Aktivitetsplan 2022-2023

Lønn- og karriereutvikling for våre medlemmer

FFTA skal sikre at Forskerforbundet er en attraktiv fagforening for medlemmer i TA-stillinger. Styret skal vurdere å gjennomføre en ny lønn- og karriereundersøkelser blant medlemmene i 2023. I tillegg skal lønn- og karriereutvikling omtales på våre konferanser. Carpe Salarium skal gjøres kjent blant alle medlemmer. FFTA skal også bidra til at kontaktpersoner lokalt er kjent med strategier for karriereplaner utviklet ved HVL.

Seminarer

FFTA skal stimulere til fagpolitisk aktivitet og engasjement blant TA personale i hele landet gjennom å arrangere seminarer som tar opp relevante fagpolitiske temaer. Vårseminaret for medlemmene og høstseminaret for kontaktpersoner er de viktigste arenaene for å skape aktivitet og engasjement hos medlemmene. På seminarene kan medlemmene diskutere sektorrelevante temaer, utveksle erfaringer og knytte kontakt med likesinnede. I 2022 blir det arrangert to seminarer:

 • Vårseminar i Kristiansand 31. mars og 1. april med temaet: Vår framtidige arbeidshverdag og faktorer som vil påvirke oss.
 • Seminar for kontaktpersoner på Røros 7. og 8. november med foreløpig tittel: Lønn og karriere for TA-ansatte.

Strategi

Det skal utvikles ny strategi for FFTA som skal gjelde fra 2022 til 2026. I den forbindelse er det planlagt et styreseminar med dette som tema, og FFTA må beregne å bruke tid og ressurser på dette arbeidet i 2022.

Revidere Forskerforbundets politikk for TA-ansatte

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale ble vedtatt av Hovedstyret 12. juni 2014. Denne skal i 2022 revideres i samarbeid med Forskerforbundets sekretariat. Styret ber om fullmakt fra årsmøtet til å utpeke en arbeidsgruppe som skal utarbeide et forslag som presenteres på seminaret for kontaktpersoner på Røros i november.

Rekruttering til FFTA

FFTA skal være en attraktiv fagpolitisk forening i Forskerforbundet. Vårt arbeid skal være godt kjent blant medlemmene, og vi skal ha fokus på å sikre rekruttering av engasjerte medlemmer både til styreverv og som lokale kontaktpersoner for FFTA. Styret skal vurdere tiltak for å øke antallet medlemmer, som for eksempel rekrutteringskampanjer med gratis kontingent det første året. FFTA skal også gå i dialog med Forskerforbundet om innbetaling av kontingentmidler for å undersøke om innbetaling av kontingenten kan gjøres enklere.

Samarbeid med de andre fagpolitiske foreningene

Det nye styret kan vurdere samarbeid med andre fagpolitiske foreninger.

Generelle gjennomgående oppgaver

 • FFTA skal videreføre det gode samarbeidet med ledelsen i Forskerforbundet og synliggjøre vår gruppe innad i forbundet
 • Vi skal bidra aktivt til Forskerforbundets politikk med utgangspunkt i medlemmenes interesser ved å:
  • Være høringsinstans i alle saker som berører teknisk-administrativ gruppe
  • Komme med løpende innspill og råd på gruppens vegne overfor Forskerforbundets sekretariat
  • Videreføre samarbeidet med andre fagpolitiske foreninger i Forskerforbundet
  • Sørge for at det er kontaktpersoner på alle større institusjoner hvor Forskerforbundet har medlemmer
  • Sørge for at nettsidene er oppdatert og levende.