Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

INFO IN ENGLISH? Find essential articles and documents in our  English section

/

English

Ansatte

Generalsekretærens stab

Generalsekretæren leder sekretariatet og har ansvar for økonomistyring og organisasjon, informasjonsvirksomhet, presse- og samfunnskontakt, forberedelse og oppfølging av saker til Hovedstyret og Landsrådet.

Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp

Direkte 21 02 34 10
Mobil 917 10 501

 

Twitter @HAvloyp

Pressebilder av Hilde Gunn Avløyp

Kommunikasjonsleder Lars Kolltveit

Presse- og samfunnskontakt

Direkte 21 02 34 44
Mobil 990 39 161

Informasjonsleder Unn Rognmo

Direkte 21 02 34 13
Mobil 416 87 536

Spesialrådgiver Frank O. Anthun

Direkte 21 02 34 06
Mobil 928 91 798

Arbeidslivsavdelingen

Arbeidslivsavdelingen arbeider for økt lønn, bedre arbeidsbetingelser og styrkede rettigheter for Forskerforbundets medlemmer. Avdelingen har også ansvar for å utvikle og følge opp Forskerforbundets politikk.

Avdelingen gir råd og bistår tillitsvalgte i sitt verv og enkeltmedlemmer i saker som vedrører deres arbeidsforhold. Videre arbeider avdelingen med temaer som omstilling, midlertidig tilsetting og karriereutvikling. I tillegg har avdelingen ansvar for å forberede, iverksette og følge opp vedtak fattet av Forskerforbundets styrende organer. Avdelingen er delt i tre seksjoner.

Avdelingssjef Bjørn T. Berg

Direkte 21 02 34 05
Mobil 995 74 264

Fagpolitisk seksjon

Seksjonen har ansvar for å utvikle og følge opp Forskerforbundets politikk innenfor forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Seksjonen skal også sikre at politikken bygger på et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Arbeidsoppgaver i seksjonen omfatter blant annet utredninger, utarbeiding av høringsuttalelser, statsbudsjett, undersøkelser og statistikk samt internasjonalt samarbeid. Seksjonen har et særskilt ansvar for forbundets oppfølging overfor stipendiater.

Fagsjef Jorunn Dahl Norgård
Leder fagpolitisk seksjon

Direkte 21 02 34 33
Mobil 402 46 492

Spesialrådgiver Kari Folkenborg

Direkte 21 02 34 28
Mobil 414 46 596

Spesialrådgiver Jon Wikene Iddeng

Direkte 21 02 34 22
Mobil 902 87 989

Juridisk seksjon

Advokatene i seksjonen har ansvar for å yte juridisk bistand i medlemmenes arbeidsforhold. Forskerforbundets hovedstyre har vedtatt retningslinjer for denne bistanden.

Som hovedregel skal alle saker og spørsmål forelegges for lokal tillitsvalgt før Forskerforbundets advokater bringes inn i saken.

Fagsjef/advokat Ann Turid Opstad
Leder juridisk seksjon

Direkte 21 02 34 07
Mobil 924 28 106

Advokat Mariann Helen Olsen
Nestleder juridisk seksjon

Møterett for Høyesterett.

Direkte 21 02 34 40
Mobil 918 00 895

Advokat Christoffer Hjelde

Direkte 21 02 34 19
Mobil 932 62 189

Advokat Eirik Kollerøy

Direkte 21 02 34 48
Mobil 900 22 000

Advokat Hildur N. Nilssen

Direkte 21 02 34 02
Mobil 928 04 605

Tariffseksjonen

Seksjonen arbeider for å styrke og bedre arbeidsvilkår for forbundets medlemmer i offentlig og privat sektor ved å inngå og forvalte sentrale og lokale tariffavtaler. Seksjonen forbereder forbundets krav i de sentrale tariffoppgjørene. Andre arbeidsoppgaver i seksjonen er å gi råd og bistå tillitsvalgte i spørsmål om medbestemmelse, lønn, og omstillinger.

