Medlemmenes advokat

Som medlem i Forskerforbundet har du krav på juridisk bistand i arbeidsrettslige spørsmål. Seks erfarne advokater står klar til å hjelpe deg den dagen du trenger det.

Article Image

Leder for juridisk avdeling, advokat Ann Turid Opstad

Det kan skje oss alle: En dag står du i en arbeidskonflikt og trenger hjelp. Og gode advokatråd er dyre. En av de største fordelene ved å være fagorganisert, er muligheten til gratis advokatbistand. I Forskerforbundet står et team av seks erfarne advokater klare til å hjelpe. Leder av juridisk avdeling, Ann Turid Opstad, forklarer hva som skal til for å få hjelp.

– Gratis advokatbistand er et betydelig gode for medlemmene, og det er viktig å ha klare regler for tildelingen av dette godet. Det gjør vi for å sikre likebehandling, forutsigbarhet og fornuftig bruk av medlemskontingenten, sier hun.

Hovedregelen er at Forskerforbundet gir bistand i saker «vedrørende lønn- og arbeidsvilkår i hovedstilling og bistilling med direkte relevans for hovedarbeidsforholdet». Det kan være saker knyttet til for eksempel oppsigelse, avskjed, konflikter, omstilling, eller lignende. Men ikke alle saker gir rett på bistand.

– Det gis ikke bistand i saker som har aktualisert seg før innmelding og i inntil tre måneder etter innmelding. Det ville ført til at mange lot være å melde seg inn og betale kontingent før de trengte advokatbistand. I tillegg skal saker først forelegges en lokal tillitsvalgt, som så tar kontakt med oss sentralt hvis det er behov for advokatbistand. Vi vil alltid hjelpe de tillitsvalgte med å oppnå akseptable løsninger på lavest mulig nivå. De fleste saker løses lokalt, sier Opstad.

Men noen ganger må en sak tas videre. Og Forskerforbundet har mulighet til å ta saker helt til Høyesterett.

– Våre advokater bidrar frem til en forhandlingsløsning, og hvis dette ikke er mulig kan vi ta saken videre til et av ombudene, et tvisteløsningsorgan eller eventuelt rettsapparatet. Det er generalsekretæren som avgjør om Forskerforbundet skal bistå med å bringe saken inn for tingretten. Hvis Forskerforbundet først bistår med søksmål overfor tingretten, så dekkes alle omkostninger, inkludert idømte saksomkostninger. Men for å ta saken til retten må det være en mulighet for å vinne frem med saken, ellers vil dette lett kunne bli en «bjørnetjeneste» overfor medlemmet, fortsetter Opstad.

Hun forteller om en økning i antall saker advokatene håndterer.

Blant annet har vi sett en økning av saker om yrkesskade, og en økning av saker om immaterielle rettigheter, mye på grunn av digitalisering av undervisningen under korona. I tråd med dette har vi økt kapasiteten, og fra 2023 har vi organisert oss som en egen juridisk avdeling i sekretariatet, opplyser Opstad.

Juridisk bistand i Forskerforbundet

  • Forskerforbundet har en juridisk avdeling bestående av seks erfarne advokater, hvorav en også har møterett for høyesterett.
  • Avdelingen ivaretar medlemmene i arbeidsrettslige saker. Advokatene prosederer sakene for retten og har hatt saker for Høyesterett. Juridisk bistand ytes i hovedsak av Forskerforbundets egne advokater.
  • Forskerforbundets juridiske bistand reguleres av retningslinjer vedtatt av hovedstyret, men også av Advokatloven. Advokatloven slår blant annet fast at advokater ikke kan instrueres om den faglige utførelsen av en sak, og har streng taushetsplikt. De etiske prinsippene tilsier at det er medlemmets beste som er avgjørende for håndteringen av en sak. Advokatene er forpliktet til å ha god kunnskap om det fagområdet det gis råd i, og til følge opp med obligatorisk etterutdanning.
  • Forskerforbundet har også en samarbeidsavtale med advokatfirmaet Ness Lundin DA i saker om yrkesskade, og en samarbeidsavtale med advokatfirmaet Stray Vyrje & co DA i saker om immaterielle rettigheter og forskningsetikk. Det er Forskerforbundet som vurderer om sakene skal overlates til ett av disse advokatfirmaene, og utgiftene dekkes da av forbundet.
  • I tillegg er det inngått rabattavtaler med advokatfirmaer innenfor områder hvor Forskerforbundet ikke bistår, som f.eks. skatt eller arv, eller hvor medlemmer ikke har krav på bistand (f.eks. på grunn av karenstid). Da må medlemmene selv henvende seg til disse firmaene, og dekke kostnadene.

(Artikkel i Forskerforum 1/2023)