Til deg som ikke er tatt ut i streik

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål fra medlemmer som ikke er tatt ut i streik.

Article Image

Unio er i streik i staten fra fredag 24. mai. 

Å gjennomføre en streik er krevende, både for organisasjonen og for det enkelte medlem. Det er derfor viktig at du som ikke er tatt ut i streik, viser solidaritet med dine kolleger som står streikevakter og som tar kampen for deg. For du er også i konflikt.

Hva er streik?

Streik er arbeidskamp og et lovlig kampmiddel under tariffoppgjørene som kan iverksettes når forhandlinger og mekling ikke har ført fram. Målet er å tvinge arbeidsgiver tilbake til forhandlingsbordet for å få en akseptabel løsning.

Angår streiken meg når jeg ikke er tatt ut i streik?

Det å være medlem i en fagorganisasjon medfører både rettigheter og plikter. En av pliktene er at det enkelte medlemmet må delta i kampen for lønns- og arbeidsvilkår etter nærmere beskjed fra ledelsen i Unio.

Det normale er at et mindretall av medlemmene i forbundene blir tatt ut i streik på vegne av alle. Det er derfor viktig å presisere at når et tariffområde i Unio er i konflikt, er hele tariffområdet i konflikt, enten de er tatt ut i streik eller ikke.

Hva bør jeg som ikke er tatt ut i streik gjøre?

Samtlige medlemmer i et tariffområde som er i konflikt bør sette seg inn i streikegrunnlaget. På den måten kan de bidra til støtte og argumentasjon for hvorfor Unio er i streik. Medlemmer innen et tariffområde som er i konflikt, men ikke er tatt ut i streik, forventes lojalt å støtte streiken og de som streiker.

Kan jeg, som ikke er tatt ut, støtte streiken på noen måte?

Det vil gjennomføres lokale streikemarkeringer du kan delta på. I tillegg ønsker vi at du blant annet er aktiv på sosiale medier og hjelper oss med å spre streikebudskapet. Du kan også oppfordre dine venner til å støtte streiken.

Hva skjer med samarbeidet mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver der det ikke er tatt ut medlemmer i streik?

Når en streik inntreffer, brytes all kontakt mellom de tillitsvalgte og arbeidsgivers representanter på alle arbeidsplasser innenfor tariffområdet. Dette gjelder også de arbeidsplassene hvor det ikke er tatt ut medlemmer i streik.

På alle arbeidsplasser, enten det er streik eller ikke, skal all ordinær partskontakt opphøre, som for eksempel lokale lønnsforhandlinger, særavtaleforhandlinger, saker som faller inn under hovedavtalen og lignende. Det gjelder også deltakelse i råd og utvalg, som for eksempel partssammensatte utvalg, og alle andre sammenhenger hvor en sitter i egenskap av å være representant for sin forening. Saker regulert etter arbeidsmiljøloven og statsansatteloven (som for eksempel personalsaker og tilsettingsråd) skal håndteres på vanlig måte uavhengig av om tillitsvalgte er i streik eller ikke.

Får jeg, som ikke er tatt ut, informasjon om streiken?

Mens det er Unio som har ansvar for å informere streikende medlemmer, er det hvert enkelt forbund som har ansvar for å informere de som ikke er i streik. 

De ordinære kommunikasjonskanalene i Unios medlemsorganisasjoner brukes for å informere de som ikke er i streik. Følg med på våre nettsider og på informasjonen du får fra ditt lokallag i Forskerforbundet.

Kan jeg bli satt til å gjøre arbeidsoppgavene til noen som er i streik?

Hovedregelen er at en streik verken innskrenker eller utvider arbeidsplikten til de arbeidstakerne som ikke omfattes av streiken. Dersom du arbeider i en streikerammet virksomhet, men ikke selv er tatt ut i streik, skal du derfor fortsette med ditt ordinære arbeid. Du skal ikke arbeide mer eller gjøre andre oppgaver enn du ellers ville gjøre.

Hva er streikebryteri?

Streikebryteri betyr at streikebelagt arbeid allikevel utføres uten at det foreligger dispensasjon. Streikebryteri undergraver effekten av streiken og virker demoraliserende. Det er streikebryteri uansett om arbeidet utføres av den som er tatt ut i streik eller av en annen – i eller utenfor virksomheten. De eneste som kan utføre streikebelagte arbeidsoppgaver er i utgangspunktet svært få personer. Hvem dette er avklares nærmere på det enkelte tariffområdet.

Hvordan håndteres det om streikebryteri foregår?

Det er den enkelte organisasjon som i hvert enkelt tilfelle vurderer og definerer hva som er å betrakte som streikebryteri. Medlemmer på streikerammede arbeidsplasser som ikke selv er tatt ut i streik har et spesielt ansvar for å forhindre streikebryteri. Unio og medlemsorganisasjonene vil reagere kraftig på streikebryteri under en lovlig arbeidskamp.

Kan jeg melde fra om streikebryteri?

Skulle du få opplysninger som tyder på at streikebryteri forekommer, må du umiddelbart melde dette til din tillitsvalgte på arbeidsplassen.