Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ansatte

Telefon sentralbord Forskerforbundet: 21 02 34 00

Generalsekretæren

Generalsekretæren leder sekretariatet og har ansvar for økonomistyring og organisasjon, presse- og samfunnskontakt, informasjonsvirksomhet, forberedelse og oppfølging av saker til Hovedstyret og Landsrådet.

Generalsekretær Birgitte Olafsen

Direkte 922 58 445

 

Høyoppløselig bilde

Stab

Generalsekretærens stab har ansvar for mediekontakt, forskerforbundet.no, sosiale medier, profilering, generelt PR- og kommunikasjonsarbeid.

Kommunikasjonsleder Lars Kolltveit

Presse- og samfunnskontakt

Direkte 990 39 161

Informasjonsleder Unn Rognmo

Nettredaktør

Direkte 416 87 536

Arbeidslivsavdelingen

Arbeidslivsavdelingen arbeider for økt lønn, bedre arbeidsbetingelser og styrkede rettigheter for Forskerforbundets medlemmer. Avdelingen har også ansvar for å utvikle og følge opp Forskerforbundets politikk.

Avdelingen gir råd og bistår tillitsvalgte i sitt verv og enkeltmedlemmer i saker som vedrører deres arbeidsforhold. Videre arbeider avdelingen med temaer som omstilling, midlertidig ansettelse og karriereutvikling. I tillegg har avdelingen ansvar for å forberede, iverksette og følge opp vedtak fattet av Forskerforbundets styrende organer. Avdelingen er delt i to seksjoner.

Avdelingssjef Bjørn T. Berg

Direkte 995 74 264

Fagpolitisk seksjon

Seksjonen har ansvar for å utvikle og følge opp Forskerforbundets politikk innenfor forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Seksjonen skal også sikre at politikken bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Arbeidsoppgaver i seksjonen omfatter blant annet utredninger, utarbeiding av høringsuttalelser, statsbudsjett, undersøkelser og statistikk samt internasjonalt samarbeid. Seksjonen har et særskilt ansvar for forbundets oppfølging overfor stipendiater.

Fagsjef Jorunn Dahl Norgård
Leder fagpolitisk seksjon

Direkte 402 46 492

Spesialrådgiver Kari Folkenborg

Direkte 414 46 596

Spesialrådgiver Jon Wikene Iddeng

Direkte 902 87 989

Spesialrådgiver Åshild Olaussen

Direkte 924 65 843

Tariffseksjonen

Seksjonen arbeider for å styrke og bedre arbeidsvilkår for forbundets medlemmer i offentlig og privat sektor ved å inngå og forvalte sentrale og lokale tariffavtaler. Seksjonen forbereder forbundets krav i de sentrale tariffoppgjørene. Andre arbeidsoppgaver i seksjonen er å gi råd og bistå tillitsvalgte i spørsmål om medbestemmelse, lønn, og omstillinger.

Forhandlingssjef Jorunn Solgaard

Leder tariffseksjonen

Direkte 993 85 442

Spesialrådgiver Andreas Christensen

Direkte 930 06 742

Spesialrådgiver Lene Ståhl

Direkte 995 53 210

Juridisk avdeling

Advokatene i juridisk avdeling ivaretar medlemmene i arbeidsrettslige saker. Forskerforbundets hovedstyre har vedtatt retningslinjer for denne bistanden.

Som hovedregel skal alle saker og spørsmål forelegges for lokal tillitsvalgt før Forskerforbundets advokater bringes inn i saken.

Avdelingssjef/advokat Ann Turid Opstad

Direkte 924 28 106

Advokat Mariann Helen Olsen
Nestleder juridisk avdeling

Møterett for Høyesterett.

