Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Statistikk

Aktuell statistikk om høyere utdanning og forskning, nasjonalt og internasjonalt.

Statistikk om høyere utdanning

Statistisk sentralbyrås utdanningsstatistikk, som også omfatter høyere utdanning.

NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Diku: Tilstandsrapport for høyere utdanning (2020)
Fra 2019 har Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) overtatt ansvaret for den årlige tilstandsrapporten for høyere utdanning.

Kunnskapsdepartementet: Tilstandsrapporter for høyere utdanning (2008–2018)

Studiebarometeret viser studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. NOKUT gjennomfører denne nasjonale spørreundersøkelsen om studentenes opplevde studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Underviserundersøkelsen er en spørreundersøkelse til vitenskapelig ansatte innen utvalgte utdanningstyper om utdanningskvalitet. Undersøkelsen er gjennomført av NOKUT.

Eurydice (The information Network on Education in Europe) er et nettverk for samling, tolking og sirkulering av informasjon om utdanningssystemer og utdanningspolitikk i hele Europa.

Sentrale databaser for FoU-statistikk i Norge

Statistikk om forskning
Kunnskapsdepartementets nettside om forskning og innovasjon. Forskningsbarometeret (siste utgave i 2018) er nå integrert i Indikatorraporten fra Forskningsrådet

Indikatorrapporten (2019)
Det norske forskningssystemet – statistikk og indikatorer (indikatorrapporten) gir en samlet oversikt over status og utvikling av virksomheten innenfor forskning, innovasjon, vitenskap og teknologi.

FoU-statistikken (NIFU)
NIFU er statistikkansvarlig for den norske universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. På denne siden finnes oppdatert FoU-statistikk for disse sektorene.

FoU-statistikkbanken (NIFU)
FoU-statistikkbanken er FoU-statistikken presentert ved et nytt program for webvisning. FoU-statistikkbanken viser flere data for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren enn tidligere webpresentasjoner og gir langt flere muligheter i valg av data og konstruksjon av tabeller.

Forskning og utvikling (FoU) i næringslivet
Statistisk sentralbyrå utarbeider den offisielle statistikken for FoU i næringslivet. Siste oversikt er for 2017.

FoU ved helseforetak (NIFU)
NIFUs årlige rapporter om ressursbruken til forskning i helseforetak og private, ideelle sykehus.

Nøkkeltall for forskningsinstitutter (NIFU)
Statistikk for forskningsinstituttene som er underlagt de statlige retningslinjene for basisbevilgning.

Doktorgradsstatistikk (NIFU)
Doktorgradsregisteret ved NIFU dekker alle doktor- og lisensiatgrader som er utstedt ved alle norske læresteder gjennom alle tider. Se også NORBAL for statistikk om avlagte doktorgrader og doktorgradsstudenter i Norden og Baltikum.

Statistikk om kjønnsfordeling i forskning (KIF-komiteen)
Utvalgt statistikk om kjønnsfordeling i forskning fra komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.

Databaser for internasjonal FoU-statistikk

Nordisk FoU-statistikk (NIFU)
NIFU har samlet tilgjengelig nordisk FoU-statistikk. Kildene er de nasjonale produsenter av FoU-statistikk, OECDs Main Science and Technology Indicators og Eurostat.

OECD – Science, Technology and R&D Statistics Statistikk og publikasjoner fra OECD

CORDIS er EU-kommisjonens database for spredning av informasjon om EUs FoU-programmer.

She figures er en samling statistikk om kvinner i forskning, høyere utdanning og arbeidsliv som utgis av EU-kommisjonen.

Forsknings- og innovasjonsstatistikk – fra Uddannelses- og Forskningsministeriet i Danmark

Utbildning och forskning i Sverige – Statistiska Centralbyrån

Statistikk fra National Science Foundation (NSF) i USA

  • Del denne siden: