Lovfesting av akademisk frihet (2007)

I november 2007 vedtok Stortinget en ny § 1-5 Faglig frihet og ansvar i universitets- og høyskoleloven. Her pålegges institusjonene å fremme og verne akademisk frihet.

Videre er prinsippet om faglig frihet i forhold til undervisningen av studenter og i egen virksomhet for øvrig tatt inn i lovens formålsparagraf. Lovendringen trådte i kraft 1. januar 2008.

Bakgrunn

Utdannings- og forskningsdepartementet oppnevnte i oktober 2005 et utvalg for å utrede spørsmålet om en eventuell lovfesting av vitenskapelig ansattes akademiske frihet. Utvalget ble ledet av daværende rektor ved Universitetet i Oslo, Arild Underdal. Forskerforbundets daværende generalsekretær Kari Kjenndalen var medlem av utvalget.

Oppnevningen av utvalget var en oppfølging av Stortingets behandling av ny lov om universiteter og høyskoler, jf. Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) og Innst.O. nr. 48 (2004-2005), hvor Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité ba departementet sette i gang et arbeid med å få utredet problemstillinger knyttet til behovet og mulighetene for en lovfesting av den akademiske friheten for den enkelte vitenskapelig ansatte.

Underdal-utvalget la frem sin innstilling, NOU 2006:19 "Akademisk frihet – Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov" 2. oktober 2006. I høringsrunden støttet Forskerforbundet forslaget om å lovfeste den enkelte forskers akademiske frihet.

1. juni 2007 la regjeringen frem en odelstingsproposisjon (Ot.prp. nr. 67, 2006-2007) der den foreslo å endre § 1-5 i Lov om universiteter og høyskoler slik at den også hjemler den individuelle akademiske frihet. Dette forslaget var i tråd med anbefalingene fra Underdal-utvalget.

Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité har med enkelte tilføyelser sluttet seg til regjeringens foreslåtte lovendring. Lovendringen ble vedtatt i Odelstinget 8. november 2007 og deretter i Lagtinget 6. desember. Lovendringen trådte i kraft 1. januar 2008.

Lenker:

Lov om universiteter og høyskoler (1. april 2005)
Lov om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (14.12.07)
Referat fra behandlingen i Odelstinget (08.11.07)
KUF-komiteens innstilling - Innst.O.nr.4 (2007-2008) (25.10.07)
Forskerforbundets kommentarer til lovforslaget (17.09.07)
Ot.prp. nr. 67 (2006-2007) om lov om endring i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (01.06.07)
NOU 2006:19 Akademisk frihet – Individuelle rettigheter og institusjonelle styringsbehov (02.10.06)
Kunnskapsdepartementet: Utvalg skal utrede akademisk frihet (14.10.05)