TARIFF 2018: Statsoppgjøret oppsummert

Torsdag 24. mai ble Unio, LO og YS enige med staten om lønnsoppgjøret for 2018. Her oppsummerer vi hva partene ble enige om.

Article Image

Bakgrunn

Natt til søndag 29. april ble det brudd i lønnsforhandlingene i staten. Det var særlig statens ønske om å avskaffe lønnstabellen som for Unios del førte til bruddet. I tillegg hadde statens tilbud et for lavt generelt tillegg. Mange medlemmer ville derfor risikert svekket kjøpekraft.

Dermed gikk lønnsforhandlingene til mekling. Gjennom meklingen fikk Unio nødvendige gjennomslag på disse punktene.

Økonomi

Rammen for oppgjøret tilsvarer økonomien i frontfaget, omlag 2,8 prosent, med følgende fordeling:

Generelt tillegg: 1,25 % pr 1. mai, og minimum kr 5.100,-
Lokale forhandlinger: 1,9 % pr 1. juli

I tillegg kommer diverse sentrale justeringer, som utgjør 0,25 % pr 1. mai. Alternativene 1 og 2 fjernes fra lønnsrammene og nye alternativer 9 og 10 innføres.

Fordelingen mellom lokale og sentrale midler er om lag 50-50. I statens første tilbud var hele lønnspotten foreslått avsatt til lokale forhandlinger, men gjennom meklingen kom det på plass en akseptabel fordeling mellom sentrale og lokale tillegg. Samlet sett betyr dette resultatet økt kjøpekraft for Unios medlemmer.

For Forskerforbundets medlemmer er det verdt å merke seg at fjerningen av de laveste alternativene i lønnsrammene vil slå positivt ut for blant annet postdoktorer, og gi en mulighet til bedre lønnsutvikling for høyskolelektorer.

I tillegg fikk Unio gjennomslag for å heve grensen for pensjonsgivende variable tillegg fra 56.000 til 66.000 kroner. Grensen på 56.000 kroner har stått stille siden 2002.

Lønnssystemet

Staten ønsket å fjerne både lønnstabellen og lønnsrammer i et nytt og modernisert lønnssystem. Dette kunne ikke Unio godta, fordi det ville frata oss mekanismer som er viktige for å sikre forutsigbar lønnsutvikling for medlemmene. I meklingen frafalt staten dette kravet. Partene er nå enige om å sette ned en arbeidsgruppe som skal fortsette arbeidet med et nytt lønnssystem fram mot mellomoppgjøret i 2019.

Unio fikk gjennomslag for at det i denne sammenheng kan utvikles et bedre tilpasset statistikkverktøy. Dette er et viktig virkemiddel for å sikre en rettferdig lønnsutvikling over tid.

Videre prosess

Resultatet fra meklingen skal nå ut på uravstemning, med svarfrist til Riksmekleren 19. juni kl 12.00. Vi kommer tilbake med informasjon om uravstemningen.

Her finner du Riksmeklerens møtebok (pdf)