Lov om universiteter og høyskoler (2005)

Lov om universiteter og høyskoler trådte i kraft 1. august 2005. Her finner du lenke til lovteksten, samt til aktuelle forskrifter og rundskriv fra Kunnskapsdepartementet.

Lov om universiteter og høyskoler ble vedtatt i Odelstinget 28. februar og i Lagtinget 17. mars 2005. Loven trådte i kraft 1. august 2005.

Her finner du mer om forarbeidene til loven

Lov om universiteter og høyskoler

Lov om universiteter og høyskoler

Lov 1. april 2005 nr. 15, gjeldende fra 1. august 2005, med endringer gjeldende fra 1. januar 2016.

Endringer i lov om universiteter og høyskoler etter 2005

Prop. 44 L (2016–2017) (16.12.16)
Private høyskoler og fagskoler (organisasjonsform, disponering av tilskudd og egenbetaling mv.).

Prop. 41 L (2015–2016) (18.12.15)
Modell for styring og ledelse. Departementet foreslår at ekstern styreleder og ansatt rektor skal være hovedmodellen for styring og ledelse ved statlige universiteter og høyskoler.

Prop. 7 L (2015–2016) (30.10.15)
Oppnevning av eksterne styremedlemmer ved statlige høyskoler.

Høring – forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven (15.09.15)
Bl.a. nasjonal vitnemålsbank

Høring – forslag til endring av universitets- og høyskoleloven og forslag til endring i egenbetalingsforskriften (20.04.15)
Bl.a. beregning av tjenestetid for stipendiater.

Prop. 59 L (2013–2014) (04.04.14)
Bl.a. ansettelse på åremål i stillinger på innstegsvilkår.

Prop. 67 L (2011–2012) (02.03.12)
Rapportering til database for vitenskapelig publisering.

Ot.prp. nr. 71 (2008–2009) (24.04.09)
Bl.a. NOKUTs formål og oppgaver, endring i bestemmelser om eksamen, tilrettelegging for sammenslåing av institusjoner.

Ot.prp. nr. 10 (2008–2009) (24.10.08)
Om oppnevning av eksterne styremedlemmer til de statlige høyskolene.

Ot.prp. nr. 83 (2007–2008) (26.09.08)
Bl.a. godskriving og godkjenning av utdanning tatt ved annen institusjon.

Ot.prp. nr. 67 (2006–2007) (01.06.07)
Lovfesting av akademisk frihet ved universiteter og høyskoler.

Ot.prp. nr. 79 (2005–2006) (19.05.06)
Oppheving av lovens § 6-4 e som hjemler adgang til å ansette midlertidig på prosjekt i inntil 12 år.

Forskrifter fastsatt av Kunnskapsdepartementet /
Utdannings- og forskningsdepartementet

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (rettet 16.09.15)

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (endret 27.08.15)

Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (endret 05.08.15)

Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (24.03.15)

Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat (endret 24.03.15)

Forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning (endret 13.02.15)

Forskrift om forsterkning av gaver til forskning (endret 11.12.14)

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (endret 08.07.13)

 

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)

Se nokut.no for mer informasjon

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) - (07.02.17)

NOKUTs kriterier om krav til kvalitetssystemer ved universiteter og høyskoler inngår i tilsynsforskriften.

Samleside hos NOKUT: Lover og forskrifter