Til deg som er berørt av streik

Svar på ofte stilte spørsmål fra de som er berørt av streiken.

Unio i streik

Tredjepart vil alltid rammes når et tariffoppgjør ender med konflikt og streik. Dette er sterkt beklagelig, men vi håper på forståelse for at vi bruker dette virkemiddelet i kampen for bedre arbeidsvilkår og mer rettferdig lønn.

Foreldre til skole- og barnehagebarn, pasienter og pleietrengende, elever og studenter ved mange skoler er noen av dem som rammes når det blir streik i offentlig sektor. Vi gjør det vi kan for at konsekvensene skal bli så små som mulig. Her følger litt informasjon til dere som rammes av streiken. Eventuelle opptrappinger av streiken blir det informert om på unio.no og i våre andre kanaler, som Unios Facebook-side, Twitter og Instagram.

Selv om Unio-medlemmer er tatt ut i streik ved en virksomhet, betyr ikke det at virksomheten er stengt. Det varierer hvor mange medlemmer som er tatt ut i streik ved den enkelte virksomhet.

Nedenfor er noen spørsmål og svar som kan være av interesse.

Utdanningsinstitusjonene og eksamen:

Hvordan forholder foreldre og barn seg til at en barnehage/skole er tatt ut i streik? Skal de for eksempel møte opp som vanlig selv om barnehagen/skolen er tatt ut i streik?

Svar: Det avgjør arbeidsgiver (kommunen/fylkeskommunen).

Hva skjer med avgangselever som skal ha eksamen? Må de møte opp til eksamen selv om institusjonen er tatt ut i streik? Vil eksamen bli gjennomført?

Svar: Eksamen for de fleste elever er avlyst. Privatister og de som må ha eksamen for å få vitnemål, skal ha eksamen. Disse vil bli kontaktet av kommunen/fylkeskommunen.

Vil avgangselever få vitnemål? Hvem har eventuelt ansvar for at de får vitnemål?

Svar: Hvis avgangselever ikke får eksamenskarakter, avgjør Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet om de skal få vitnemål basert på standpunktkarakterer. Basert på erfaringer fra tidligere streiker er det sannsynlig at man finner en løsning slik at alle elever får vitnemål.

Hva skjer med standpunktkarakterene til tredjeklassingene ved videregående skoler som er tatt ut i streik?

Svar: Det må fylkeskommunen avklare sammen med Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet.

Det er jo sjelden det er muntlig eksamen med bare ekstern sensor. Intern sensor er jo til stede. Forstår ikke helt hvordan muntlig eksamen kan gjennomføres da?

Svar: Se svar ovenfor om at de fleste muntlige eksamener er avlyst. Lokalt gitt eksamen (muntlig eksamen) vil ikke bli gjennomført hvis faglærer (førstesensor) og/eller ekstern sensor (andresensor) er tatt ut i streik.

Vil streiken ha betydning for dem som skal levere hjemmeeksamen?

Svar: Eksamen for de aller fleste er avlyst. For de få som skal gjennomføre eksamen vil dette variere og må avklares med den utdanningsinstitusjonen som avholder eksamen.

Hvorfor tar man ut mange skoler i en eventuell streik? Hvorfor ikke vente med å ta ut mange skoler til oppstarten av nytt skoleår i august?

Svar: Profilen på Unios streikeuttak blir vurdert fra år til år, både i forhold til konfliktgrunnlaget og størrelsen på den enkelte skole.

Hva med klasser som skal på leirskole neste uke hvis det blir streik? Har sett at det i noen tidligere konflikter har blitt gitt dispensasjon for dette. Ganske kjipt med gråtende barn som tror de ikke får leirskolen de har gledet seg til i flere år, og som neppe får noe nytt tilbud hvis de ikke får dratt nå?

Svar: De lokale konfliktutvalgene vurderer dispensasjonssøknader for å kunne gjennomføre leirskoleopphold. Merk at det er arbeidsgiver som må søke dispensasjon. Erfaringen er at man viser romslighet i forbindelse med dette.

Vil skoler kunne holde jobb-intervju, og vil medlemmer kunne møte på disse?

Svar: Arbeidsgiver skal være tilbakeholden med å gjennomføre prosesser hvor det er forutsatt medvirkning fra tillitsvalgte. Dette gjelder også tilsettingsprosesser. Dersom en tilsettingsprosess ikke kan utsettes, bør medlemmer som er innkalt til intervju møte på dette selv om den tillitsvalgte ikke er til stede.

Fastsetting av standpunktkarakterer/avvikling av eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring:

Fastsetting av standpunktkarakterer – forskrift til opplæringsloven §§ 3-17, 3-18 og 3-19

Er det akseptabelt at lærere framskynder fastsetting av standpunktkarakterer når en streik er varslet?

