Lønn

Et grunnleggende prinsipp for Forskerforbundet er at lønnsnivået skal gjenspeile medlemmenes kompetanse, ansvar og innsats. På denne siden finner du informasjon om hvordan du kan påvirke din lønn.

Årlige lokale lønnsforhandlinger
2.5.1-forhandlinger

De sentrale forhandlingene ledes av ledes av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Avtaleverket og den økonomiske rammen forhandles sentralt, mens fordelingen av lønn skjer i de lokale forhandlingene ved NTNU. De lokale forhandlingene finner sted om høsten, og foregår hvert år. De to siste årene har cirka halvparten av lønnspotten blitt gitt som generelt tillegg, resten er fordelt som individuelle tillegg. 

Vi oppmuntrer alle våre medlemmer til å sende inn lønnskrav via oss i Forskerforbundet ved NTNU. Lønnskravet leveres ved å fylle inn et kravskjema, hvor dere skriver en kort og konkret begrunnelse, hvor du skriver ned kriterier som er mest relevante for lønnsopprykk. Lønnskravene du leverer i 2.5.1, forhandlingene brukes av oss i fagforeningen, og deles ikke med arbeidsgiver. Våre medlemmer får informasjon om innsending av lønnskrav i god tid før de lokale lønnsforhandlingene starter. 

Arbeidsgiver og organisasjonene er likeverdige parter i forhandlingene, noe som innebærer at vi må bli enige før det kan foreligge et forhandlingsresultat.

Lønnsforhandlinger på særlig grunnlag 
2.5.3-forhandlinger

Det gjennomføres lønnsforhandlinger på særlig grunnlag utenom de årlige lokale lønnsforhandlingene, og disse forhandlingene avholdes normalt to ganger per semester. Datoene for forhandlingene fastsettes av HR- og HMS avdelingen ved NTNU.
Det kan fremmes lønnskrav på særlig grunnlag på bakgrunn av ett av følgende vilkår: 

  • For å rekruttere eller beholde arbeidskraft.
    I tilfeller det er særlig vanskelig å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft gis det rom for å forhandle lønn. Et eksempel er om du får tilbud om en annen jobb, og arbeidsgiver står i fare for å miste verdifull kompetanse. 
  • Ved vesentlige endringer i stillingen
    Det kan sendes inn krav om du har fått arbeidsoppgaver som kvalitativt krever noe mer enn tidligere, og at de nye oppgavene ligger på et høyere nivå. 
  • Ved ekstraordinær innsats
    Dersom du har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats kan det sendes inn krav. Med ekstraordinært arbeidsinnsats menes en innsats som ligger ut over hva som kan forventes i din stilling. 

Inviter din leder til en lønnssamtale om du mener at du faller inn under et av disse punktene. Det er arbeidsgiver som normalt fremmer krav om 2.5.3-forhandlinger. Krav begrunnet i ekstraordinær innsats eller rekrutteringshensyn drøftes med fagforeningene, men ved uenighet gjelder arbeidsgivers siste tilbud.

Lønnsvurdering i første ansettelsesår og ved overgang til fast stilling
2.5.5 nr.3

Arbeidsgiver skal innen 12 måneder etter ansettelse, og ved overgang fra midlertidig til fast stilling, vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på nytt innenfor stillingens lønnsalternativer. Vi anbefaler å be om en lønnssamtale med nærmeste leder i god tid før 12 måneder har utløpt. I den forbindelse kan det være nyttig å gjøre seg kjent med aktuell lønnsstatistikk.

Lønnsvurdering etter ulønnet permisjon
2.5.5 nr.4

Arbeidstaker som har vært i permisjon uten lønn, skal vurderes lønnsmessig av arbeidsgiver ved gjeninntreden.