Ansettelsesvilkår for stipendiater og postdoktorer

Stillingene som stipendiat og postdoktor er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler (UH-loven) og unntatt fra hovedregelen om fast ansettelse.

 

Stillingstype og hjemmelsgrunnlag

Lov om universiteter og høyskoler

Fast ansettelse er hovedregelen i arbeidslivet. Dette er et viktig prinsipp som sikrer arbeidstakerne forutsigbarhet og stillingsvern. For å ansette midlertidig må man ha hjemmel i loven. Både stipendiat- og postdoktorstillingen er definert som åremålsstillinger, det vil si lovlig tidsavgrensede stillinger. Dette innebærer at ansettelsesvilkårene for disse stillingene er noe annerledes enn for andre midlertidige stillinger.

Det er UH-lovens Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat som setter rammene for ansettelsesvilkårene. Forskriften fastsetter normalordninger for lengden på perioden, regler for permisjoner og forlengelse, omfang av pliktarbeidsdelen, gjennomføringsplan og oppfølgingsansvar. Lokale personalreglement kan spesifisere dette ytterligere og gi utvidede rettigheter, men ikke innskrenke forskriftens bestemmelser.

Ved universiteter og høyskoler

Alle private og statlige utdanningsinstitusjoner er bundet av forskriften nevnt ovenfor. Merk at dette lovverket regulerer ansettelsesvilkårene, og ikke opptak og gjennomføringen av forskerutdanningen. Her finnes det egne, lokalt forankrede forskrifter og regler. På Lovdata finner du oversikt over alle disse forskriftene.

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har utarbeidet en rekke veiledninger og maler for ulike avtaler og reglement som angår forskerutdanningen: UHR: Doktorgrad – veiledninger og retningslinjer

De fleste institusjoner har i tillegg egne regler for opptak og organisering av forskerutdanningen (ofte basert på UHRs veiledere). Her er en oversikt fra de fremste institusjonene:

 

Utenom universiteter og høyskoler

Siden stipendiat og postdoktor ikke er beskyttede yrkestitler kan også virksomheter som ikke er omfattet av UH-loven ansette personer i slike stillinger. Men virksomheten vil i utgangspunktet ikke ha hjemmel i UH-loven med forskrift til å ansette noen midlertidig i åremål. En midlertidig ansettelse i stipendiat- eller postdoktorstilling ved virksomhet som ikke er underlagt UH-loven vil derfor kunne være lovstridig. Se mer om lovlig og ulovlig midlertidig ansettelse her.

Det betyr også at den enkelte ansatte ikke er omfattet av de rettigheter og plikter som følger av forskriften. Dette er uheldig, og Forskerforbundet arbeider for at alle som lovlig ansetter personer i stipendiat- eller postdoktorstilling, uavhengig av sektor, også skal pålegges å følge forskriften.

For staten forøvrig godkjenner Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD, tidligere KDD) bruken av disse stillingskodene ved noen statlige forskningsinstitutter, under forutsetning av at forskriften følges.

Private forskningsinstitutter og helseforetak må inngå egen tariffavtale med en landsdekkende fagforening for å kunne tilsette stipendiater og postdoktorer lovlig. Arbeidsgiverforeningen Abelia (forskningsinstitutter) har inngått en slik avtale med Forskerforbundet.