Lov om statens ansatte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt frem et forslag til ny lov om statens ansatte. Den nye loven, som ble vedtatt i Stortinget 12. juni 2017, erstatter Tjenestemannsloven fra 1. juli 2017.

Parallelt med behandlingen av lovforslaget har Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendt forslag til forskrift til den nye loven på høring.

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven som følge av lov om statens ansatte og forskriftsfesting av regler om tjenestetidsberegning for stipendiater.

Stortingets behandling

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har avgitt sin innstilling om lovforslaget 6. juni, og debatt og vedtak i Stortinget foregikk mandag 12. juni. Loven ble sanksjonert 15. juni og trer i kraft 1. juli 2017.

Våre kommentarer til Stortingets behandling

Forslag til lov om statens ansatte

Våre reaksjoner på lovforslaget

Forskrift til lov om statens ansatte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har sendt på høring forslag til forskrift til lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven). Høringsfristen er 22. mai 2017.

Endringer i universitets- og høyskoleloven

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven som følge av lov om statens ansatte og forskriftsfesting av regler om tjenestetidsberegning for stipendiater. Høringsfristen er 15. august 2017.


Høring: Lov om statens ansatte (2016)

I april 2016 sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet et forslag til ny og forenklet lov om statens ansatte på høring, med høringsfrist 1. juli 2016. Den nye loven skal erstatte dagens tjenestemannslov.

Høringsnotatet var i hovedsak en oppfølging av Tjenestemannslovutvalgets rapport, med noen viktige unntak. Departementets forslag innebar en større adgang til midlertidig tilsetting enn tjenestemannslovutvalgets forslag. Det innebar heller ingen innskrenkning i forhold til dagens lov, og vil derfor ikke bidra til å redusere antallet midlertidig tilsatte. Departementet ga heller ingen signaler i forhold til forbedring av stillingsvernet for ansatte på ekstern finansiering eller for vikarer i vitenskapelig stilling.

Tjenestemannslovutvalget

I februar 2015 oppnevnte regjeringen et utvalg som skulle vurdere modernisering av tjenestemannsloven. Utvalget, ledet av advokat Ingeborg Moen Borgerud, skulle legge frem sin rapport for Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1. november 2015.

Utvalget hadde både arbeidsgiverrepresentanter fra statlige virksomheter og representanter fra de fire hovedsammenslutningene i staten, LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio. Advokat/fagsjef Henrik Dahle representerte Unio i utvalget.

I juni 2015 fikk utvalget utvidet sitt mandat. Utvalget skulle også foreta en gjennomgang av bruken av midlertidighet i staten, og komme med forslag som kan bidra til å redusere antallet midlertidige tilsettinger. Utvalget fikk forlenget frist for sitt arbeid til 18. desember 2015.

Utvalget leverte sin enstemmige rapport i desember 2015. Forskerforbundet mente innstillingen fra det partssammensatte utvalget var balansert, og at det ble foreslått lovregler som kunne stå seg over tid.

Tjenestemannsloven

Lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. (tjenestemannsloven; tjml) regulerer ansettelsesforhold i statsforvaltningen og omfatter i dag omlag 160 000 ansatte i statlig sektor.