FORHOLDET MELLOM UNIVERSITETS- OG HØYSKOLELOV, TJENESTEMANNSLOV OG ARBEIDSMILJØLOV - BESTEMMELSER OM ÅREMÅL OG MIDLERTIDIG TILSETTING

Som følgende sitater viser har de mange lovforslag som er fremmet denne vårsesjonen skapt stor uklarhet om gjeldende lov - og regelverk i universitets- og høyskolesektoren.

I forbindelse med behandlingen av Ot. prp. 79 Ny lov om universiteter og høyskoler har Stortinget etter vedtak av 4. mars 2005 uttalt følgende:
"Stortinget ber Regjeringen, etter at lovforslag på grunnlag av Arbeidslivslovutvalgets utredning (NOU 2004: 5) er stortingsbehandlet, legge frem sak med vurdering av behovet for egne bestemmelser i lov om universiteter og høyskoler om bruk av åremål og midlertidige ansettelser"

Komiteens flertall har også uttalt at de "finner det naturlig at eventuelt behov for særlige regler for midlertidig ansettelser i sektoren vurderes på nytt når forslag om ny embets- og tjenestemannslov og ny arbeidslivslov er ferdig behandlet"

I Ot.prp. 49 Arbeidsmiljøloven heter det i kommentarene til §14-10 på side 334 blant annet:
"For universiteter og høyskoler vil det være behov for en del tilpasninger i forhold til forslaget til nye bestemmelser om adgang til å ansette midlertidig/åremål i ny arbeidsmiljølov. Iverksettelsen av arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig ansettelse/åremål foreslås utsatt for denne sektoren og det vil bli fremmet forslag til særbestemmelser i universitets- og høgskoleloven etter at ny arbeidsmiljølov er vedtatt."

I Ot. prp. 67 Embets- og tjenestemannsloven, under pkt 1.1. på side 8 heter det blant annet:
"På bakgrunn av anmodningsvedtak fra Stortinget foreslås det å gi kongen fullmakt til å bestemme at gjeldende regler i tjenestemannsloven med forskrifter om bruk av midlertidige ansettelser fortsatt skal gjelde i en begrenset periode ved ansettelser i undervisnings- og forskerstillinger ved universiteter og høyskoler."

Under lovforslagets kapittel 6 har § 23 (2), annet punktum følgende ordlyd:
"Kongen kan bestemme at reglene i lov av 4. mars 1983, nr. 3 om statens tjenestemann m.m. §§3 og 7 med forskrifter fortsatt skal gjelde i en periode ved ansettelser i undervisnings-, forsker- og utdanningsstillinger ved universiteter og høyskoler."

Under lovforslagets kap. 6, pkt 4 foreslår regjeringen å endre § 29 i lov om universiteter og høyskoler slik:
"Ved tilsettinger m.m. ved institusjoner under denne lov gjelder de alminnelige regler i lov om statens embets- og tjenestemenn, med de særregler som følger av loven her, for stillinger som omfattes av embets- og tjenestemannloven."

Forskerforbundet har i tidligere høringer prinsipielt gått inn for at behovet for særskilte bestemmelser om åremål og midlertidig tilsetting for ansatte i universitets- og høyskolesektoren må skje i generell lov (arbeidsmiljølov/tjenestemannslov). Forskerforbundet kan ikke se at det er særskilte forhold som gjør at universiteter og høyskoler skal ha vesentlig større adgang til midlertidige ansettelser i ordinære undervisnings- og forskerstillinger enn andre sektorer. Vi kan heller ikke se at hensynet til fleksibilitet for institusjonene kan forsvare et svekket stillingsvern for tilsatte i denne sektoren. Forbundet har ingen innvendinger til tidsbegrenset tilsetting i utdanningsstillinger, postdoktorsstillinger eller faglige lederstillinger.

Omlag 42 % av alle ansatte i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger i den statlige del av universitets- og høgskolesektoren var i 2004 tilsatt i midlertidige stillinger, og antallet er stigende. Dersom vi holder utdannings/rekrutteringsstillingene utenfor, har andelen midlertidige økt fra 19,2% i 2002 til 23,1% i 2004. De fleste er dessuten midlertidig tilsatt over svært lang tid fordi de først starter i utdanningsstillinger, går deretter over i postdoktor/kvalifikasjonsstillinger og så i andre typer stillinger av midlertidig karakter, ofte prosjektstillinger (som i universitets- og høgskoleloven er kalt åremålsstillinger). Gjennomsnittsalderen for fast tilsetting i universitets- og høgskolesektoren er 42 år.

Den omfattende bruken av midlertidig tilsetting i denne sektoren, kombinert med lav lønn, har uheldige konsekvenser for rekrutteringen til vitenskapelige stillinger. Det vises bl.a. til St.meld. 20, Forskningsmeldingen, der rekrutteringsproblemene innen flere fag er beskrevet. Mangelen på faste stillinger og mulighet for karriereplanlegging er også betenkelig ut fra likestillingsmessige hensyn.

