Ot. prp. nr. 49 Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv(arbeidsmiljøloven)

Det vises til Ot. prp. nr. 49 (2004-2005) Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv (arbeidsmiljøloven).

Norsk forskerforbund har behandlet odelstingsproposisjonen, og har følgende kommentarer til lovforslagene.

Oppsummering av de viktigste synspunktene:

  • Forbundet går mot forslaget om harmonisering av tjenestemannslovens og arbeidsmiljølovens bestemmelser om stillingsvern.
  • Behovet for midlertidig tilsetting/åremål i universitets- og høyskolesektoren må også vurderes i sammenheng med ny embets- og tjenestemannslov. Regulering bør prinsipielt skje i denne og i arbeidsmiljøloven, ikke i universitets- og høyskoleloven.
  • Forbundet går sterkt mot forslagene om liberalisering av adgangen til midlertidig tilsetting.
  • Forbundet tar avstand fra svekkelsen av den ansattes rett til å stå i stilling under konflikt om oppsigelse til saken er endelig avgjort, og krever at denne retten må opprettholdes.
  • Tariffavtaler bør overføres ved virksomhetsoverdragelse, uten reservasjonsrett fra ny arbeidsgiver.
  • Forbundet støtter opphevelsen av pensjonsunntaket, men står fast ved kravet om kvalitetskrav til pensjonsordning hos ny arbeidsgiver. Forbundet mener det bør lovfestes en valgrett ved virksomhetsoverdragelse.
  • Forbundet støtter lovfesting av vern av varslere, men understreker behovet for at det foretas en nærmere utredning av bl.a avveiningen mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikt før lovforslag fremmes.
  • Forbundet går mot utvidet arbeidsdag til 13 timer og endring av bestemmelsene for nattarbeid.

Det vises også til forslag til ny Embets- og tjenestemannslov (Ot.prp. nr. 67, 2004-2005). Forskerforbundet støtter ikke regjeringens forslag om harmonisering av tjenestemannsloven og arbeidsmiljølovens bestemmelser om stillingsvern ved at tjenestemannslovens særregler om prøvetid, midlertidig tilsetting, retten til å stå i stilling og de statsansattes sterke stillingsvern foreslås opphevet. Slik vi ser det foreslås en rekke bestemmelser opphevet uten at konsekvensene er tilstrekkelig utredet. Vi foreslår derfor at de deler av forslaget til Arbeidsmiljølov som vedrører stillingsvern for statsansatte sendes tilbake til regjeringen for en helhetlig gjennomgang.

Kommentarer til lovforslagene:

Kapittel 1 Innledende bestemmelser

§ 1-1 Formål
Dagens bestemmelser videreføres. I tillegg er det tatt inn formål som: Likebehandling, helsefremmende, individuell tilpasning, inkluderende arbeidsliv, samt mer "fokus på samfunnet/virksomhetenes behov".

Kommentar:
Regjeringen har i hovedsak støttet arbeidstakerorganisasjonenes forslag, men også tatt med samfunnets/virksomhetenes behov. Forbundet understreker betydningen av at velferdsbegrepet og kravet om en arbeidsmiljøstandard som følger teknologisk og sosial utvikling, er beholdt.
Forskerforbundet støtter forslaget.

Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

§ 2-4 Forbud mot gjengjeldelse som følge av varsling
Ny bestemmelse foreslås: "Gjengjeldelse mot arbeidstaker som på en lojal måte varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten er forbudt."

Kommentar:
Forskerforbundet støtter forslaget om vern av varslere. Det er positivt at forbudet mot å gjøre bruk av gjengjeldelse overfor arbeidstakere som på lojal måte informerer om kritikkverdige forhold i virksomheten, blir tydeliggjort i loven.

En lovregulering av grensene for arbeidstakers adgang til varsling må ses i sammenheng med spørsmålet om ansattes ytringsfrihet i sin alminnelighet. Regjeringen har kun vurdert spørsmålet om regulering av varsling. Arbeidslivslovutvalgets utredning gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere hvordan disse spørsmålene evt. skal lovreguleres. Det er gitt uttrykk for at avveiningen mellom ytringsfrihet og lojalitetsplikten mellom arbeidstakere og arbeidsgivere reiser så komplekse juridiske problemstillinger at det er behov for en nærmere utredning om regler for ansattes ytringsfrihet og lojalitetspliktens grenser før det evt. fremmes et lovforslag på dette området. Vi støtter dette. Forbundet viser samtidig til at særlige spørsmål som gjelder akademisk frihet for universitets- og høgskoleansatte skal utredes nærmere (jf behandling av ny universitets- og høyskolelov og opplysninger i St.meld. nr. 20 (Forskningsmeldingen).
Forskerforbundet støtter intensjonene om en ny lovbestemmelse. Vi understreker imidlertid behovet for en nærmere utredning om ansattes ytringsfrihet og lojalitetspliktens grenser før det fremmes et konkret lovforslag.

