Vedtekter

for FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR
TEKNISK/ADMINISTRATIVT PERSONALE (FFTA)

Vedtatt på årsmøtet mai 2000. Sist revidert på årsmøte mars 2022.

§ 1 FORMÅL

Forskerforbundets forening for teknisk/administrativt personale (FFTA) har som formål:

• å bidra til Forskerforbundets felles lønnspolitikk og lønnsstrategi med utgangspunkt i teknisk/administrativt personalets interesser.

• å gi råd om teknisk/administrative personalets arbeidsvilkår overfor Forskerforbundets sekretariat.

• å stimulere til fagpolitisk aktivitet og engasjement blant teknisk/administrativt personale gjennom å arrangere konferanser som tar opp relevante fagpolitiske tema som berører FFTA sine medlemmer.

§ 2 MEDLEMSKAP

Medlemmer i Forskerforbundet som er tilsatt i teknisk/administrative stillinger, inklusive lederstillinger, kan være medlem i FFTA.

§ 3 FORENINGENS PLASS INNENFOR FORSKERFORBUNDET

Foreningens plass innenfor Forskerforbundet og foreningens myndighet er gitt av Forskerforbundets vedtekter.

Alle henvendelser fra foreningen til andre fagorganisasjoner eller offentlige myndigheter skal som hovedregel ekspederes gjennom Forskerforbundets sekretariat. Foreningen kan opptre på vegne av Forskerforbundet når Forskerforbundets hovedstyre har gitt fullmakt til dette.

§ 4 ORGANER

1. Årsmøte

Foreningens øverste interne organ er årsmøtet. Følgende saker skal behandles av årsmøtet:

  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Arbeidsprogram/Aktivitetsplan
  • Budsjett og kontingent
  • Valg av styre og styreleder
  • Valg av valgkomité
  • Evt. andre årsmøtesaker

Årsmøtet skal innkalles med minst fire ukers varsel. Innkallingen skal angi hvilke saker som skal behandles. Fullstendige sakspapirer offentliggjøres 2 uker før møtet. Årsmøtet kan ved 3/4 flertall ta opp andre saker enn dem som er satt opp på forhånd.

Dersom styret eller 10 % av medlemmene skriftlig forlanger det, skal det sammenkalles til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte skal som hovedregel innkalles med minst fire ukers varsel. Kun saker som ved innkalling er satt på dagsorden, kan behandles.

Årsmøtets vedtak blir fattet med simpelt flertall med unntak av saker der annet er bestemt i  vedtektene. Bare frammøtte medlemmer kan stemme. Ved stemmelikhet avgjøres saken av styreleders dobbeltstemme.

2. Styret

Styret består av leder og 6 medlemmer som alle normalt velges for to år. Årsmøtet velger leder og medlemmer ved separate avstemninger. Årsmøtet bør tilstrebe en balansert sammensetning av styret, ved å ta hensyn til kjønn, geografi og institusjonstype.

Styret er foreningens øverste interne organ mellom årsmøtene og skal lede foreningen i overensstemmelse med foreningens vedtekter og arbeidsprogram.

Styreleder leder foreningens arbeid og representerer foreningen utad. Alle prinsipielle saker skal behandles av styret med mindre de skal legges fram for årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når leder og minst to medlemmer er til stede. Vedtakene fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved lederens dobbeltstemme.

 3. Lokale grupper

Det kan opprettes lokale grupper av FFTA ved det enkelte arbeidssted. Der det opprettes lokale grupper skal alle henvendelser til lokal arbeidsgiver rettes gjennom Forskerforbundets lokallag.

§ 5 FORENINGSVEDTEKTER

Foreningens vedtekter og endringer av disse vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall.

Vedtektene kan ikke være i strid med Forskerforbundets vedtekter eller formål og skal godkjennes av Forskerforbundets hovedstyre før de kan gjøres gjeldende.

§ 6 NEDLEGGING AV FORENINGEN

Foreningen kan nedlegges dersom dette vedtas med minst 2/3 flertall på to ordinære årsmøter som følger etter hverandre. Ved siste gangs behandling skal årsmøtet vedta disponeringen av foreningens verdier etter innstilling fra styret.

§ 7 FORENINGSKONTINGENT

Årsmøte fastsetter foreningskontingenten og bestemmer hvordan den skal innkreves. Foreningskontingenten kommer i tillegg til kontingenten til Forskerforbundet.