Plan S

Plan S er et initiativ for åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning innen 2020. Norge representert ved Forskningsrådet er ett av 13 land som har sluttet seg til Plan S.

Article Image

Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering

Rapporten med tittelen «Rettighets- og lisensspørsmål ved åpen publisering» er skrevet på oppdrag fra Unit av førsteamanuensis Torger Kielland ved det juridiske fakultetet, Universitetet i Bergen. Oppdraget ble utformet i samarbeid med Norges forskningsråd og Universitets- og høgskolerådet.

Endelig Plan S med veileder

Etter brede internasjonale og nasjonale innspillsrunder lanserer cOAlition S den endelige Plan S med veileder for iverksetting. Kravene til full og umiddelbar åpen publisering er forskjøvet og vil gjelde fra Forskningsrådets utlysninger i 2021.

Plan S – hva og hvorfor?

Det pågår en engasjert debatt i europeiske forskningsmiljøer om den omdiskuterte «Plan S», og det er ikke helt enkelt å henge med i svingene. Hva går egentlig Plan S ut på, og hva er argumentene for og mot?

Tekna og Forskerforbundet oppfordrer Iselin Nybø til å sørge for større åpenhet og bedre forankring i det videre arbeidet med implementeringen av Plan S. Les innlegg av Guro Elisabeth Lind og Lise Lyngsnes Randeberg:

I forbindelse med behandling av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning stemte Stortinget ned et forslag fra Ap, SV og Sp om at konsekvensene for Plan S i Norge må utredes.

Representantforslag om å ivareta norske forskningsmiljøer ved innføringen av Plan S

Veileder og innspillsrunde

Den internasjonale koalisjonen som står bak Plan S offentliggjorde den 27. november 2018 en veileder til hvordan planen skal settes ut i livet. Veilederen konkretiserer hovedprinsippene for Plan S og hvordan disse prinsippene kan gjennomføres. Veilederen ble lagt frem for innspill og tilbakemeldinger, både nasjonalt og internasjonalt, med frist 1. februar 2019. Parallelt med den nasjonale innspillsprosessen ble det holdt en internasjonal innspillsrunde til cOAlition S gjennom Science Europe, med frist 8. februar.

Forskerforbundets Hovedstyre behandlet saken og vedtok forbundets innspill 31. januar 2019. Hovedstyret vedtok samtidig å sende et brev til Kunnskapsdepartementet og be om at det foretas en helhetlig konsekvensutredning av Plan S.

Veileder til implementering av Plan S

Som innledning til innspillsrunden er det holdt åpne debattmøter i de største universitetsbyene Tromsø (28.–29.11), Oslo (28.11 og 30.11), Trondheim (29.11) og Bergen (7.12), der Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen har deltatt i debatter om åpen tilgang og implementering av Plan S.

Debatten om Plan S

Opprop

Forskere hos PRIO (The Peace Research Institute Oslo ) har tatt initiativet til et opprop som har samlet over 1000 underskrifter.

Opprop: Plan S må konsekvensutredes

Om Plan S

Plan S er et initiativ for åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning innen 2020. Planen ble lansert i september 2018 av Science Europe, med støtte fra EU-kommisjonen og ERC. Norge representert ved Forskningsrådet er ett av 13 land som har sluttet seg til Plan S.

Kravet om full åpen publisering vil gjelde for prosjekter som får innvilget støtte av Forskningsrådet eller EU fra og med 1.1.2020. Målet er å sette et sterkere press på de store kommersielle forlagene i arbeidet med en omlegging av etablerte publiseringsordninger innen akademia.

Plan S om publisering i "compliant Open Access Journals or on compliant Open Access Platforms" inneholder 10 prinsipper:

  • Vil utforme robuste krav til kvalitetssikring.
  • Bidra til å etablere åpne publiseringskanaler hvis kanaler av høy kvalitet ikke finnes. Støtte til infrastruktur for åpen tilgang hvis nødvendig.
  • Publiseringskostnader dekkes av finansiørene eller institusjonene, ikke av enkeltforskere.
  • Publiseringsavgifter standardiseres og får et tak.
  • Bruk av CC BY-lisens eller tilsvarende.
  • Ønsker samordning mellom forskningsinstitusjonene, spesielt for å sikre transparens.
  • Kravene gjelder i første omgang tidsskriftsartikler, men vil omfatte bøker på sikt.
  • Åpne arkiver fortsatt viktige for langsiktig arkivfunksjon og mulighet for videre utvikling.
  • Hybrid publisering godtas ikke.
  • Finansiørene vil innføre sanksjoner dersom kravene ikke etterleves.

Så langt har 13 nasjoner sluttet seg til prinsippene: Finland, Frankrike, Irland, Italia, Luxemburg, Nederland, Norge, Polen, Slovenia, Storbritannia, Slovenia, Sverige og Østerrike.

cOAlition S

De forskningsrådene som har gått inn for Plan S har dannet en egen koalisjon – «cOAlition S» – for å drive arbeidet videre.

cOAlition S er støttet av EU-kommisjonen, ERC og nasjonale forskningsråd fra 13 europeiske land. I tillegg har de private stiftelsene Bill & Melinda Gates Foundation fra USA og britiske Wellcome Trust sluttet seg til, samt det svenske Riksbankens Jubileumsfond.