Kapittel 4 Krav til arbeidsmiljøet

§ 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

Kommentar:
Vi ser det som positivt at krav til det psykososiale arbeidsmiljøet blir synliggjort i egen lovbestemmelse.
Forskerforbundet støtter forslaget.

§ 4-6 Særlig om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne
Det er presisert at arbeidsgiver, så langt det er mulig, skal tilrettelegge for at arbeidstakere med redusert arbeidsevne skal kunne beholde eller få et passende arbeid.

Kommentar:
Forslaget er med på å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv.
Forskerforbundet støtter forslaget

Kapittel 10 Arbeidstid

§ 10-2 (3) Retten til fleksibel arbeidstid foreslås lovfestet.

Kommentar:
Det er ingen slik rett i dag.
Forskerforbundet støttet forslaget.

§ 10-4 Alminnelig arbeidstid / § 10-5 Gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid
Alminnelig arbeidstid må ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager. Ved bruk av gjennomsnittsberegninger over tid kan det avtales lengre arbeidstid, men ikke utover maksimum 13 timer pr. dag og 48 timer pr. uke.

Forslaget åpner for en utvidelse fra 10 til 13 timer per dag.
Forskerforbundet går mot en utvidelse til 13 timers arbeidsdag.

§ 10-11 Nattarbeid
Det foreslås at arbeid mellom kl. 22- 06 er nattarbeid. I dag er nattarbeid definert mellom kl. 21-06. Det foreslås at nattarbeid kun er tillatt når "nødvendig". I dag er nattarbeid bare tillatt i opplistede tilfeller.
Forskerforbundet går mot en endring av bestemmelsene for nattarbeid og foreslår at dagens lov opprettholdes.

§ 10-12 Unntak
Det foreslås at arbeidstaker i ledende stilling ikke skal omfattes av reglene i arbeidstidskapitlet med unntak av §10-12, første, andre og fjerde ledd. Arbeidstaker i særlig selvstendig stilling kan avtale med arbeidsgiver at arbeidstidskapitlet kan fravikes.

Kommentar:
Forslaget gir en vid åpning for å unnta ledende stillinger. "Ledende stillinger" er en stor og uensartet gruppe. Forskerforbundet er skeptisk til om det er behov for å kunne unnta samtlige av disse fra de generelle bestemmelsene.
Forskerforbundet foreslår at unntaksadgangen i loven bør begrenses til øverste leder. Vi mener også at adgangen til å avtalefeste unntak for særlig selvstendige stilinger hører hjemme i en tariffavtale.

Kapittel 12 Rett til permisjon

§ 12-6 Delvis permisjon (ved svangerskap, omsorg og fødsel)

Kommentar:
Permisjon kan nå tas ut over 3 år - ikke 2 som tidligere. Dette innebærer en forbedring og gir større fleksibilitet for småbarnsforeldre.
Forskerforbundet støtter forslaget.

Kapittel 13 Vern mot diskriminering

Forskerforbundet støtter forslaget om vern mot diskriminering av deltidsansatte og midlertidig ansatte i forhold til lønns- og arbeidsvilkår.

Kapittel 14 Ansettelse mv.

§ 14-2 Fortrinnsrett til ny ansettelse
Det foreslås at arbeidstaker som er sagt opp på grunn av virksomhetens forhold har fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for. Fortrinnsretten gjelder for arbeidstakere som har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 mnd i de to siste år. Fortrinnsretten gjelder fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens utløp.

Det heter i § 14-2 (9) "For arbeidstakere i staten gjelder fortrinnsretten også til stillinger i annen virksomhet i staten. Kongen kan gi forskrift om vilkår for og utøvelse av fortrinnsrett etter dette ledd."

Kommentar:
Fortrinnsretten for de statsansatte er betydelig svekket i forhold til den fortrinnsretten som tjenestemenn i staten i dag har etter tjenestemannsloven. Dersom ventelønnen forsvinner (jf. forslag til Tjml), vil de statsansatte kun ha fortrinnsrett i ett år. Organisasjonenes krav om fortrinnsrett i konsern er heller ikke tatt til følge.
Forskerforbundet går imot harmonisering som svekker de statsansattes fortrinnsrett til ny stilling (jf forslag til ny Embets- og tjenestemannslov). Forskerforbundet mener også det bør gis fortrinnsrett innenfor konsern.

