Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Statistikk

Aktuell statistikk om høyere utdanning og forskning, nasjonalt og internasjonalt.

Statistikk om høyere utdanning

Statistisk sentralbyrås utdanningsstatistikk, som også omfatter høyere utdanning.

Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Tilstandsrapport for høyere utdanning
Tilstandsrapport for høyere utdanning samler tall for universitets- og høyskolesektoren for det foregående året, og peker på trender over tid. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) utarbeider rapporten på oppdrag fra av Kunnskapsdepartementet.  

Studiebarometeret viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Studiebarometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT.

Underviserundersøkelsen er en spørreundersøkelse til vitenskapelig ansatte innen utvalgte utdanningstyper om utdanningskvalitet. Undersøkelsen gjennomføres av NOKUT.

Eurydice (The information Network on Education in Europe) er et nettverk for samling, tolking og sirkulering av informasjon om utdanningssystemer og utdanningspolitikk i hele Europa.

Sentrale databaser for FoU-statistikk i Norge

Statistikk om forskning
Kunnskapsdepartementets nettside om forskning og innovasjon. Forskningsbarometeret (siste utgave i 2018) er nå integrert i Indikatorraporten fra Forskningsrådet.

Indikatorrapporten fra Forskningsrådet
Indikatorrapporten er en årlig rapport over det norske forsknings- og innovasjonssystemet. Den består av figurer, tabeller og analyser.

Forskning og innovasjon (SSB)
Fra 2022 har SSB statistikkansvaret for norsk FoU-statistikk for alle sektorer.

FoU-statistikken (NIFU)
NIFU var frem til 2022 statistikkansvarlig for den norske universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. På denne siden finnes historisk FoU-statistikk for disse sektorene.

FoU-statistikkbanken (NIFU)
FoU-statistikkbanken omfatter statistikk over ressurser til FoU i Norge og andre land. Her gis brukerne mulighet til selv å velge tabeller og data.

Forskning og utvikling i universitets- og høgskolesektoren (SSB)
Undersøkelsen måler ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i universitets- og høgskolesektoren.

Forskning og utvikling i instituttsektoren (SSB)
Undersøkelsen måler ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i instituttsektoren.

Forskning og utvikling i næringslivet (SSB)
Undersøkelsen måler ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i næringslivet.

FoU ved helseforetak (NIFU)
NIFUs rapporter om ressursbruken til forskning i helseforetak og private, ideelle sykehus.

Doktorgradsstatistikk (NIFU)
Doktorgradsregisteret ved NIFU dekker alle doktor- og lisensiatgrader som er utstedt ved alle norske læresteder gjennom alle tider. Se også NORBAL for statistikk om avlagte doktorgrader og doktorgradsstudenter i Norden og Baltikum.

Statistikk om kjønnsfordeling i forskning (KIF-komiteen)
Utvalgt statistikk om kjønnsfordeling i forskning fra komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

Databaser for internasjonal FoU-statistikk

Nordisk FoU-statistikk (NIFU)
NIFU har samlet tilgjengelig nordisk FoU-statistikk. Kildene er de nasjonale produsenter av FoU-statistikk, OECDs Main Science and Technology Indicators og Eurostat.

OECD – Science, Technology and R&D Statistics Statistikk og publikasjoner fra OECD

CORDIS er EU-kommisjonens database for spredning av informasjon om EUs FoU-programmer.

She figures er en samling statistikk om kvinner i forskning, høyere utdanning og arbeidsliv som utgis av EU-kommisjonen.

Forsknings- og innovasjonsstatistikk – fra Uddannelses- og Forskningsministeriet i Danmark

Utbildning och forskning i Sverige – Statistiska Centralbyrån

Statistikk fra National Science Foundation (NSF) i USA

  • Del denne siden: