Vår politikk for redusert midlertidighet

Fast ansettelse er hovedregelen etter norsk lov, og det er allmenn aksept for at bruken av midlertidige ansettelser skal holdes på et minimum. Likevel er det en utstrakt bruk av midlertidighet i forskning og høyere utdanning. Dette bekymrer Forskerforbundet og dette arbeider vi for å redusere.

Article Image

Derfor er vi opptatt av:

 • Å stramme inn på den utvidede adgangen til midlertidig ansettelse etter statsansatteloven.
 • Å avskaffe ulovlige midlertidige ansettelser.
 • Å få redusert andelen midlertidig ansatte i ordinære stillinger (ikke rekrutteringsstillinger og andre ønskede åremål) slik at andelen midlertidighet i forskningssektoren kommer ned på nivå med arbeidslivet for øvrig.
 • Å få ryddet opp i lovverk og praksiser slik at regelverket blir tydeligere og forskningsprosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet, EU og andre finansieringskilder ikke automatisk regnes som tidsavgrensede eksterne oppdrag som må bemannes av midlertid ansatte.
 • Å hindre misbruk av rekrutteringsstillinger, særlig postdoktor – den skal brukes til reell kvalifisering til faglig toppstilling, ikke som en midlertidig forskerkode.
 • At dimensjoneringen av og innretningen på forskerutdanningen er balansert i forhold til utdanningsinstitusjonenes kapasitet til å gi god veiledning og oppfølging samt i forhold til samfunnets behov for forskerutdannet personale.
 • Mer langsiktighet og forutsigbarhet i finansieringen slik at institusjonenes handlingsrom til å ansette fast økes.

Hva gjør vi? 

 • Forskerforbundet gir informasjon og råd til alle medlemmer i saker som angår midlertidig ansettelse.
 • Forskerforbundet gir juridisk bistand til alle medlemmer i saker hvor det er aktuelt å prøve lovligheten av midlertidigheten.
 • Forskerforbundet arrangerer seminarer og kurs og informasjonskampanjer med det formål at flere skal bli kjent med lovverket og argumentasjonen for å ansette flere fast.
 • Gjennom drøftingsmøter med ledelsen, kontroll av utlysningstekster og håndtering av enkeltsaker arbeider Forskerforbundet lokalt ved den enkelte virksomhet for å hindre ulovlige midlertidige ansettelser og øke andelen faste ansatte.
 • Gjennom dialogmøter, høringer, brev og politisk press forsøker forbundet å påvirke Kunnskapsdepartementet som institusjonseier til å iverksette tiltak for å få redusert midlertidigheten i ved statlige universiteter og høyskoler. På samme måte arbeider vi også overfor andre departementer og forvaltningsorganer der det er aktuelt.
 • Forskerforbundet har foreslått konkrete endringer i lovverket for å redusere adgangen til midlertidig ansettelse i staten.
 • Forskerforbundet setter midlertidighet på dagsorden gjennom vår overvåking av midlertidighetstall, utarbeiding av statistikk på grunnlag av disse og bidrag til det offentlige ordskifte.
 • Forskerforbundet støtter opp om lokale og nasjonale kampanjer for å få redusert midlertidigheten.

Hva mener vi?

(Utdrag fra Forskerforbundets arbeidsprogram 2022–2024)

Fast ansettelse som hovedregel

Fast ansettelse er hovedregelen etter norsk lov, og bruken av midlertidig ansettelse skal holdes på et minimum. Det er ingen grunn til at det skal være flere midlertidig ansatte i forsknings- og kunnskapssektoren enn i arbeidslivet for øvrig, der andelen over tid har ligget under 9%. Nyansettelse skal som hovedregel skje etter utlysning for å sikre at kvalifikasjonsprinsippet ivaretas. Fast ansettelse og stillingstrygghet er av stor betydning både av hensyn til den enkelte, til den faglige kvaliteten og til arbeidsmiljøet ved virksomhetene.

Et av målene med loven om statens ansatte i 2017 var å begrense midlertidigheten i statlig sektor. Ansatte på ekstern finansiering fikk ikke bedret stillingsvern med den nye loven. Med økende ekstern finansiering blir arbeidet med å bedre stillingsvernet for ansatte på ekstern finansiering viktig i perioden. Samtidig må det arbeides for en mer langsiktig og forutsigbar forskningsfinansiering.

Bruken av midlertidig ansettelse er fortsatt et stort problem i forsknings- og kunnskapssektoren, og et vesentlig hinder for god rekruttering. Dette gjelder særlig i universitets- og høyskolesektoren som fortsatt er en versting på dette området. Undersøkelser viser at jobbusikkerhet er den viktigste grunnen til at unge forskere, og særlig kvinner, ikke vil anbefale andre unge en forskerkarriere.

Forskerforbundet arbeider for at:

 • Adgangen til midlertidig ansettelse strammes inn etter både arbeidsmiljøloven og statsansatteloven.
 • Adgangen til åremålsansettelser etter universitets- og høyskoleloven begrenses.
 • Midlertidig ansettelse i forsknings- og kunnskapssektoren ikke er høyere enn i arbeidslivet for øvrig.
 • Ekstern finansiering ikke gir svekkede rettigheter for arbeidstakerne. To år av stipendiatperioden skal medregnes i ansettelsestiden.
 • Arbeidsgivere på alle nivåer følger intensjonene i lovverket.