En samtale om din karriere- og lønnsutvikling med din leder

Målet med en lønnssamtale er at du skal få tilbakemelding om sammenhengen mellom din arbeidsinnsats og din lønn. Du skal få vite hvordan du selv kan bidra til å oppnå bedre lønnsutvikling. En lønnssamtale gir deg dessuten anledning til å synliggjøre din arbeidsinnsats overfor leder, og til å fortelle hvilke forventninger du har til egen lønnsutvikling.

Alle ansatte i kommunal sektor har rett til å få en årlig lønns- og karrieresamtale med sin leder. Denne retten er nedfelt i Hovedtariffavtalen kapittel 3.2.2.

Enkelte arbeidsgivere har innarbeidet rutiner der lønnssamtaler gjennomføres jevnlig, f.eks. i forkant av det lokale lønnsoppgjør. Andre steder er en lønnssamtale noe man aktivt må be om å få selv.

Lønnsfastsettelsen for stillinger i kapittel 5 foregår i sin helhet lokalt i den enkelte kommune, fylkeskommune eller bedrift. Ved lønnsfastsettelsen skal det bl.a. tas hensyn til stillingens kompleksitet, og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, innsats og resultatoppnåelse. Du må bidra til at din leder har et mest mulig riktig bilde av deg og det arbeidet du gjør. Derfor anbefaler vi at du krever en lønnssamtale dersom dere ikke har praksis på dette fra før.

Forberedelse til samtalen:

  • Les din stillingsbeskrivelse (hvis du har en) og andre dokumenter som definerer innholdet og målet for stillingen din.
  • Vær forberedt på å redegjøre for kompetansen din, hvordan du til nå ha løst oppgavene dine og hvilke resultater du har oppnådd.
  • Tenk gjennom dine forventninger til lønn og karriereutvikling.
  • Les virksomhetens lokale lønnspolitikk, eller lokale overenskomst/ tariffavtale. Her kan det bl.a. komme fram hvilke kriterier som skal ligge til grunn ved vurdering av individuelle lønnskrav i lokale lønnsforhandlinger.
  • Finn ut om lønnsnivået til sammenlignbare stillinger.
  • Kontakt den lokale tillitsvalgte i Forskerforbundet. Vedkommende har kjennskap til lønnsnivået i virksomheten.

I samtalen:

Synliggjør hvilken innsats du har gjort det siste året og eventuelt hvilken ny kompetanse du har fått dette året. Vis hvordan du har bidratt til måloppnåelse ved din virksomhet. Fortell om hvilke forventninger du har til framtidig lønns- og karriereutvikling.

Arbeidsgiver bør kunne gi tilbakemelding på din innsats og dine resultater. Videre skal arbeidsgiver kunne redegjøre for virksomhetens framtidige kompetansebehov og karrieremuligheter innen virksomheten.

Husk at lønnssamtalen ikke er en lønnsforhandling, og at det er begrenset hva leder kan love mht. lønn. Lønnssamtalen bør være adskilt fra medarbeidersamtalen. Tillitsvalgt kan være med under lønnssamtalen, men kun delta som bisitter og tilhører, evt. bidra til å rydde uklarheter av veien. Du kan kreve et referat fra samtalen dersom du ønsker det.