Følgende tidsbegrensede stillinger er i dag regulert av universitets- og høgskoleloven:

Etter gjeldende UH-lov (vedtatt 2002)
§30, nr. 2 tilsetting i undervisnings- og forskerstilling på åremål når vedkommende skal delta i prosjekt (ingen tidsbegrensning for midlertidigheten).
§30 a. Tilsetting av leder for avdeling og grunnenhet på åremål for perioder på fire år, begrenset oppad til tolv år.
§30b. Tilsetting på åremål av rektor under forutsetning av at departementet har godkjent tilsetting etter §10, nr. 5.

Etter den nylig vedtatte UH-lov (ennå ikke iverksatt).
§6-4 Ansettelse på åremål
a) rektor (begrenset til åtte år) (ny i forhold til dagens lov)
b) prorektor (begrenset til åtte år) (ny hjemmel)
c) leder for avdeling og grunnenhet (begrenset til tolv år)
d) undervisnings- og forskerstillinger når vedkommende skal delta i prosjekt (begrenset til tolv år *)
e) postdoktorstilling (begrensning etter forskrift)
f) stipendiater (begrensning etter forskrift)
g) vitenskapelige assistenter (begrensning etter forskrift)
h) spesialistkandidater (begrensning etter forskrift)
i) undervisnings- og forskerstillinger når skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet (begrenset til tolv år *)

*) begrensning vedtatt fordi tidligere bestemmelse var i strid med EØS-regler

Stillingene nevnt under bokstav e, f, g og h er i dag regulert under tjenestemannslovens forskrifter §3.

§6-5 Midlertidige tilsettinger i undervisnings- og forskerstillinger.
Dette gjelder de såkalte kvalifikasjonsstillingene som i dag er nedfelt i tjenestemannslovens forskrifter §5, nr. 1 og som tillater midlertidighet i opp til tre år og seks måneder dersom det ikke har meldt seg kvalifisert søker til stillingen, og det er sannsynlig at vedkommende vil kunne kvalifisere seg i løpet av perioden. Det gjelder også stillingene etter dagens forskrifters § 5, nr. 2 hvor man kan foreta midlertidig tilsetting i inntil tre år og seks måneder dersom undervisningsbehovet tilsier det og dersom man ikke får en klart kvalifisert søker eller en søker som kan tilsettes etter §5, nr. 1.

I tillegg har regjeringen i St. meld 20 Vilje til forskning (forskningsmeldingen) foreslått å opprette ytterligere en tidsbegrenset stilling (4-6 år) på nivå etter doktorgrad.

Vi understreker at samtlige av de ovennevnte stillingene kommer i tillegg til de generelle reglene om midlertidig tilsetting i tjenestemannslovens §3, nr. 2.

Som nevnt går Forskerforbundet mot harmonisering av reglene om tilsetting, stillingsvern og oppsigelse, og mener at dagens tjenestemannslovs §§3 og 7 med forskrifter (for de statlige institusjonene) og arbeidsmiljølovens §58A (for de private institusjonene) har fungert hensiktsmessig.

Spørsmålet om lovligheten av midlertidig tilsetting og fortolkningen av regelverket er ofte av svært komplisert karakter, og krever inngående spesialkunnskap. Hensynet til likebehandling tilsier at man ikke bør spre forvaltningen av bestemmelsene på for mange departementer. Regjeringens ønske om forenkling av lov- og regelverk burde også tilsi at bestemmelsene ikke spres på tre ulike lover. Forskerforbundet var tilfreds med den håndteringen det tidligere AAD hadde med slike saker, og vil anbefale at MOD fortsatt får ansvaret for forvaltningen av alt regelverk om midlertidighet som gjelder for statlige institusjoner.

Når det spesielt gjelder vilkårene for midlertidig tilsetting ved de private lærestedene, som i dag er regulert av aml. §58A, vil tilsvarende regler som gjelder for midlertidig tilsetting ved statlige institusjoner kunne tariffavtalefestes. Forskerforbundet er innstilt på å bidra positivt til en slik prosess. Til orientering kan nevnes at Forskerforbundet inngikk en tariffavtale om midlertidig tilsetting innenfor privat undervisnings- og forskningssektor med Abelia/NHO i 1998. Ingen av partene har til nå sett behov for å revidere avtalen.

Forskerforbundet foreslår primært at samtlige bestemmelser om midlertidig tilsetting og åremål overføres fra universitets- og høyskoleloven til generell lov og forskrifter. Etter Stortingets vedtak av 4. mars i år er regjeringen forpliktet til å foreta en ny gjennomgang av behovet for særbestemmelser om midlertidig tilsetting i denne sektoren. Vi foreslår i den sammenheng at bestemmelsen om åremålstilsetting inntil 12 år på prosjekt i undervisnings- og forskerstillinger (§ 6.4 d i ny universitets- og høyskolelov ) oppheves. Vi forventer for øvrig at de berørte stortingskomiteer foretar en prinsipiell vurdering, der behovet for og konsekvensene av omfattende midlertidighet i en sektor blir seriøst vurdert i forhold til andre deler av arbeidslivet.