Aktivitetsplan 2017-2018

Oppfølging av lønns- og karriereutviklingsundersøkelsen

Lønns- og karriereutviklingsundersøkelsen fra 2013 har vært viktig for FFTA sitt arbeid de siste årene. Undersøkelsen har blant annet dannet grunnlag for utvikling av Forskerforbundets lønnspolitikk for TA. Lønns- og karriereutvikling for TA vil også i 2017-2018 være et sentralt tema.  FFTA ønsker å oppdatere tallmaterialet fra lønns- og karriereutviklingsundersøkelsen og har fått innvilget prosjektmidler til å gjennomføre en ny undersøkelse. Denne vil bli gjennomført i løpet av 2017 og skal være ferdigstilt til kontaktpersonseminaret høsten 2017.

Seminarer

FFTA skal stimulere til fagpolitisk aktivitet og engasjement blant TA personale i hele landet gjennom å arrangere seminarer som tar opp relevante fagpolitiske temaer.  Vårseminaret for medlemmene og høstseminaret for kontaktpersoner er de viktigste arenaene for å skape aktivitet og engasjement hos medlemmene. På seminarene kan medlemmene diskutere sektorrelevante temaer, utveksle erfaringer og knytte kontakt med likesinnede.  I 2017 blir det arrangert to seminarer:

  • Vårseminar i Trondheim med temaet: Omstilt: Hva nå? Endringskompetanse, omorganisering og psykososial helse.
  • Kontaktpersonseminar i Lillehammer høsten 2017 med temaet: Lønnspolitikk og rekruttering. 

Strategi

Det skal utvikles ny strategi for FFTA som skal gjelde fra 2017 til 2021. I den forbindelse er det planlagt et styreseminar med dette som tema, og FFTA må beregne å bruke tid og ressurser på dette arbeidet i 2017.

Generelle gjennomgående oppgaver:

  • FFTA skal videreføre det gode samarbeidet med ledelsen i Forskerforbundet og synliggjøre vår gruppe innad i forbundet.
  • Vi skal bidra aktivt til Forskerforbundets politikk med utgangspunkt i medlemmenes interesser ved å:
  1. Være høringsinstans i alle saker som berører teknisk-administrativ gruppe.
  2. Komme med løpende innspill og råd på gruppens vegne overfor Forskerforbundets sekretariat.
  • Videreføre samarbeidet med andre fagpolitiske foreninger i Forskerforbundet.
  • Sørge for at det er kontaktpersoner på alle større institusjoner hvor Forskerforbundet har medlemmer.
  • Sørge for at nettsidene er oppdatert og levende.