Vi har lykkes med å redusere karantenetiden betraktelig i forbindelse med innlevering og disputas. Vi har også fått gjennomslag for at alle skal få en individuell vurdering av sin søknad om dagpenger når stipendiatperioden er over, men avhandlingen ikke er ferdig.

Forskerforbundet vil fortsette arbeidet for at arbeidsledige doktorgradskandidater, som har vært i lønnet arbeid i flere år, skal ha rett til dagpenger selv om de ikke er helt ferdig med avhandlingen, men likevel er reelt arbeidssøkende. Vi er samtidig bekymret for at mange ikke blir ferdige på normert tid, og arbeider for å øke gjennomføringsgraden og for bedre muligheter til forlengelse.

Dagpenger og forskerutdanning

Dagpenger (arbeidsledighetstrygd) kan gis til personer som har mistet arbeidsinntekten eller fått den redusert som følge av redusert arbeidstid. Les mer om vilkårene på NAVs side om dagpenger. Hovedregelen er at du oppholder deg i Norge og er medlem av folketrygden. Arbeidsledighetstrygd skal normalt søkes i landet du bor i, men det er egne regler for EØS-land. Les mer om dette på NAVs side om EØS og arbeidsledighetstrygd.

Dagpengene har et todelt formål: De skal midlertidig sikre inntekt til personer som har mistet jobben, men skal samtidig være innrettet slik at de motiverer til aktiv arbeidssøking. Hovedregelen er derfor at man må være reell arbeidssøker for å kunne motta dagpenger. Det vil si at man må være disponibel for arbeid og søke arbeid innenfor ordinær arbeidstid.

Utdanning er derfor i utgangspunktet uforenlig med rett til dagpenger fordi man ikke er reell arbeidssøker dersom man tar utdanning. Det er imidlertid unntak fra denne regelen (forskrift om dagpenger § 4-3). Les mer om unntakene på NAVs side om arbeid og utdanning.

Når stipendperioden er over, men avhandlingen ikke er fullført

NAV har normalt definert at arbeid med en doktoravhandling som inngår som en del av forskerutdanning, hører inn under "utdanning". I NAVs orientering til doktorgradskandidater beskrives det derfor at doktorgradskandidater som stadig arbeider med avhandlingen som hovedregel ikke har rett til dagpenger, men at de likevel kan søke. Dette har tidvis vært praktisert slik at dersom man skal kvalifisere til dagpenger, må man frasi seg plassen på doktorgradsprogrammet og stanse helt å arbeide videre med avhandlingen.

Forskerforbundets standpunkt har vært at dette er uforholdsmessig inngripende og uheldig både for den enkelte og forskningen. Vi mener at såfremt man er reelt arbeidssøkende og er beredt til å ta ledige jobber, så må det være mulig å disponere fritiden slik at man kan fortsette arbeidet med avhandlingen. Vår erfaring med NAV-systemet er at dersom det gjenstår lite før avhandlingen er ferdig, er det lettere å vinne fram med en argumentasjon om at dette kan gjøres på fritiden, kombinert med arbeid eller arbeidssøking. Det kan derfor være en fordel med en bekreftelse fra veileder om omfanget på det som gjenstår før den kan leveres til bedømming.

Vi oppfordrer alle arbeidsledige som er reelt arbeidssøkende, men ikke har levert avhandlingen eller formelt avsluttet forskerutdanningen, om å melde seg arbeidsledige og søke dagpenger. Husk at det er karensdager, så meld deg arbeidsledig i god tid, også selv om du ikke har tenkt å søke dagpenger umiddelbart. Du må under alle forutsetninger ha tett kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Gi oss gjerne beskjed om resultatet av søknaden din. Det er nyttig informasjon for oss i det videre arbeidet med saken overfor myndighetene og NAV.

Når avhandlingen er levert til vurdering

Når du har gjennomført obligatoriske kurs og levert avhandlingen til bedømmelse, vil du ikke lenger være å anse som under utdanning og vil da som arbeidsledig ha krav på dagpenger etter gjeldende regler. Dersom du ikke får avhandlingen godkjent for et offentlig forsvar av bedømmelseskomiteen, men gjenopptar arbeidet med den i tråd med komiteens anbefalinger vil du imidlertid igjen kunne sies å være underlagt hovedregelen om å være under utdanning. Da kan du miste retten til dagpenger, selv om du ikke har annet inntektsgivende arbeid. Dersom du får avhandlingen godkjent og er arbeidsledig i perioden fram til disputas, vil du fortsatt ha krav på dagpenger, men med karantenetid de siste to ukene før disputasen.

To ukers karantenetid ved forberedelse til disputas

Prøveforelesning og disputas holdes normalt to påfølgende dager eller samme dag, hvor tema for prøveforelesning utleveres 14 dager før prøveforelesningen skal finne sted. I den perioden vil du være opptatt med å forberede forelesningen og disputasen og Nav vil ikke anse at du er reelt arbeidssøkende. Fra og med to uker før første prøveforelesning og til og med dagen du disputerer, har du derfor ikke rett til dagpenger. Når du er ferdig med disputasen, har du igjen rett til dagpenger. Se mer i NAVs orientering til doktorgradskandidater.

Etter påtrykk fra Forskerforbundet ble ordningen med karantenetid ved innlevering og påvente av disputas endret i 2011, slik at doktorgradskandidatenes samlede karantenetid fra dagpenger ble redusert med ni uker.