Styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler

Regjeringen la frem stortingsmeldingen om styring av statlige universiteter og høgskoler 19. mars 2021.

Stortingets behandling av meldingen

Stortingets utdannings- og forskningskomité har avgitt sin innstilling 11. mai 2021. Stortinget debatterte saken og fattet vedtak 20. mai 2021. Følg saken her

Stortingets utdannings- og forskningskomité inviterte til videokonferansehøring om stortingsmeldingen tirsdag 20. april. Forskerforbundet deltok på høringen.

Meld. St. 19 (2020–2021) Styring av statlige universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementets samleside om meldingen

Innspillsrunde

Forskerforbundets innspill til styringsmeldingen ble vedtatt av Hovedstyret 6. mai 2020 og sendt 4. juni. Et supplerende innspill ble sendt til Kunnskapsdepartementet 5. november 2020.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim ba om skriftlige innspill til styringsmeldingen innen 5. juni 2020 (endret fra 22. mai).

I arbeidet med styringsmeldingen har forsknings- og høyere utdanningsministeren bedt fem personer tung erfaring og ulikt ståsted i universitets- og høyskolesektoren om å på fritt grunnlag svare på spørsmålet: "Hva er god styring av universiteter- og høyskoler"? Les innspillene fra Gunnar Bovim, Åse Gornitzka, Lise Iversen Kulbrandstad, Klaus Mohn og Jonas Stein her:

Les også: Khrono: Fem har fått «hjemmeoppgave» om styring av universiteter og høgskoler (10.02.20)

Rapporter

I forbindelse med stortingsmeldingen om ny styringspolitikk for statlige universiteter og høyskoler, satte Kunnskapsdepartementet ut to forskningsoppdrag til NIFU. Det ene oppdraget var å evaluere pilotordningen med utviklingsavtaler mellom departementet og universitetene og høyskolene. Det andre oppdraget var en utredning av hvordan de statlige styringsvirkemidlene for universiteter og høyskoler fungerer samlet sett.

Rapportene kan lastes ned fra NIFUs nettsider:
Evaluering av utviklingsavtaler i norsk høyere utdanning 
Styring av universiteter og høyskoler i Norge

Bakgrunn

Kunnskapsdepartementet varslet i en pressemelding 30. september 2019 at de vil se på styringen av universitetene og høgskolene med et overordnet blikk, og setter i gang arbeidet med en ny stortingsmelding.

Kunnskapsdepartementet vil legge frem styringsmeldingen våren 2021; samtidig med forslag til ny lov for universiteter og høyskoler, eller som en egen meldingsdel i selve lovproposisjonen.

Forskerforbundet vil følge dette arbeidet tett, og har oppnevnt et ekspertutvalg som følger prosessen og bidrar med vurderinger og råd til Hovedstyret.