Etiske retningslinjer skal bevisstgjøre tillitsvalgte

Forskerforbundets hovedstyre vedtok før sommeren et sett med etiske retningslinjer.
– Forskerforbundet skal være trygt for alle, sier generalsekretær Hilde Gunn Avløyp.

(Artikkel i Forskerforum 7/2020)

Forskerforbundets hovedstyre vedtok før sommeren et sett med etiske retningslinjer. Retningslinjene skal bidra i arbeidet mot diskriminering og trakassering, og tar også opp temaer som habilitet, rusmidler og personvern. De fullstendige retningslinjene kan leses på forbundets nettsider.

Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp forklarer bakgrunnen for vedtaket.
– Organisasjonen har først og fremst etterspurt varslingsregler for de som har tillitsverv, men i arbeidet med å utvikle dem så vi behovet for å tydeliggjøre et felles etisk grunnlag for alle som har påtatt seg verv i Forskerforbundet. Vi håper disse retningslinjene kan bidra til å skape bevissthet og trygghet rundt hvilke verdier forbundet og våre tillitsvalgte står for, sier hun.

At retningslinjene kommer i kjølvannet av den globale metoo-kampanjen, er ikke bare tilfeldig.
– Vi har nok fått den samme vekkeren som andre organisasjoner, og sett behovet for tydeligere retningslinjer og et mer bevisst forhold til anti-diskriminering. Nå slår vi fast prinsippet om nulltoleranse for trakassering, og vårt ansvar for både forebygging og oppfølging. Forskerforbundet skal være trygt for alle. Jeg vil at våre medlemmer skal vite at vi er der for dem den dagen slike saker dukker opp, sier Avløyp.

Hun forteller at retningslinjene baserer seg på innspill fra lokallagene, noe som er viktig når de skal gjelde for alle i organisasjonen.
– De etiske retningslinjene gjelder for alle som har påtatt seg et verv hos oss, fra hovedtillitsvalgte og medlemmer av hovedstyret, til alle dem som har et verv i lokallaget. Men de gjelder bare i utøvelsen av vervet i Forskerforbundet, ikke om man opptrer som ansatt. I ansattforhold gjelder virksomhetens egne etiske retningslinjer og varslingsregler, underskreker Avløyp.

Også ansvaret for bærekraft er tatt inn i retningslinjene. «Tillitsvalgte skal være bevisst hvilken påvirkning adferd og beslutninger kan få for bærekraft og miljø, og så langt som mulig velge de mest bærekraftige løsninger», heter det.

– Vår verdiplattform forplikter oss til å bidra til at Norge når FNs bærekraftsmål, også bærekraftsmål nummer 13 som slår fast at vi må handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Nå velger vi å synliggjøre denne forpliktelsen også i det etiske grunnlaget for tillitsvalgte. Neste skritt må være å gi de tillitsvalgte en verktøykasse for å lettere kunne velge bærekraftige løsninger. Det arbeider vi med nå, sier Avløyp.

Etiske retningslinjer og rutine for varsling

Etiske retningslinjer for tillitsvalgte i Forskerforbundet

Rutine for varsling i Forskerforbundet