Slik lykkes du med lønnssamtalen

Visste du at alle ansatte i kommunal eller fylkeskommunal sektor har rett til å få en årlig lønnssamtale med sin leder? Lønnssamtalen med sjefen er kanskje noe av det folk kvier seg mest for å ta, men med gode forberedelser kan samtalen føles langt mer behagelig, og ikke minst ufarlig.

Still godt forberedt til årets viktigste samtale!

Spesialrådgiver i tariffseksjonen, Lene Ståhl

 

En god lønnssamtale får frem en konkret vurdering av dine prestasjoner, forventninger og utviklingsmuligheter, og hvordan de belønnes. En lønnssamtale skal klargjøre sammenhengen mellom din arbeidsinnsats og kompetanse, og din lønn. Du kan selv bidra til å påvirke din lønnsutvikling.

En lønnssamtale kan skape en bedre forståelse mellom deg og arbeidsgiver om mål og utvikling, noe som bidrar til økt motivasjon.

Å be om lønnssamtale viser at du har ambisjoner og interesse for jobben din, sier spesialrådgiver i tariffseksjonen, Lene Ståhl.

Alle ansatte i kommune eller fylkeskommune har rett til å få en årlig lønnsutviklingssamtale med sin leder. Denne retten er nedfelt i Hovedtariffavtalens kap.3 pkt. 3.2.2 - Lønnsutviklingssamtale, der det heter:

Dersom en arbeidstaker ber om lønnsutviklingssamtale, skal denne gjennomføres mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I samtalen skal arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap diskutere hvilke tiltak som kan iverksettes for at arbeidstaker skal oppnå bedre lønnsutvikling.

For arbeidstaker som har gjeninntrådt etter foreldrepermisjon bør lønnsutviklingen i permisjonstider være et tema i samtalen.

Møtetidspunkt for lønnsutviklingssamtalen avtales innen 14 dager. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av sin tillitsvalgte. Det skal føres referat fra samtalen dersom arbeidstaker ber om det.

Enkelte arbeidsgivere har innarbeidet gode rutiner der lønnssamtaler gjennomføres jevnlig, for eksempel i forkant av de lokale lønnsforhandlingene. Andre steder er en lønnssamtale noe man aktivt må be om.

Alle kommunale eller fylkeskommunale virksomheter skal ha en lokal lønnspolitikk. Bruk den lokale lønnspolitikken og kriteriene nedfelt her som grunnlag for lønnssamtalen. Kriteriene sier noe om hvilke kvaliteter arbeidsgiver vektlegger i sin vurdering av deg. Kan du vise til at det er samsvar mellom virksomhetens utvikling og behov for dine arbeidsoppgaver, din innsats og dine resultater? Det er blant annet dette som vil telle om din leder mener du er verdt den høyere lønnen du ønsker.

Hovedtariffavtalens lønnssystem forutsetter at det utarbeides en lokal lønnspolitikk som må gjøres kjent for alle ansatte, slik at det skapes forutsigbarhet og mulighet for den ansatte til å innrette seg i henhold til lønnspolitikken. Arbeidsgiver tar initiativ til regelmessig revidering av den lokale lønnspolitikken, for å sikre at det er sammenheng med kommunens/fylkeskommunens/ virksomhetens mål. Den lokale lønnspolitikken og kriterier for lokale lønnstillegg utformes etter drøftinger med de ansattes organisasjoner. Det skal tilstrebes enighet om kriteriene. Det forutsettes at lønn benyttes som et personalpolitisk virkemiddel.

Lønnspolitikken skal bl.a. bidra til å:

 • motivere til kompetanseutvikling
 • motivere til mer heltid
 • beholde, utvikle og rekruttere
 • sikre kvalitativt gode tjenester
 • fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene

 

Det gjennomføres årlige drøftingsmøter om rekrutteringssituasjonen og om framtidig kompetansebehov/kompetanseutviklingsbehov for ulike stillingsgrupper i kommunen/fylkeskommunen/bedriften.

Den lokale lønnspolitikken skal:

 • utformes og virke slik at kvinner og menn likebehandles i vurdering av lønn og avansement for arbeid av lik verdi.
 • legge til rette for faglige karriereveier og avansementsmuligheter.
 • angi kriterier for innplassering i eventuelle avansementsstillinger.
 • etablere en naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling.
 • vise hvordan ønsket og tilegnet kompetanse gir lønnsmessig uttelling.

 

Arbeidstakere i foreldrepermisjoner og andre lønnede permisjoner omfattes av lokale forhandlinger.

Områder du bør forberede:

 

 1. Din verdi for virksomheten
 2. Hva tjener andre med tilsvarende kompetanse og ansvar?
 3. Virksomhetens økonomi

 

Din verdi for virksomheten

Alle dine bidrag som påvirker virksomhetens inntjening eller utvikling positivt vil være saklige argumenter du bør underbygge.

Prøv å tenke som arbeidsgiver – hvorfor vil det lønne seg for arbeidsgiver å gi deg mer i lønn? Vis at det er samsvar mellom virksomhetens mål, utvikling og behov, og dine arbeidsoppgaver, innsats og resultater. For å få gjennomslag for ditt krav og dine forventninger, bør du ta arbeidsgivers og virksomhetens interesser og behov med i beregningen.

