Aktivitetsplan 2019-2020

Vervekampanje – nye medlemmer til FFTA

For å verve nye medlemmer til FFTA besluttet styret i 2018 å tilby et års gratis medlemskap til TA-medlemmer i Forskerforbundet som ikke var medlem av FFTA. I samarbeid med Forskerforbundets sekretariat ble det i januar 2019 sendt ut invitasjon om medlemskap til alle TA medlemmer som ikke allerede var medlem av FFTA. Kampanjen har resultert i nærmere 200 nye medlemmer og medlemstallet pr. 15.03. 2019 er 815 medlemmer.

Seminarer

FFTA skal stimulere til fagpolitisk aktivitet og engasjement blant TA personale i hele landet gjennom å arrangere seminarer som tar opp relevante fagpolitiske temaer. Vårseminaret for medlemmene og høstseminaret for kontaktpersoner er de viktigste arenaene for å skape aktivitet og engasjement hos medlemmene. På seminarene kan medlemmene diskutere sektorrelevante temaer, utveksle erfaringer og knytte kontakt med likesinnede. I 2019 blir det arrangert to seminarer:

  • Vårseminar i Stavanger 1.-2. april med temaet Effektivisering og digitalisering - Ka e poenget? - viktigheten av The Human Factor.
  • Kontaktpersonseminar i Bergen 5.-6. november med temaet: Karriereutvikling for TA-ansatte - utfordringer og muligheter.

Prosjekt: FFTA ressursbank for økt lokal rekruttering

FFTA ønsker å bidra til å øke aktiviteten i FFTA lokalt gjennom å gi støtte til å opprette flere lokale FFTA grupper, og gi støtte i oppstartsfase og i utviklingen av tilbud til medlemmene. Prosjektet vil ha tre hovedmål:

  • Kartlegge aktivet FFTA-grupper lokalt - og se etter potensiale for økt aktivitet
  • Bistå lokallag som ønsker å starte egen FFTA-gruppe med foredrag og erfaringsdeling
  • Utvikle en ressursbank med forslag til arrangement for lokale FFTA-grupper

Prosjektet er overført fra 2018.

Generelle gjennomgående oppgaver

FFTA skal videreføre det gode samarbeidet med ledelsen i Forskerforbundet og synliggjøre vår gruppe innad i forbundet. Vi skal bidra aktivt til Forskerforbundets politikk med utgangspunkt i medlemmenes interesser ved å:

  • Være høringsinstans i alle saker som berører teknisk-administrativ gruppe
  • Komme med løpende innspill og råd på gruppens vegne overfor Forskerforbundets sekretariat
  • Videreføre samarbeidet med andre fagpolitiske foreninger i Forskerforbundet. Sørge for at det er kontaktpersoner på alle større institusjoner hvor Forskerforbundet har medlemmer.
  • Sørge for at nettsidene er oppdatert og levende.