§ 14-3 Fortrinnsrett for deltidstilsatte
Det foreslås at "Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten"

Kommentar:
Forslaget er i tråd med arbeidstakerorganisasjonenes forslag i Deltidsutvalget.
Forskerforbundet støttet forslaget og er fornøyd med at det nå lovhjemles en rett til utvidet stilling for denne gruppen gitt de forutsetninger som er skissert. Forskerforbundet støtter lovforslaget.

§ 14-9 Midlertidig ansettelse
Det foreslås å åpne for vilkårsløst å tilsette midlertidig i 6 mnd med forlengelse i inntil 6 mnd til, til sammen inntil 12 måneder. Det foreslås videre at en midlertidig arbeidstaker ikke kan byttes ut med en annen når tilsettingsperioden går ut, dersom arbeidet fortsetter. Det åpnes for å tilsette for "bestemte oppdrag" uten tidsbegrensning.

Den generelle vilkårsløse adgangen til midlertidig tilsetting kombinert med adgangen til å tilsette for "bestemte" oppdrag medfører at bestemmelsen om midlertidig tilsetting blir svært vid. Reglene om "bestemt oppdrag" er hentet fra tjml. som tradisjonelt har vært mer liberal når det gjelder midlertidig tilsetting. I proposisjonen (s. 331) fremgår det at det avgjørende er hva "arbeidsgiver… har grunn til å tro...". Den nye regelen er uklar og åpner for stor grad av skjønn. Justeringen som er foretatt om at midlertidige ikke kan byttes ut med en annen, har liten betydning og kan i praksis omgås av arbeidsgiver.

Bestemmelsene om midlertidig tilsetting må ses i sammenheng med bestemmelsene om offentlig kunngjøring og tilsetting. Slik bestemmelsene er utformet, vil det enkelt kunne tilsettes fast uten offentlig kunngjøring og dermed uten at den best kvalifiserte tilsettes. Vi anser dette som et alvorlig brudd på de kvalifikasjonsprinsipper som har vært fulgt i statlig sektor generelt og vår sektor spesielt (jf her også forslag til endringer i Embets -og tjenestemannlov). Etter forbundets oppfatning er det fare for at forslaget om midlertidig tilsetting i ett år i realiteten kan bli en prøvetidsbestemmelse uten oppsigelsesvern.

Mindretallet i Arbeidslivslovutvalget foreslo å videreføre dagens bestemmelse i arbeidsmiljølovens § 58 A nr. 1 første ledd bokstav a) om adgang til midlertidig ansettelse "når arbeidets karakter tilsier det og arbeidet atskiller seg fra det som ordinært utføres i bedriften." Forskerforbundet støttet forslaget med enkelte presiseringer.

Forskerforbundet går sterkt imot en generell adgang til midlertidig tilsetting uten vilkår slik regjeringen nå foreslår.

Forskerforbundet mener at eventuelle særbestemmelser om midlertidig tilsetting for ansatte ved universiteter og høyskoler må tas inn i generell lov (Tjenestemannslov og/eller Arbeidsmiljølov) og ut av universitets- og høyskoleloven. Vedlagt følger et notat som går nærmere inn på forhold knyttet til åremål og midlertidige stillinger i universitets - og høgskolesektoren.

§ 14-10 (3) Åremål
Det er åpnet for at Kongen kan gi forskrifter om særskilt adgang til ansettelse på åremål i staten. Det heter i Ot.prp. nr. 49 (s. 334) at det vil være behov for tilpasninger til ny lov for universitets- og høgskolesektoren, at iverksettelsen av arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidig ansettelse / åremål vil bli utsatt for denne sektoren og nye forslag til særbestemmelser i universitets- og høgskoleloven vil bli fremmet (jf også forslag til overgangsregler i Etl). Forskerforbundet ber om at komiteen vurderer disse spørsmålene i forbindelse med gjennomgangen av ny arbeidsmiljølov (og ny embets- og tjenestemannslov).

Jf vedlagt notat som går nærmere inn på forhold knyttet til åremål og midlertidige stillinger i universitets- og høgskolesektoren.

