Bestemmelser om lønn finner du i din lokale tariffavtale, kalt overenskomstens B-del. B-delen inngås mellom Forskerforbundet og virksomheten. B-delen inneholder gjerne bestemmelser om arbeidstid, overtidsbetaling, minstelønn for stillingsgrupper med mer.

Innholdet i B-delene varierer noe fra virksomhet til virksomhet, det er derfor viktig at du gjør deg kjent med innholdet i B-delen ved din virksomhet. Ta kontakt med lokal tillitsvalgt eller din leder.

Er du ansatt ved en virksomhet der Forskerforbundet ikke har B-delsavtale? Da har du krav på et lønnstillegg basert på individuell vurdering, jf. Overenskomstens A-del, punkt II, 2.

Årlige lønnsforhandlinger

Partene i de lokale lønnsforhandlingene er Forskerforbundets tillitsvalgte og ledelsen, og forhandlingene foregår vanligvis i mai eller juni. Selve B-delen reforhandles hvert andre år i det som kalles hovedoppgjør. I hovedoppgjør har partene både anledning til å justere og forbedre bestemmelsene i B-delen samt forhandle om lønn. I årene mellom hovedoppgjørene er det mellomoppgjør, da er det kun forhandlinger om lønn som er tema.

I hvert lønnsoppgjør blir partene enige om hvor stor prosent lønnsøkning Forskerforbundets medlemmer skal få, og hvordan disse pengene skal fordeles. Potten kan for eksempel fordeles mellom et krone- eller prosentilegg som alle får, og en pott til individuelle forhandlinger som fordeles ut fra den enkelte ansattes innsats og resultater i det foregående år. Praksisen her varierer fra virksomhet til virksomhet.

I de fleste B-deler vil du finne hvilke kriterier de ansatte skal vurderes etter ved fordeling  av individuell lønnstillegg. Ta kontakt med din tillitsvalgt eller din leder hvis du har spørsmål rundt dette.

Lønn ved ansettelse

Lønna du starter med i et arbeidsforhold danner grunnlaget for din senere lønnsutvikling. Derfor er det viktig at du at du benytter deg av den muligheten du har til å forhandle lønna di ved ansettelse. Les mer om lønn ved ansettelse.

Fornyelse av kontrakt – lønn kan forhandles

Dersom du er midlertidig ansatt på kontrakter må du huske på at du kan forhandle lønn når kontrakten skal fornyes. Les mer om midlertidig ansettelse.

Situasjoner som tilsier at du kan få høyere lønn

  • Når du har fått nye arbeidsoppgaver og/eller større ansvar
  • Når du har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats
  • Dersom du har hevet din kompetanse ved etter/videreutdanning, avlagt doktorgrad
  • Dersom du har et annet jobbtilbud på hånden
  • Dersom du er stedfortreder for en som har mer ansvar/mer lønn

Hva du har krav er nedfelt i din lokale tariffavtale, overenskomstens B-del. Gjør deg kjent med denne. Ta kontakt med lokal tillitsvalgt eller din leder.

Lønnssamtale

Målet med en lønnssamtale er at du skal få tilbakemelding om sammenhengen mellom din arbeidsinnsats og din lønn. Du skal få vite hvordan du selv kan bidra til å påvirke din lønnsutvikling. En lønnssamtale gir deg dessuten anledning til å synliggjøre din arbeidsinnsats overfor leder, og til å fortelle hvilke forventninger du har til egen lønnsutvikling. Les mer om lønnssamtale her