Forhandlingssjef Jorunn Solgaard

Leder tariffseksjonen

Direkte 21 02 34 09
Mobil 993 85 442

Rådgiver Andreas Christensen

Direkte 21 02 34 31
Mobil 930 06 742

Spesialrådgiver Lene Ståhl

Direkte 21 02 34 36
Mobil 995 53 210

Rådgiver Vegard Thorbjørnsen

Direkte 21 02 34 35
Mobil 951 80 596

Organisasjonsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for medlemsrekruttering, tillitsvalgtopplæring og organisasjonsutvikling. Sentrale oppgaver for avdelingen er kontakt med lokallag og foreninger, representantskaps- og landsrådsmøter, sentrale kurs og sektorseminarer, medlemsrekruttering og medlemsfordeler samt tildeling og regnskapsmessig avslutning av lokale OU-, prosjekt- og reisemidler.

Henvendelser om Forskerforbundets sentrale kurs kan rettes til .

Organisasjonssjef Joar Flynn Jensen

Direkte 21 02 34 17
Mobil 901 39 152

Rådgiver Nina Fjeld

Direkte 21 02 34 03
Mobil 997 07 005

Rådgiver Synne Freberg

Direkte 21 02 34 37
Mobil 936 96 720

Rådgiver Brit Helen Hesselberg

Direkte 21 02 34 18
Mobil 970 99 574

Rådgiver Renate Storli

Direkte 21 02 34 49
Mobil 902 24 001

Administrasjonsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for medlemsservice, økonomi og regnskap, HR, dokumenthåndtering, IKT og andre fellestjenester.

Administrasjonssjef Birgitte Olafsen

Telefon 922 58 445

HR og administrasjon

HR og administrasjon, dokumenthåndtering, IKT og andre fellestjenester.

Fagansvarlig HR og administrasjon
Kjetil Tønseth Mørk

Direkte 21 02 34 38
Mobil 400 60 607

Arkivleder Kristine K. Brox

Direkte 21 02 34 24
Mobil 908 43 640

Seniorrådgiver Aina Nilsen

Direkte 21 02 34 04
Mobil 928 99 295

IT-konsulent Øyvind Åsebøstøl

Mobil 945 02 232

Økonomi

Forbundets økonomi og regnskap.

Henvendelser om lokallags- og foreningsregnskap kan rettes til telefon 21 02 34 45.
E-post: .

Økonomiansvarlig Marit Sletner
Gruppeleder økonomi

Mobil 416 72 253

Økonomikonsulent Karin Haug

(50 % stilling)

Direkte 21 02 34 34
Mobil 918 40 643

Personal- og økonomikonsulent Elisabeth Johansen

Direkte 21 02 34 16
Mobil 954 73 949

Økonomikonsulent Rita Kvæl

Direkte 21 02 34 14
Mobil 416 40 014

Medlemsservice

Administrasjon av medlemsopplysninger og kontingenttrekk.

Henvendelser til medlemsservice kan rettes til telefon 21 02 34 27.
E-post: .

Seniorkonsulent Linda Pettersson
Gruppeleder medlemsservice

Direkte 21 02 34 46
Mobil 400 68 806

Konsulent Hans Askildsen

Direkte 21 02 34 23

Seniorkonsulent Inger Marie Højfeldt

Direkte 21 02 34 15
Mobil 913 52 086

Konsulent Tore Sandnes

Direkte 21 02 34 43
Mobil 970 38 563

Seniorkonsulent Ane Rinnaas Skuseth

Direkte 21 02 34 12
Mobil 454 70 173

Forskerforum

Redaksjonen lager det meste av innholdet i Forskerforbundets blad Forskerforum, som kommer ut ti ganger årlig. Vi står også bak nettutgaven Forskerforum.no, som oppdateres daglig.

Henvendelser til redaksjonen kan rettes til e-post .

Redaktør Kjetil Brottveit

Direkte 21 02 34 20
Mobil 920 52 930

Redaksjonssekretær Aksel Kjær Vidnes

Direkte 21 02 34 32
Mobil 922 47 741

Journalist Johanne Landsverk

Direkte 21 02 34 42
Mobil 917 79 842

Journalist Julia Loge

Direkte 21 02 34 29
Mobil 984 13 337

Journalist Jørgen Svarstad

Direkte 21 02 34 21
Mobil 404 89 658