Det europeiske området for høyere utdanning, EHEA, ble lansert ved 10-årsmarkeringen for Bologna-erklæringen / Bologna-prosessen i 2009. På nettsiden www.ehea.info finnes oppdatert informasjon og nyheter om utviklingen.

Den 24.–25. juni 2019 ble 20-årsjubileet for Bologna-prosessen feiret med en stor jubileumskonferanse i Bologna.

I perioden 2021–2024 har Albania sekretariatsansvaret for EHEA og Bologna Follow-Up Group. 

Norge og Kina har undertegnet en felles handlingsplan for å styrke samarbeidet innen forskning, teknologiutvikling og innovasjon i perioden 2017–2020.

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon 2021–2027

Horisont Europa er EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon, og startet opp 1. januar 2021. Horisont Europa er en videreføring av Horisont 2020. 

Forskningsrådets nettsider finner du siste nytt om Horisont Europa og omtale av rammeprogrammets forskjellige satsingsområder, lenker til utlysninger og arbeidsprogrammer.

EUs utdanningsprogram 2021–2027

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021–2027. Programguiden for den nye perioden er nå publisert, og en rekke utlysninger ble åpnet 26. mars 2021. Her kan du lese mer om Erasmus+ for høyere utdanning i Norge.

Europakommisjonen vedtok i 2005 en anbefaling om et europeisk Charter for forskere og atferdsregler (Code of conduct) for ansettelse av forskere. Et hovedmål med dokumentene Charter & Code, som er rettet både mot forskere og deres arbeidsgivere og finansieringskilder i offentlig og privat sektor, er å bidra til et åpent og attraktivt europeisk arbeidsmarked for forskere, og stimulere til mobilitet. Charter og Code er viktige virkemiddel for å imøtekomme utfordringer knyttet til forskerrekruttering og -mobilitet på nasjonalt og europeisk nivå.