Etterrettelighet

Forskerforbundets tillitsvalgte skal opptre etterrettelig, ansvarlig og tydelig.

Diskriminering

Alle skal behandles med respekt og ingen skal forskjellsbehandles på noe grunnlag.

Trakassering

I Forskerforbundet er det nulltoleranse for trakassering. Som organisasjon har vi derfor et ansvar både for å forebygge og hindre alle former for trakassering, og for å reagere dersom det skulle skje.

Med trakassering menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Trakassering kan forekomme i ulike varianter.

Konfidensialitet

Sensitiv informasjon skal behandles med aktsomhet og vanlige bestemmelser for personvern gjelder.

Integritet

Tillitsvalgte skal opptre med integritet uten tanke på egen fordel eller risiko. Alle beslutninger som tas skal tåle åpenhet.

Rusmidler

Sosiale arrangement i regi av Forskerforbundet skal være inkluderende for alle deltakere. Det skal være tydelige alkoholfrie alternativer og det forventes måtehold og adferd som ikke går utover det sosiale miljøet. Det er uakseptabelt å være påvirket ved utførelse av oppgaver som tillitsvalgt.

Habilitet

Tillitsvalgte må unngå konflikter mellom egne og organisasjonens interesser. Derfor må ingen delta i eller søke å påvirke saker hvor det foreligger særlige forhold som er egnet til å svekke tillit til den enkeltes uavhengighet eller partiskhet. Slike forhold gjelder når en selv, eller noen som står en nær, har direkte eller indirekte interesse i en sak.

Gaver

Tillitsvalgte skal ikke motta gaver som kan betraktes som en uberettiget fordel eller som er egnet til eller ment å lede til gjenytelser. Tillitsvalgte skal heller ikke bruke sitt tillitsverv til å skaffe seg selv eller nærstående personer en utilbørlig fordel.

Forvaltning av medlemmenes fellesmidler

Økonomiske ressurser forbundet har til rådighet skal disponeres til det beste for organisasjonen og medlemmene og innenfor forbundets formål om å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og ivareta medlemmenes økonomiske og yrkesmessige interesser.

Bærekraft og miljø

Tillitsvalgte skal være bevisst hvilken påvirkning adferd og beslutninger kan få for bærekraft og miljø, og så langt som mulig velge de mest bærekraftige løsninger.