Direkte 918 00 895

Advokat Christoffer Hjelde

Direkte 932 62 189

Advokat Eirik Kollerøy

Direkte 900 22 000

Advokat Hildur N. Nilssen

Direkte 928 04 605

Advokat Asmund Riegels

Direkte 480 43 389

Organisasjonsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for medlemsrekruttering, tillitsvalgtopplæring og organisasjonsutvikling. Sentrale oppgaver for avdelingen er kontakt med lokallag og foreninger, representantskaps- og landsrådsmøter, sentrale kurs og sektorseminarer, medlemsrekruttering og medlemsfordeler samt tildeling av lokale OU-, prosjekt- og reisemidler. Henvendelser om Forskerforbundets sentrale kurs kan rettes til .

Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

Direkte 901 39 152

Seniorrådgiver Nina Fjeld

Direkte 997 07 005

Rådgiver Cecilie Frich

Direkte 486 18 996

Seniorrådgiver Brit Helen Hesselberg

Direkte 970 99 574

Rådgiver Rita Kvæl

Direkte 416 40 014

Administrasjonsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for medlemsservice, økonomi og regnskap, HR, dokumenthåndtering, IKT og andre fellestjenester.

Administrasjonssjef Kjetil Mørk

Direkte 400 60 607

HR og administrasjon

HR og administrasjon har det operative ansvaret for Forskerforbundets personalpolitikk og personvern. HR og administrasjon har ansvar for å sikre at forbundet har en god og moderne IT-infrastruktur, med både software og hardware. Dokumenthåndteringssystemet eDocs driftes og utvikles av enheten. Resepsjon og sentralbord samt oppgaver knyttet til øvrig drift er også organisert i HR og administrasjon.

Arkivleder Kristine K. Brox

Direkte 908 43 640

Rådgiver HR & lønn Elisabeth Johansen

Direkte 954 73 949

Seniorrådgiver Aina Nilsen

Direkte 928 99 295

Rådgiver HR & administrasjon Ane Rinnaas Skuseth

Direkte 454 70 173

Konsulent Marit Søimer

Direkte 412 57 719

IT-rådgiver Øyvind Åsebøstøl

Direkte 945 02 232

Økonomi

Økonomi fører regnskap for sekretariatet, lokallag og fagpolitiske foreninger. I tillegg bistår økonomi med rapportering, utbetaling av reiseregninger og utlegg, lønn og honorarer. Økonomi kontrollerer OU-, reise- og prosjektmidler opp mot gitte bevilgninger, og følger opp alle spørsmål knyttet til Forskerforbundets økonomi- og lønnssystem. Henvendelser til økonomi kan rettes til e-post  .

Seniorcontroller Lina Haugland

Direkte 924 13 386

Controller Sofie Myrland Kjellgren

Direkte 908 15 459

Medlemsservice

Medlemsservice har ansvar for alle inn- og utmeldinger i Forskerforbundet. Medlemsservice har utbredt medlemskontakt, svarer på spørsmål knyttet til medlemskapet og veileder i bruk av digitale verktøy for tillitsvalgte. Oppfølging av medlemskap administreres gjennom medlemssystemet, som også er databasen for fakturering, statistikk og medlemsinformasjon på tvers av systemer. Vedlikehold og utvikling av medlemssystemet er også en viktig oppgave for medlemsservice. Henvendelser til medlemsservice kan rettes til e-post .

Fagansvarlig medlemsservice
Linda Pettersson

Direkte 400 68 806

Konsulent Trinelise Aikio

Direkte 920 48 540

Konsulent Hans Askildsen

Direkte 989 00 944

Seniorkonsulent Tore Sandnes

Direkte 970 38 563

Forskerforum

Redaksjonen lager det meste av innholdet i Forskerforbundets blad Forskerforum, som kommer ut ti ganger årlig. Vi står også bak nettutgaven Forskerforum.no, som oppdateres daglig.

Henvendelser til redaksjonen kan rettes til e-post .

Redaktør Kjetil Brottveit

Direkte 920 52 930

Redaksjonssekretær Julia Loge

Direkte 984 13 337

Journalist Lina Christensen

Direkte 970 97 251

Journalist Kjerstin Gjengedal

Direkte 416 69 651

Journalist Asle Olav Rønning

Direkte 997 32 168