Fakta om forskning

Aktuell statistikk for norsk og nordisk forskningsinnsats. Nøkkeltall for norsk universitets- og høyskolesektor.

Kilde: SSB / Forskningspolitikk (mars 2023). Tall for 2021.

FoU i Norge

Norsk FoU-statistikk skiller mellom tre forskningsutførende sektorer; næringslivet, instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren. Det er årlige undersøkelser i næringslivet og instituttsektoren, mens det for universitets- og høgskolesektoren er hovedundersøkelse annethvert år og beregnede hovedtall for mellomliggende år. Helseforetakene inngår i FoU-statistisk sammenheng i henholdsvis universitets- og høgskolesektoren (universitetssykehus) og instituttsektoren (øvrige helseforetak og private, ideelle sykehus). Helseforetakene dekkes i en egen undersøkelse som også gjennomføres annethvert år.

Fra 2022 har SSB ansvaret for den offisielle norske FoU-statistikken for alle sektorer. NIFU hadde tidligere statistikkansvaret for universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.