Stortinget slutter seg til innføring av innstegsstilling

KUF-komiteen har avgitt sin innstilling om forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven. Komiteen slutter seg til regjeringens forslag om å åpne for en forsøksordning med innstegsstillinger.

Article Image

– Vi ønsker prøveordningen velkommen. Samtidig oppfordrer vi regjeringen og akademia til å tenke godt igjennom hvordan stillingen skal utformes slik at vi når målet om flere i fast jobb, sa Forskerforbundets leder Petter Aaslestad da regjeringens lovendringsforslag ble lagt frem i april.

En samlet stortingskomité merker seg at flere høringsinstanser peker på usikkerhet rundt flere forhold knyttet til en slik stillingskategori, ikke minst fordi forholdet mellom innstegsstillingen og den eksisterende stillingsstrukturen ikke er avklart. Departementet har varslet at «nærmere regler om vilkår for å bli ansatt, innholdet i stillingen, prosedyrer og kriterier knyttet til eventuelle midtveisevalueringer og avsluttende evaluering samt rett til fast ansettelse i en ny stilling uten utlysing fastsettes i ny forskrift». Komiteen er opptatt av at partene i sektoren må trekkes med i arbeidet med en slik forskrift.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener en innføring av innstegsstillinger vil kunne være et positivt virkemiddel for rekruttering av unge lovende forskere, men mener det er avgjørende at ordningen utformes på en måte som ikke medfører økt midlertidighet i sektoren. De tre partiene ber også om at en evaluering av innstegsstillinger sees i sammenheng med det generelle arbeidet for å redusere midlertidigheten i akademia og sikre større forutsigbarhet i forskerkarrieren.

Relatert informasjon

Innst. 221 L (2013–2014) (KUF-komiteens innstilling)

Prop. 59 L (2013–2014) Endringer i universitets- og høyskoleloven (Regjeringens forslag)

Innsteg mot fast jobb? (04.04.14)