Innspill til kartlegging av foreløpige erfaringer med innstegsstillingen

Selv om Forskerforbundet støttet ideen om en innstegsstilling innledningsvis, under forutsetningen om at en innstegsstilling er bedre enn en uforpliktende postdoktorstilling, har vi vært skeptiske til innretningen og det faktum at ansettelsene i ordningen ofte betyr en førsteamanuensisstilling med mange års prøvetid. Dette er dere kjent med, som dere skriver i invitasjonen, men for ordens skyld viser vi til vår argumentasjon fra prosessen mellom 2013 og 2015 og presentert på egen nettside her.

Når det gjelder hvordan ordningen faktisk virker der ute, har vi merket oss hvor lite den er blitt brukt og den skjeve kjønnsbalansen i rekrutteringen. Opplysninger vi fikk fra DBH viste at det bare var 64 personer i ordningen ved utgangen av 2018, hvorav kun 22 kvinner, men vi har ikke fått en nyere oversikt. Det kan tyde på at institusjonene i all hovedsak foretrekker uforpliktende postdoktorstillinger eller ordinære ansettelser, og at innstegsvarianten har lite for seg. Forskerforbundet sentralt har så langt ikke fått inn saker spesielt knyttet til ordningen.

Vi har rådspurt våre tillitsvalgte ved de institusjonene som bruker ordningen, og fått til svar at heller ikke de har vært involvert i enkeltsaker som omhandler stillingen i særlig grad. De sier likevel at det stedvis er uklarheter når det gjelder de ansattes status og at det kan være usikkert når kriteriene i innstegsstillingen er oppfylt og den ansatte er kvalifisert for en fast stilling. Mange blir gående lenge i usikkerhet og får heller ikke muligheter til lønns- eller stillingsopprykk, som de kanskje er kvalifisert til, fordi de må følge ordningens egne regler og logikk. Andre melder om at ordningen stedvis kan komme i veien for ordinære utlysninger av faste stillinger. Til slutt har vi også fått tilbakemelding om at stillingen har et ensidig fokus på toppforskning: «Ordningen slik den praktiseres [ved …] med ekstremt toppubliserings- og tellekantfokus, gir veldig ensidige insentiver mot publisering og dermed insentiver til å nedtone undervisning og ‘citizenship’». Videre rapporterer de tillitsvalgte om at de i liten grad blir trukket med i diskusjonen om bruken av stillingen, og der de gjør det, føler de ikke å få gehør for sine synspunkter.

Det er ingen blant Forskerforbundets tillitsvalgte som har kommet med positive erfaringer eller gir støtte til ordningen slik den brukes ved egen institusjon. Flere uttaler seg klart imot.

Det følger av dette at Forskerforbundet stadig er skeptisk til innstegsstillingen slik ordningen i dag fungerer. Fra vårt ståsted ønsker vi heller en ordning som gjør bruken av postdoktorstillingen mer forpliktende.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet