OT.PRP. NR. 67 – OM LOV OM ENDRING I LOV 1. APRIL 2005 NR 15 OM UNIVERSITETER OG HØYSKOLER

Forskerforbundet viser til Ot.prp. nr. 67 om endringer i lov om universiteter og høyskoler knyttet til lovfesting av akademisk frihet.

Forskerforbundet er av den oppfatning at de gjennomgripende reformene i høyere utdanning har aktualisert behovet for å sikre den individuelle akademiske frihet. Reformene har gitt nye rammebetingelser av organisatorisk og økonomisk karakter, sterkere krav om umiddelbar samfunnsnytte, økt produktivitet eller kommersiell utnyttelse av forskningsresultater. Dette representerer utfordringer som setter hevdvunne rettigheter og etablerte idealer under press. I en slik sammenheng mener Forskerforbundet at lovfesting av den individuelle friheten vil være nødvendig som tillegg til den autonomi som er tillagt institusjonen og vil bidra til å sikre en mer helhetlig regulering av virksomheten.

Forskerforbundet støttet derfor forslagene i NOU 2006:19 Akademisk frihet om lovfesting av akademisk frihet og er svært tilfreds med at Kunnskapsdepartementet har fulgt opp disse forslagene ved å foreslå en ny bestemmelse, § 1-5 Faglig frihet og ansvar, i lov om universiteter og høyskoler. Forskerforbundet har merket seg at departementet har foretatt mindre endringer i teksten i forhold til forslaget i NOU-en, men forbundet kan ikke se at dette representerer noen reell endring og støtter derfor det foreliggende forslaget til ny § 1-5. 

Forskerforbundet vil tilslutt understreke behovet for at de grunnleggende  verdier som preger forslaget, gis betingelser for å kunne realiseres. Hindringer for reell akademisk frihet oppleves oftere i form av mangel på ressurser og tid enn direkte  inngrep fra overordnet. Oppfølging av lovendringen i praksis forutsetter derfor at det også i fremtiden gis betingelser som gjør den enkelte institusjon og den enkelte ansatte i stand til å oppfylle sitt samfunnsoppdrag på en måte som sikrer kvalitet og legitimitet.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Bjarne Hodne
Leder

Sigrid Lem
Ass.generalsekretær

Gjenpart til:
Universitets- og høgskolerådet
Unio
Norges forskningsråd 
Nettverk for private høyskoler