Tillitsreformen

Forskerforbundet støtter regjeringens arbeid med en tillitsreform i offentlig sektor. Forskerforbundet vil bruke den muligheten som ligger i tillitsreformen til å styrke de ansattes medvirkning, til reduksjon i rapporterings- og dokumentasjonskrav, til økt rom for faglighet og sterkere/reell medbestemmelse.

Tillitsreformen må innebære endringer både i det sentrale styringssystemet og i den enkelte virksomhet. På samme måte som mål- og resultatstyring utøves ulikt i ulike sektorer og innen ulike virksomheter, må også en mer tillitsbasert styring være tilpasset de ulike sektorene, og de ulike institusjonene i UH-sektoren. Vi har i utgangspunktet høy tillit i norsk arbeidsliv. Det skyldes både ansatte med høy kompetanse, tradisjonen med medvirkning og medbestemmelse gjennom hovedavtalene og den høye organisasjonsgraden. Dette er ressurser vi må dra veksler på i gjennomføringen av tillitsreformen.