitt punkt k.

Utkast til forskrift ble sendt på høring i oktober 2014 med høringsfrist 10. januar 2015. "Hvis man mener alvor med at man ønsker å tilby forutsigbarhet, gode rammevilkår og mulighet for videre kvalifisering, er fast tilsetting best. Det koster ikke mer, har bedre rekrutteringseffekt enn ulike midlertidige løsninger og gir best kvalitet", skriver Forskerforbundet i høringsuttalelse om ansettelse på innstegsvilkår.

Ansettelse på innstegsvilkår (05.01.15)
Forskerforbundets høringsuttalelse om forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (18.12.14)
Høringsbrev og utkast til forskrift (10.10.14)
Forskerforbundets innspill til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (19.09.14)

Bakgrunn

I desember 2010 ba Forskerforbundet Kunnskapsdepartementet om å utrede en innstegsstilling. Hensikten med forslaget var å få vurdert om en slik stilling kunne bidra til å redusere omfanget av midlertidig tilsetting og øke forutsigbarheten for forskerrekruttene. I Forskerforbundets brev til Kunnskapsdepartementet heter det:

"Forskerforbundet mener at dagens postdoktorordning ikke fungerer i tråd med intensjonen, og at vi må få vurdert om en innstegstilling stilling kan erstatte den.

Forskerforbundet foreslår derfor en utredning av en ny type stilling, innstegstilling. Hovedinnholdet i en slik stilling skal være en lengre tilsettingsperiode med sikte på videre kvalifisering med garanti for fast tilsetting ved utløpet av åremålet dersom kandidaten er kvalifisert for tilsetting som professor. En innstegstilling på seks år med garanti om fast tilsetting ved kvalifisering, vil kunne gi større forutsigbarhet for forskerrekruttene. Forutsetningen må være at stillingen ikke skal være på bekostning av faste stillinger og at den gir et realistisk kvalifiseringsløp frem til professor."

Forskningsmeldingen, Meld. St. 18 (2012–2013)

I Forskningsmeldingen, Meld. St. 18 (2012–2013) "Lange linjer – kunnskap gir muligheter", som ble lagt frem 8. mars 2013, foreslo Stoltenberg-regjeringen "å etablere en prøveordning med innstegsstillinger med en kvote på opptil 300 tilsettingsforhold innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag, teknologi, medisin og odontologi. Ordningen skal bidra til styrket rekruttering av særlig talentfulle forskere gjennom mer tydelige karriereløp."

I Forskerforbundets kommentarer til Forskningsmeldingen ble det understreket at innstegsstillingen ikke må føre til at det samlet sett gis utvidet adgang til midlertidig tilsetting:
"Intensjonen med forslaget om å innføre en innstegstilling er å sikre økt forutsigbarhet i forskerkarrieren. Forslaget er imidlertid uferdig og det fremkommer ikke hvilket nivå innstegstillingen skal lede frem til, hvordan den skal finansieres eller hvordan den skal innplasseres i lov og tariffavtale. Dette må avklares. For at en innstegstilling skal gi økt forutsigbarhet, er det nødvendig å stramme inn på adgangen til midlertidig tilsetting andre steder i lovverket for at det samlet sett ikke gir utvidet adgang til midlertidighet. Vi foreslår at innstegstillingen vurderes i sammenheng med postdoktorstillingen."

Kriterier for en innstegsstilling

Forskerforbundets Hovedstyre behandlet kriterier for en innstegsstilling på sitt styremøte 13. juni 2013, og fattet følgende vedtak:

"Forskerforbundet ønsker at Kunnskapsdepartementet utreder en innstegsstilling etter følgende kriterier:

  • Formålet med stillingen må være å sikre større forutsigbarhet for forskerrekruttene.
  • Innplasseres på nivå med dagens postdoktor når det gjelder krav til kvalifikasjoner og lønnsmessig innplassering.
  • Varighet på inntil seks år med et realistisk kvalifiseringsløp frem til professorkompetanse.
  • Innstegsstillingen erstatter dagens postdoktorordning slik at adgangen til midlertidig tilsetting ikke blir ytterligere utvidet.
  • Den ansatte i innstegsstillingen skal fungere som ordinært medlem av den vitenskapelige staben, med maksimum 25 % undervisning.
  • Den ansatte vurderes i forhold til professorkompetanse etter seks år. Dersom den ansatte tilfredsstiller kriteriene for tilsetting som professor gis vedkommende fast tilsetting.
  • Stillingen fullfinansieres over statsbudsjettet slik at den ikke fører til færre fast ansatte. Innstegsstillingen inngår som egen stillingskode på lønnsplan 17.510."

Endring av universitets- og høyskoleloven

Forslaget om en prøveordning med innstegsstillinger ble senere konkretisert av Kunnskapsdepartementet gjennom et forslag til endring av universitets- og høyskoleloven, som ble sendt på høring i juli 2013.

I høringsutkastet skriver Kunnskapsdepartementet:
"Innstegsstilling, eller ansettelse på innstegsnivå, er et midlertidig tilsettingsforhold med en konkret og forutsigbar mulighet for tilsetting i fast stilling. Oppnås kompetansekravene som er fastsatt ved tilsetting i løpet av tilsettingsperioden, fortsetter vedkommende som fast tilsatt."

I sin høringsuttalelse skriver Forskerforbundet: 
"Uten at det skjer innstramming i lovverket vil innføringen av innstegsstillingen bidra til ytterligere utvidet adgang til midlertidig tilsetting i sektoren. Forskerforbundet foreslår at innstramming av adgangen til midlertidig tilsetting enten skjer ved at innstegsstillingen erstatter postdoktorordningen, eller ved at adgangen til å tilsette midlertidig etter tjenestemannsloven strammes inn."

Forslag til lovvedtak

Regjeringen Solberg la frem Prop. 59 L (2013–2014) Endringer i universitets- og høyskoleloven fredag 4. april 2014. Det ble foreslått å opprettelse av en hjemmel i loven for ansettelse på innstegsvilkår. I lovforslaget het det at "unge talenter etter endt åremålsperiode vil ha krav på fast ansettelse, dersom vedkommende har oppfylt kravene som ble stilt ved ansettelsen". Regjeringen ville innføre en prøveordning med 300 stillinger totalt i universitets- og høyskolesektoren, innenfor alle fagområder. Det skal være en frivillig ordning der institusjoner som ønsker å prøve ut denne ansettelsesformen blir tildelt en kvote etter søknad til departementet. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å ha ordningen på plass våren 2015.

Stortingets behandling av lovforslaget

Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité har behandlet forslaget til lovvedtak og avgitt sin innstilling Innst. 221 L (2013–2014) 3. juni 2014. En enstemmig komité slutter seg til forslaget om lovhjemling av ansettelse på innstegsvilkår.

Komiteen merker seg at flere høringsinstanser peker på usikkerhet rundt flere forhold knyttet til en slik stillingskategori, ikke minst fordi forholdet mellom innstegstillingen og den eksisterende stillingsstrukturen ikke er avklart. Departementet har varslet at «nærmere regler om vilkår for å bli ansatt, innholdet i stillingen, prosedyrer og kriterier knyttet til eventuelle midtveisevalueringer og avsluttende evaluering samt rett til fast ansettelse i en ny stilling uten utlysing fastsettes i ny forskrift». Komiteen er opptatt av at partene i sektoren må trekkes med i arbeidet med en slik forskrift.

Relatert informasjon