Om FFTA

Forskerforbundet er landets største fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning og kunnskapsformidling. Av de rundt 25 000 medlemmene i FF, er ca. 25 % ansatt i teknisk/administrative stillinger, og FFTA er en fagpolitisk forening som arbeider for å ivareta denne gruppens interesser. Vi har i dag ca. 700 medlemmer.

FFTA er en av flere fagpolitiske foreninger i Forskerforbundets organisasjon, hvor medlemmer kan velge å være med i tillegg til det ordinære medlemskapet i Forskerforbundet.

FFTA er opptatt av og arbeider for teknisk-andministrtives lønns- og arbeidsvilkår. Både offentlig og privat sektor er helt avhengig av å ha kompetente og høyt utdannede medarbeidere i teknisk-administrative stillinger. Derfor arbeider FFTA - innenfor Forskerforbundet - med følgende saker:

  • Vi bidrar aktivt til Forskerforbundets politikk, med utgangspunkt i de teknisk-administrative medlemmenes interesser.
  • Vi er høringsinstans i alle saker som berører teknisk-administrativ gruppe og fungerer som kompetansebase overfor Forskerforbundets sekretariat.
  • Vi arrangerer vårseminarer, der våre medlemmer kan bli kjent med kolleger ved andre universiteter og høgskoler, diskutere sektorrelevante temaer og utveksle erfaringer.
  • Vi stimulerer til fagpolitisk aktivitet og engasjement blant teknisk og administrativt personale i hele landet, gjennom å arrangere konferanser som tar opp relevante fagpolitiske temaer i universitets- og høgskolesektoren.
  • Vi har jevnlige møter og felles seminarer med de andre fagpolitiske foreningene i Forskerforbundet.
  • Vi har FFTA-kontaktpersoner ved alle større institusjoner hvor Forskerforbundet har medlemmer. Det blir arrangert egne kompetansebyggende seminarer for dette nettverket (årlig høstseminar for kontaktpersoner). 

Dette er grunnlaget for vår strategi, og er innarbeidet i Forskerforbundets politikk og inkorporert i arbeidsprogrammet etter innspill fra FFTA.