Ot.prp. 67 Om lov om statens embets- og tjenestemenn

Det vises til lovforslag oversendt fra Moderniseringsdepartementet. Forskerforbundet viser også til at lovforslaget må ses i sammenheng med Ot.prp. 49 om ny arbeidsmiljølov og, for vår sektor, den nylig behandlete loven om universiteter og høyskoler (jf Ot.prp.79).

Forskerforbundet er i mot at dagens stillingsvernsregler i tjenestemannsloven skal innlemmes som en del av ny arbeidsmiljølov (aml). Tjenestemennene i staten har fortsatt behov for særskilte regler om stillingsvern på lik linje med embetsmenn. Reglene om stillingsvern, herunder midlertidig tilsetting for tjenestemenn og embetsmenn, bør etter vår oppfatning samles i en egen lov som i dag.

En ny lov for embets- og tjenestemenn i staten må omfatte alle statstilsatte, herunder vitenskaplig tilsatte ved de statlige universiteter og høyskoler. Forskerforbundet kan ikke se at det er særskilte forhold som gjør at universiteter og høyskoler skal ha vesentlig større adgang til åremål og midlertidige ansettelser i ordinære undervisnings- og forskerstillinger. Forskerforbundet mener at alle stillingsvernsregler for statsansatte må samles i èn lov. Vi går imot de forslagene som nå foreligger om å spre stillingsvernreglene for de universitets- og høyskoleansatte i alle de tre ovennevnte lovene. Dette strir også mot målet om forenkling av lovverket som har vært en intensjon fra regjeringen.

De særlige regler om midlertidige tilsetting som det er behov for i universitets- og høyskolesektoren som utdannings- og kvalifikasjonsstillinger (stipendiater, postdoktor, faglige lederstillinger) må derfor omfattes av embets- og tjenestemannsloven (eller som forskrifter til denne loven) og ikke i universitets- og høyskoleloven. Vedlagt følger et notat som går nærmere inn på forhold knyttet til midlertidige stillinger og åremål i universitets- og høyskolesektoren.

Dagens regler om midlertidig tilsetting, jf. aml § 58 A, dekker de generelle behovene for regler om midlertidig tilsetting og bør derfor videreføres i ny arbeidsmiljølov. I tillegg bør det fortsatt åpnes for at det kan inngås tariffavtaler med landsomfattende organisasjoner om adgang til midlertidig tilsettting innenfor utdannings- og kvalifikasjonsstillinger på private høyskoler og forskningsinstitutter.

Forskerforbundet viser også til vedlagte notat med generelle synspunkter på ny embets- og tjenestemannslov og manglende utredning av konsekvenser av forslagene. Notatet er utarbeidet i samarbeid med LO Stat, UHO og YS Stat. På denne bakgrunn ber Forskerforbundet Stortinget sende Ot. prp. 67 (2004-2005) og de deler av ny arbeidsmiljølov Ot.prp. 49 som omhandler stillingsvernreglene for de statsansatte tilbake til Regjeringen med pålegg om å etablere et lovutvalg for å foreta en grundig og helhetlig behandling.

For ordens skyld vedlegges kopi av vår uttalelse til forslaget til ny arbeidsmiljølov, Ot.prp. 49, som er oversendt Kommunalkomiteen den 30.03.05.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kolbjørn Hagen
leder

Kari Kjenndalen
generalsekretær

Vedlegg:

Notat av 30.03.05 om forholdet mellom universitets- og høyskolelov, tjenestemannslov og arbeidsmiljølov - bestemmelser om åremål og midlertidig tilsetting

Brev av 5. april med generelle synspunkter på forslag til ny embets- og tjenestemannslov (pdf)
(felles uttalelse fra LO, YS, UHO og Forskerforbundet)

Kopi av vår høringsuttalelse til Kommunalkomiteen av 30.03.05