Kapittel 15 Opphør av arbeidsforhold

§ 15- 11 Retten til å fortsette i stillingen
Regjeringen foreslår i § 15-11 at ved en tvist om et arbeidsforhold lovlig er brakt til opphør, kan arbeidstakeren fortsette i stillingen så lenge forhandlinger pågår. Dersom det reises søksmål kan arbeidstakeren fortsette i stillingen inntil arbeidsgiver får dom på gyldig oppsigelse i første instans. I den nåværende lov har en arbeidstaker rett til å stå i stillingen inntil rettskraftig dom er avsagt.

Kommentar:
Forskerforbundet mener at retten til å stå i stilling må opprettholdes og tar sterk avstand fra en svekkelse av denne rettigheten som vil medføre et langt svakere stillingsvern enn dagens regler. Uten en rett til å stå i stilling vil anken i praksis i disse tilfellene bli redusert til et spørsmål om erstatning.

Forskerforbundet går sterkt imot en svekkelse av stillingsvernet og krever at retten til å fortsette i stilling består inntil rettskraftig dom er avsagt.

Kapittel 16 Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

§ 16-2 Lønns- og arbeidsvilkår
I § 16-2 foreslår regjeringen at tariffavtalen overføres med mindre ny arbeidsgiver ikke reserverer seg. Videre foreslås det at pensjonsrettigheter overføres, men ikke med krav om likeverdig tjenestepensjonsavtale. Ny arbeidsgiver kan velge å gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Dersom arbeidstakernes tidligere pensjonsordninger ikke kan videreføres etter overdragelsen, skal ny arbeidsgiver sørge for at de overførte arbeidstakerne sikres rett til videre opptjening etter en annen kollektiv pensjonsordning.

Kommentar:
Regjeringen har støttet flertallet i Arbeidslivslovutvalgets forslag. Forskerforbundet støttet mindretallets forslag om en uavkortet videreføring av tariffavtalen og tjenestepensjon. Forslaget til ny lov er imidlertid bedre enn nåværende Aml, siden forslaget åpner for at tariffavtalen kan følge med ved virksomhetsoverdragelse. Etter dagens lov overføres verken tariffavtalen eller pensjonsrettigheter. Lovforslaget er bedre enn dagens bestemmelser mht overføring av tariffavtaler. Det innebærer fortsatt ingen kvalitetskrav til den nye pensjonsordningen, slik mindretallet i Arbeidslivslovutvalget gikk inn for.
Forskerforbundet mener at tariffavtalen som sådan må overføres ved virksomhetsoverdragelse. Det bør videre stilles kvalitetskrav til pensjonsordningen hos ny arbeidsgiver.

§ 16-3 Reservasjonsrett m.m.
Reservasjonsrett (rett til ikke å bli med til ny arbeidsgiver) er foreslått lovfestet. Arbeidstakere som har vært ansatt i virksomheten i til sammen 12 mnd de siste to år før overdragelsestidspunktet, og som gjør gjeldende reservasjonsretten, har fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver i ett år fra overdragelsestidspunktet, med mindre det gjelder en stilling arbeidstakeren ikke er kvalifisert for.

Kommentar:
Forslaget til ny lovbestemmelse er det samme som flertallet i Arbeidslivslovutvalget gikk innfor. Forskerforbundet støttet mindretallet (LO,YS og UHO) som prinsipielt gikk inn for å lovfeste valgretten (retten til å bli hos nåværende arbeidsgiver), subsidiært gikk mindretallet inn for lovfesting av reservasjonsrett og fortrinnsrett. Ved utskilling fra staten praktiseres det i dag en generell valg- og reservasjonsrett. Arbeidstaker har allerede etter gjeldende rett fortrinnsrett i inntil 1 år ved oppsigelse, i de tilfeller hvor det foreligger valgrett og denne er benyttet. Selv om lovforslaget inneholder reservasjonsrett og fortrinnsrett til ny stilling i inntil ett år, er vi fortsatt av den oppfatning at valgretten bør lovfestes.
Forskerforbundet mener at valgretten bør lovfestes ved virksomhetsoverdragelse og går mot forslaget i § 16.3.

Kapittel 17 Tvister om arbeidsforhold

Prosessreglene er som tidligere, men alle tingretter kan behandle tvister etter arbeidsmiljøloven. Meddommerne foreslås plukket ut blant alle hovedorganisasjonene og ikke lenger som i dag bare fra NHO og LO.

Forskerforbundet støtter forslaget.

Med vennlig hilsen
Norsk forskerforbund

Kolbjørn Hagen
leder

Kari Kjenndalen
generalsekretær

Kopi: Akademikerne

Vedlegg:

Notat om forholdet mellom universitets- og høyskolelov, tjenestemannslov og arbeidsmiljølov - bestemmelser om åremål og midlertidig tilsetting