Stortingsmelding om evalueringen av kvalitetsreformen

St.meld. nr. 7 (2007-2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning ble lagt frem 30. november 2007. Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité avga sin innstilling til Stortinget 28. februar 2008.

Evalueringen av Kvalitetsreformen viser at det er gjennomført store endringer ved universiteter og høgskoler etter at reformen ble innført i 2003. Regjeringen mener at hovedmålene for Kvalitetsreformen fortsatt er viktige og relevante, og vil holde fast ved disse som grunnlag for det videre arbeidet med å utvikle norsk høgre utdanning og forskning.

St.meld. nr. 7 (2007-2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning oppsummerer og drøfter de viktigste erfaringene med Kvalitetsreformen så langt. Meldingen bygger i hovedsak på evalueringer som er gjennomført av NIFU STEP og Rokkan-senteret på oppdrag fra Norges forskningsråd.

Stortingets behandling av St.meld. nr. 7 (samleside)
KUF-komiteens innstilling (28.02.08)
Forskerforbundets kommentarer til stortingsmeldingen (23.01.08)
Stortinget: Høring om St.meld. nr 7

St.meld. nr. 7 (2007-2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning
Faktaark om stortingsmeldingen (30.11.07)
Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet (30.11.07)

Forskerforbundets innspill om innføring av samarbeidsinsentiver i finansieringssystemet (24.08.07)
Forskerforbundets innspill til finansieringssystemet for universiteter og høyskoler (29.06.07)
Forskerforbundets innspill til stortingsmeldingen (26.06.07)

Evaluering av kvalitetsreformen (samleside med rapporter m.m.)