Svar: Flere skoleeiere – og særlig gjelder dette innen videregående opplæring – har tidligere år gått ut med pålegg om at lærere skal fremskynde fastsetting av standpunktkarakterene, og da med det siktemål å mildne virkningen av en eventuell streik. Å endre arbeidsrutinene ved for eksempel å fremskynde dette arbeidet på bekostning av noe annet, er disposisjoner som undergraver den alminnelige streikeretten.

Det andre er at forskriftene til opplæringsloven om individuell vurdering – som nå er felles for grunnskole og videregående opplæring – fastsetter at sluttvurderingen skal gi informasjon om kompetansen ved avslutningen av opplæringa. Det er derfor naturlig, og i samsvar med forskriftenes intensjoner, at en venter lengst mulig i terminen før standpunktkarakter fastsettes.

På bakgrunn av dette mener Unio denne type disposisjoner for å mildne virkningene av en eventuell konflikt er en form for streikebryteri. Unio forutsetter derfor at ingen medlemmer avviker de tidligere lokalt fastsatte rutiner på dette området.

Unio forutsetter at de tillitsvalgte forholder arbeidsgiver dette på de drøftingsmøter som må holdes i forbindelse med krav om endringer i tidligere fastsatt plan. En mulighet dersom ikke dette fører fram, er å henvende seg til Statsforvalteren og eventuelt gi melding om at kommunen eller fylkeskommunen legger opp til rutiner for fastsetting av standpunktkarakter som er i strid med forskriften. Sentralt konfliktutvalg ønsker innsendt kopi av drøftingsreferat om kommunen/fylkeskommunen ikke endrer synspunkt og foretar flytting av tidspunkt for fastsettelse av standpunktkarakter.

Avvikling av eksamen

Hvem kan ta over oppgaver knyttet til eksamensavvikling i skoleverket?

Svar: Dersom det blir streik i årets tariffoppgjør, vil denne komme i perioden for avviklingen av eksamen i skoleverket. Unio mener at det kun er rådmannen som kan gå inn og overta rektors arbeid under en streik, så sant det ikke dreier seg om svært store kommuner. I fylkeskommunene mener Unio at fylkesskolesjefen også kan gå inn i arbeidsgivers sted.

Assisterende rektor/undervisningsinspektør kan utføre oppgaven og igangsette eksamen om dette er en vanlig delegert oppgave, og delegeringen ikke har skjedd nylig.

Sensur

Kan muntlig eksamen avvikles når faglærer er i streik?

Svar: Muntlig eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring kan ikke gjennomføres dersom faglærer er i streik.

Lokalt gitt eksamen vil ikke bli sensurert dersom faglærer er tatt ut i streik og er en av sensorene.

Kan streikende medlemmer utføre sensoroppdrag i grunnskolen ved muntlig eksamen?

Svar: Streikende medlemmer som har inngått avtale med kommunen om å være sensor, skal ikke utføre sensoroppdraget.

Kan ikke-streikende medlemmer utføre sensoroppdrag i grunnskolen?

Svar: Ikke-streikende medlemmer skal gjennomføre sensoroppdrag i henhold til de avtaler som de tidligere har inngått. Det har ingen betydning hvem avtalen er inngått med. Dette kan også innebære at de utfører sensoroppdrag på skoler hvor deler av undervisningspersonalet er tatt ut i streik.

Kan streikende medlemmer utføre sensoroppdrag i videregående skole?

Svar: Streikende medlemmer som har inngått avtale med fylkeskommunen om å være sensor, ved sentralt gitt eksamen med lokal sensur, regional/lokal eksamen med lokal sensur og/eller ved muntlig eksamen skal ikke utføre sensoroppdraget. Avtale om å være sensor ved skriftlig eksamen med sentral sensur skal gjennomføres.

Kan ikke-streikende medlemmer utføre sensoroppdrag i videregående skole?

Svar: Ikke-streikende medlemmer skal gjennomføre sensoroppdrag i henhold til de avtaler som de har inngått. Det har ingen betydning hvem avtalen er inngått med. Dette kan også innebære at de utfører sensoroppdrag på skoler hvor deler av undervisningspersonalet er tatt ut i streik.

Dersom elever ikke får eksamenskarakter, er det departementet som tar stilling til om de skal få vitnemål basert på standpunktkarakterer. Departementet må også avgjøre hva som skjer med privatister som ikke får tatt eksamen på grunn av streiken.

Hva gjelder for ansatte ved universitet og høgskoler med hensyn til eksamens- og sensurarbeid?

Svar: Det er ikke streik ved universitet eller høgskoler. Ansatte ved universitet og høgskoler kan derfor utføre eksamens- og/eller sensorarbeid ved annen institusjon som vanlig.

Artikkel oppdatert 31.05.21