Hovedoppgjør

I et hovedoppgjør forhandles det om både lønnstillegg og endringer i de øvrige bestemmelsene i tariffavtalene. Det er vanlig at tariffavtalene har to års varighet, og normalt forhandles det kun om lønnstillegg i andre avtaleår (mellomoppgjør). Hovedoppgjørene finner sted i partallsår (2024, 2026 osv.).

Mellomoppgjør

I årene mellom hovedoppgjørene er det mellomoppgjør. I et mellomoppgjør er det kun forhandlinger om lønn som er tema hos partene.

Forskerforbundet og Unio

Det er Forskerforbundets Hovedstyre som vedtar forbundets tariffkrav. Forskerforbundet er medlem av hovedorganisasjonen Unio, og Unio har opprettet egne forhandlingsutvalg for hver sektor (Unio Stat, Unio KS, Unio Spekter osv.), seks til sammen.

Forhandlingsutvalgene er satt sammen ut fra forbundenes medlemstall i de respektive sektorer. Forskerforbundet, som har mange medlemmer i det statlige forhandlingsområdet, har dermed fire representanter i Unio Stat. I de øvrige forhandlingsutvalgene har Forskerforbundet én representant.

Forhandlingsutvalgene behandler kravene fra medlemsforbundene og utformer Unios felleskrav i hvert tariffområde. Det er Unios forhandlingsutvalg som representerer Forskerforbundet i forhandlingene.

Hvem forhandler først?

I Norge er det vanlig at konkurranseutsatt industri forhandler først. Konkurranseutsatt industri er definert som frontfaget, og den økonomiske rammen fra frontfaget danner et utgangspunkt for lønnsveksten i de øvrige tariffområdene.

Forhandlingsstart for offentlig sektor

Hovedoppgjøret i offentlig sektor starter til vanlig med overlevering av de første kravene mellom staten og hovedsammenslutningene i første halvdel av april.

Frist for forhandlingene

Fristen for å komme til enighet i forhandlingene er vanligvis 30. april ved midnatt. Partene kan avtale andre frister.

Under forhandlingsperioden holder partene forhandlingsmøter og ledermøter der krav og tilbud utveksles.

Mekling

Dersom partene ikke er kommet til enighet innen fristen, eller dersom noen av partene går til brudd i forhandlingene, går oppgjøret til mekling og Riksmekleren kobles inn i prosessen. Når meklingsfristen utløper – eventuelt noe på overtid – vil det avklares om meklingen ender i enighet mellom partene eller i streik.

Meklingen er en lukket prosess, og det er kun Riksmekleren som kan informere underveis i meklingen. I meklingsperioden vil det derfor ikke bli presentert ny informasjon på Forskerforbundets eller Unios nettsider.

Eventuell streik

Dersom man ikke kommer til enighet i meklingen, kan det bli streik. Unio har egne konfliktberedskapsutvalg for hver sektor, som forbereder en eventuell streik.

Konfliktberedskapsutvalgene plukker sammen med forhandlingsutvalgene ut hvilke virksomheter (arbeidsplasser) / geografiske områder som skal ut i en eventuell streik. Det etableres lokale streikekomiteer ved de utvalgte virksomhetene / områdene, og det er de som i samarbeid med konfliktberedskapsutvalgene bestemmer uttaket ved den enkelte virksomhet / det enkelte område.

Alt konfliktberedskapsarbeid er fortrolig, og medlemmene vil ikke få informasjon før i en eventuell meklingsperiode. Ca. fjorten dager før en eventuell streik vil Unio sende en plassoppsigelse til staten, KS, Oslo kommune og Spekter. Dette gjøres i henhold til lov- og avtaleverk. Plassoppsigelsen angir i grove trekk hvor uttak i en eventuell streik vil komme. I den forbindelse vil Forskerforbundet sende ut informasjon per e-post til samtlige tillitsvalgte.

Hvis streik, skal jeg streike?

De av Forskerforbundets medlemmer som tas ut i en eventuell streik, får informasjon om dette i god tid før streiken er et faktum. Informasjonen sendes ut fra Unio til det enkelte medlem som tas ut i streik. Dersom du ved streikens utbrudd ikke har fått noen beskjed om at du er tatt ut i streik, skal du gå på jobb som vanlig.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å holde seg orientert om tariffoppgjøret ved å lese all e-post fra Forskerforbundet grundig og ved å sjekke Forskerforbundets og Unios nettsider jevnlig.

Vil du friske opp kunnskapen om ord og uttrykk som brukes i forbindelse med forhandlinger og meklinger, ta en titt på vår ordliste over de mest brukte uttrykkene i forbindelse med tariffoppgjør.