Ryssdal-utvalgets innstilling avlevert

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet fikk i dag overlevert innstillingen fra Ryssdal-utvalget. Som ventet deler utvalget seg i en flertalls- og en mindretallinnstilling.

Flertallet mener det er nødvendig å omorganisere lærestedene til egne rettssubjekter etter en slags stiftelsesmodell, mens mindretallet ønsker å opprettholde dagens organisasjonsform med enkelte justeringer for å tydeliggjøre deres uavhengige stilling (uavhengige forvaltningsorganer med lovfestede fullmakter).

Forskerforbundet finner flertallets forslag om å løsrive lærestedene fra staten svært uheldig. Dette innebærer en ansvarsfraskrivelse fra statens side som vil få store økonomiske og organisatoriske konsekvenser. Muligheten for Stortinget til å sikre helhet og mangfold i studietilbudene vil svekkes. En stiftelseslignende modell som flertallet foreslår vil bety større grad av fokus på eksterne inntekter og markedsstyring som svekker forskningens frihet og uavhengighet. Forslaget innebærer også en trussel mot gratisprinsippet som kan medføre studieavgifter som hindrer lik rett til utdanning.

Forskerforbundet deler ikke flertallets syn om at dagens styringssystem er uklart og hindrer institusjonene i å foreta prioriteringer og strategiske valg. Dagens lov fra 2002 gir stor grad av frihet og ansvar til den enkelte institusjon. Lærestedene har i dag valgt ulike interne styringsformer for å tilpasse seg til de utfordringer dagens rammebetingelser gir. Forskerforbundet vil også advare mot at gjennomføringen av Kvalitetsreformen, som akkurat er startet, motarbeides og vanskeliggjøres av nye omfattende endringsforlag som vil ta fokus bort fra kjernevirksomheten, undervisning og forskning.

Forslaget til felles lov for private og statlige universiteter og høyskoler vil bli fremmet for Stortinget våren 2004. Utdannings- og forskningsdepartementet vil først sende utvalgets innstilling på høring, med høringsfrist 30. januar 2004.

Les Ryssdal-utvalgets innstilling (NOU 2003:25)