Lønn ved ansettelse

Lønnen du starter med i et arbeidsforhold danner grunnlaget for din senere lønnsutvikling. Derfor er det viktig at du at du benytter deg av den muligheten du har til å forhandle lønn ved tilsetting. Husk at arbeidsgivers første tilbud ikke nødvendigvis er det endelige. Stadig flere og flere forhandler lønn med arbeidsgiver før de aksepterer tilbudet. Ta gjerne kontakt med den lokale tillitsvalgte før signering, for å finne ut av lønnsnivået i virksomheten og for å få hjelp til å komme på riktig lønnsnivå.

Fornyelse av kontrakt – lønn kan forhandles

Dersom du er midlertidig ansatt på kontrakter må du huske på at du kan forhandle lønn når kontrakten skal fornyes. Arbeidsgivere har muligheten gjennom tariffavtalen til å vurdere en ny lønnsplassering ved overgang fra midlertidig til fast stilling.

Gjør deg kjent med hva som står i din lokale særavtale

Bestemmelser om lønn finner du i Hovedtariffavtalen eller eventuelle lokale særavtaler hvis dere har det. Særavtalen inngås mellom Forskerforbundet og virksomheten. Særavtalen kan inneholde utfyllende bestemmelser om arbeidstid, overtidsbetaling, minstelønn for stillingsgrupper med mer. Innholdet i særavtalene varierer fra virksomhet til virksomhet, det er derfor viktig at du gjør deg kjent med innholdet i din særavtale. Ta kontakt med lokal tillitsvalgt eller din leder.

Årlige lønnsforhandlinger

I de sentrale forhandlingene som ledes av KS settes det vanligvis også av penger til et lokalt lønnsoppgjør ved de ulike virksomhetene i kapittel 4. For tilsatte i kapittel 5 skjer forhandlingene om økonomi hovedsakelig lokalt.

Krav kan fremmes fra arbeidstakere enten via fagforeninger eller eventuelt direkte til egen leder. Forhandlingene er hjemlet i Hovedtariffavtalens kapittel 5.2. Arbeidsgiver og fagforeningene er likeverdige parter i forhandlingene, og det innebærer at de må bli enige før det kan foreligge et forhandlingsresultat.

Du kan sende inn et begrunnet lønnskrav til ditt lokallag i Forskerforbundet, hvis du mener at du fortjener høyere lønn eller stillingskode for det arbeidet du utfører i dag. Argumenter kan for eksempel være: lønnsmessig svak utvikling, lavere lønn enn kollegaer som utfører de samme arbeidsoppgaver, dine styrker, at du gjør en fremragende jobb etc.

Hvordan det går med kravet ditt avhenger av hvor stor lønnspotten er og hvor enige arbeidsgiver og organisasjonene er i kravet. Hvem som prioriteres i lokale forhandlinger avhenger også av den lokale lønnspolitikken og eventuelle sentrale føringer. Virkningsdatoen for oppgjøret vil variere fra år til år, men hvis ikke det avtales noe annet er det gjerne fra 1. mai.

Ta kontakt med din tillitsvalgt eller din leder hvis du har spørsmål rundt dette.

Lønnssamtale

Særlig i forkant av de årlige lønnsforhandlingene er det lurt å be om en lønnssamtale dersom dere ikke allerede har en etablert praksis på dette.

Målet med en lønnssamtale er at du skal få tilbakemelding om sammenhengen mellom din arbeidsinnsats og din lønn. Du skal få vite hvordan du selv kan bidra til å oppnå bedre lønnsutvikling. En lønnssamtale gir deg dessuten anledning til å synliggjøre din arbeidsinnsats overfor leder, og til å fortelle hvilke forventninger du har til egen lønnsutvikling. Les mer om lønnssamtalen

Annen lønnsregulering

Etter en viss tid i en stilling kan det vise seg at det har vært en vesentlig endring av arbeidsoppgaver (som kvalitativt krever noe mer enn tidligere). Alternativt at det er særlig vanskelig å rekruttere og beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft (for eksempel at du har fått tilbud om ny jobb, eller at arbeidsgiver er redd for at du skal slutte og vurderer å tilby høyere lønn). I slike tilfeller kan arbeidsgiver eller arbeidstaker (gjennom sin organisasjon) drøfte ny lønn og/eller endring av stillingskode med hjemmel i Hovedtariffavtalens kapittel 5.3.

For å kunne fremme lønnskrav må du oppfylle ett av følgende vilkår:

Krav begrunnet i ekstraordinær innsats (hjemlet i kapittel 4, men skaper forventninger også for kapittel 5) eller rekrutteringshensyn drøftes med organisasjonene, men ved uenighet gjelder arbeidsgivers siste tilbud. Er det andre årsaker til at du fortjener høyere lønn, må kravet tas i de årlige, lokale lønnsforhandlingene (hovedtariffavtalen kapittel 5.2).

Dersom arbeidstaker har tilbud om ekstern stilling kan arbeidsgiver tilby lønnsendring for at arbeidstaker skal bli værende i virksomheten.

I alle drøftinger om annen lønnsregulering som nevnt ovenfor vil det være arbeidsgivers siste tilbud som gjelder.

Likelønn

Dersom lønnsforskjell ikke kan forklares med annet enn kjønn, kan arbeidsgiver rette opp lønn, i samråd med tillitsvalgt. Se likestillingsloven § 5.

Pålagt overtid

Mange strever med å skille mellom fleksitid og pålagt overtid, og det forekommer derfor opparbeidelse av fleksitid når det egentlig er snakk om overtid. I praksis har det kanskje ikke så mye å si, men det har stor betydning for din avlønning. For istedenfor å avspasere time for time etter fleksitid, kunne du avspasert time for time ved overtid også, men at du fikk utbetalt tillegget i tillegg til avspasering. Les mer om dette i Hovedtariffavtalen kapittel 1 § 6. For bedre forståelse av denne forskjellen ta kontakt med lokal tillitsvalgt.

Stedfortreder

Hender det at du vikarierer for lederen din som har høyere lønn enn deg? Husk i så fall at du har rett på lederens lønn dersom du vikarierer i mer enn en uke jf Hovedtariffavtalen kapittel 1 § 13.2.

Automatiske opprykk

Undersøk om det er lokale avtaler som gir ansiennitet i stillingskoder med ansiennitetstillegg, eller om det er definerte minstelønnssatser på ulike stillingskoder.

Situasjoner som tilsier at du kan få høyere lønn

  • Når du har fått nye arbeidsoppgaver og/eller større ansvar
  • Når du har gjort en ekstraordinær arbeidsinnsats
  • Dersom du har hevet din kompetanse ved etter/videreutdanning, avlagt doktorgrad
  • Dersom du har et annet jobbtilbud på hånden
  • Dersom du er stedfortreder for en som har mer ansvar/mer lønn

Hva du har krav på kan være nedfelt i hovedtariffavtalen, lokal særavtale eller gjennom forhandlinger ført av lokal tillitsvalgt.

Husk at det er bedre å ta kontakt med din lokale tillitsvalgte en gang for mye enn en gang for lite og dermed risikere å miste mulige lønnstillegg.