 • Hva har du oppnådd i det siste? 
  Har du deltatt i prosjekter, samarbeid med andre eksternt eller andre avdelinger, skrevet artikler osv. Har du møtt de forventninger som stilles til deg? Har din arbeidssituasjon endret seg? Har du fått nye og mer krevende oppgaver? Jobber du raskere? Leverer du arbeid av høyere kvalitet?  Prøv her å vurdere deg selv sett fra andres ståsted.
   
 • Hvilken kompetanse har du? 
  Har det skjedd endringer i din kompetanse det siste året? Er du flink til å dele din kompetanse med dine kollegaer? Her bør både kurs, intern opplæring, læring gjennom nye oppgaver og eventuell videre- og etterutdanning tas med. Prøv å vektlegge hvilken betydning den nye kompetansen har for din arbeidsplass.
   
 • Økt ansvar i virksomheten? 
  Her bør både faglig ansvar og ledelse vurderes, og om du har fått mer formelt ansvar, for eksempel selvstendig prosjektansvar, stedfortreder, fagansvar, blitt teamleder eller fått personalansvar.
   
 • Har du en nøkkelposisjon i virksomheten? Er du alene om din kompetanse i virksomheten? 
  Hva er markedsverdien din? Har du en kompetanse som er ettertraktet hos andre arbeidsgivere? Dette bør du få fram på en måte, uten å true.
   
 • Har du et kontaktnett virksomheten tjener på?
  Få gjerne fram hvem du samarbeider med og hvordan nettverket ditt er. Et godt nettverk er alltid positivt for arbeidsgiver.
   
 • Har du bidratt med mer enn hva som er forventet av deg/stillingen din?
   
 • Les virksomhetens lønnspolitikk og argumentér ut fra denne.
   
 • Spør deg selv – hva skjer hvis jeg plutselig slutter/blir borte?
  Det kan si deg noe om din verdi i virksomheten.

Skriv ned suksesshistorier fortløpende gjennom året!

Det er lett å glemme alt man har gjort i løpet av året, så det anbefales at man lager et notat der man fortløpende kan skrive ned mål, resultater, kompetanseheving, kurs, prosjekter etc På den måten glemmer man ikke å ta med det som skjedde tidlig etter forrige lønnssamtale og lønnsforhandling.

Hva tjener andre? Bruk statistikk!

Hent gjerne statistikk fra Forskerforbundet, SSB (Statistisk sentralbyrå) og andre fagforeninger.

 • Du kan be om statistikk fra arbeidsgiver. 

I offentlig sektor er hovedregelen at alle dokumenter er offentlige og enhver kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre lignende registre, jf. offentleglova § 3. Det betyr at lønnsopplysningene til ansatte i staten, fylkeskommunene og kommunene vil være tilgjengelig for den som ber om innsyn.

 • Hør med bekjente, en kollega, en tidligere kollega eller studievenn hva de tjener og hvilken lønnsutvikling de har hatt de siste årene.
 • Bruk nettverket ditt.
 • Du kan fint spørre nettverket ditt om lønn og lønnsutvikling selv om de jobber i annen sektor og bransje.
 • Sjekk hvilken lønnsutvikling du har hatt de siste årene (har du ikke oversikt over dette selv, spør tillitsvalgt eller HR).

Virksomhetens økonomi

 • Undersøk virksomhetens økonomiske situasjon.
 • Les årsrapport og årsregnskap for virksomheten. Se gjerne på tidligere rapporter også for å se utviklingen.
 • Hør med den tillitsvalgte hvordan det står til i virksomheten.
 • Se gjennom stillingsannonser virksomheten har eller har hatt ute.
 • Ofte skrytes det av både god og sunn økonomi, gode utviklingsmuligheter og gode lønns- og arbeidsvilkår – stemmer dette?
 • Bedriftens geografiske plassering og bransje kan spille inn.
 • I en del små kommuner vil det være få andre arbeidsplasser og dermed lite konkurranse på arbeidsmarkedet og motsatt i store kommuner og fylkeskommunene. Her vil det ofte være en mye større konkurranse om arbeidskraften og dette vil ofte spille inn på både lønnsnivå og lønnsutvikling.

Husk at lønnssamtalen ikke er en lønnsforhandling, og at det er begrenset hva leder kan love med hensyn til lønn. Selve lønnsforhandlingene foregår mellom lokale tillitsvalgte og ledelse, og leder kan ikke forskuttere utfallet av framtidige forhandlinger. Men leder kan bli oppmerksom på hva du gjør og din kompetanse ved å gjennomføre en lønnssamtale.

Lønnssamtalen bør være adskilt fra medarbeidersamtalen. Det er viktig å ha fokus på lønn og lønnsutvikling i en lønnssamtale, og at man ikke bruker for mye tid til å diskutere alle sider ved arbeidsforholdet. Tillitsvalgt kan være med under lønnssamtalen, men kun delta som bisitter og tilhører, eventuelt bidra til å rydde uklarheter av veien. Jeg anbefaler at man tar lønnssamtalen alene.

Lønnssamtalen er et viktig forarbeid og verktøy, og danner et godt grunnlag for lønnskravet ditt og de lokale forhandlingene i virksomheten.

Lykke til med lønnssamtalen!