Til deg som er tatt ut i streik

Medlemmer som er tatt ut i streik får beskjed om dette fra Unio. Her har vi samlet viktig informasjon til deg som er tatt ut i streik.

Article Image

Unio er i streik i staten fra fredag 24. mai.

Skal jeg møte på jobben når meldingen om streik kommer?

Er du tatt ut i streik, skal du ikke møte på jobb.

Jeg er allerede kommet på jobb når meldingen om streik kommer, hva gjør jeg?

Er du allerede på jobb når meldingen om streik kommer, skal du legge ned arbeidet og forlate arbeidsplassen.

Kan jeg få utdelt oppgaver når det er streik?

Så lenge streiken pågår, er du forpliktet til å ta på deg oppgaver som blir bestemt av lokal streikekomité. Noen eksempler på slike oppgaver er å være streikevakt, å delta på digitale fellesarrangementer eller å stå på stand. Du står til streikekomiteens disposisjon i den tiden du ellers skulle vært på jobb.

Hvordan kan jeg støtte streiken?

Du kan blant annet være aktiv på sosiale medier med å spre streikebudskapet. Du kan også oppfordre dine venner til å støtte streiken.

Hva skjer med arbeidsforholdet mitt?

Under hele streiken suspenderes arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og deg som arbeidstaker, og du står i stedet til disposisjon for Unio.

Kan jeg hente noe på jobben når jeg er i streik?

Du har ikke adgang til arbeidsplassen din under en streik, og du må være forberedt på å levere inn nøkler, redskap, biler, mobiltelefon mv. som tilhører arbeidsgiver.

Kan jeg ha kontakt med arbeidsgiveren min?

Streikende enkeltmedlemmer skal normalt ikke ha kontakt med arbeidsgiver så lenge de er i streik. Kontakt med arbeidsgiver skal begrenses til den kontakt de lokale tillitsvalgte har om saker som utelukkende angår streiken – eksempelvis dispensasjonssøknader.

Kan jeg tape penger på en streik?

Unio har som hovedprinsipp at medlemmer som tas ut i streik skal være tilnærmet økonomisk skadesløse. Streikebidrag er skattefritt i henhold til skatteloven, og skal derfor i prinsippet være kompensasjon for bortfall av nettolønn. Streikebidrag utbetales av FOrske. Som hovedregel vil streikebidraget bli utbetalt fra den måneden arbeidsgiver gjennomfører trekk i lønn.

Skulle du bli påført et økonomisk tap som overstiger kr. 100 per dag, kan du søke Forskerforbundet om å få dekket tapet.

Hva skjer med min lønn?

Lønnen din stoppes. Lønn som er opptjent før plassfratredelse utbetales. Det blir ikke utbetalt forskudd på lønn. Feriepenger er opptjent lønn og skal utbetales.

Hva med dispensasjon?

Om det er behov for dispensasjon fra streiken, er det arbeidsgiver som vurderer behovet først og eventuelt sender inn søknad til lokal streikekomité om dette. Søknaden drøftes lokalt, og avgjøres sentralt. Dispensasjonssøknadene vil bli behandlet fortløpende.

Hvis du etter dispensasjon tillates å utføre arbeid, utbetales lønn på vanlig måte for den tiden dispensasjonen er innvilget.

Hva med forsikringene jeg har via jobben?

Forsikringsordninger vil bli ivaretatt av Unio mens du er i streik.

Jeg er sykemeldt når streiken starter, eller blir syk under streiken, hva gjør jeg?

Er du sykmeldt før en arbeidsstans er satt i verk, skal du ikke tas ut i streik. Blir du syk under streiken, må du varsle den lokale streikekomiteen.

Kan jeg ta ut ferie, avspasere eller ta ut fleksitid under streiken?

Ferie innvilges ikke i den perioden arbeidsnedleggelsen varer. Er du allerede på ferie eller har avtalt ferie før plassoppsigelse er varslet, kan du avvikle denne som avtalt. Du kan ikke avspasere eller ta ut fleksitid under streiken.

Kan jeg si opp jobben min under streiken?

Så lenge streiken varer, kan du ikke individuelt si opp din stilling. Slik oppsigelse kan først finne sted når streiken er avsluttet.

Hva med tjenestereiser og kurs?

Ved tjenestereiser, kurs mv. faller arbeidsgivers økonomiske ansvar bort fra det øyeblikk streiken iverksettes – dersom ikke annet er avtalt mellom lokal streikekomité og arbeidsgiver.

Kan jeg ta annet arbeid, ta fri eller reise bort under streiken?

Er du tatt ut i streik, kan du ikke ta annet arbeid eller reise bort. Du må til enhver tid være tilgjengelig for den lokale streikekomitéen slik at du kan nås med meldinger om streikens gang.

Du står til streikekomiteens disposisjon i den tiden du ellers ville vært på arbeid. Hvis du likevel av tvingende grunner må ha fri i denne tiden, må du søke den tillitsvalgte om permisjon fra streikearbeidet.

Når streiken er over, hva skjer da?

Når streiken er slutt, plikter du raskt å gå tilbake til arbeidet. Du har krav på å komme tilbake til din stilling og får tilbake dine rettigheter som arbeidstaker.