Aktivitetsplan 2014-2015

Aktivitetsplan 2014-2015 med mål og tiltak

FFTA vil i styreperioden 2014-15 følge opp funn fra undersøkelsen om lønnsutvikling og arbeidsvilkår med tiltak overfor Forskerforbundet, institusjonene og lokallagene ved å: 

 • utvikle en egen strategi for medlemmer i tekniskadministrative stillinger i samarbeid med Forskerforbundet sentralt
 • jobbe for at alle institusjoner skal ha synlige karriereveier, stilling- og lønnsstruktur
 • følge opp og påvirke lokallagene til å lykkes bedre med arbeidet for lønns og arbeidsvilkår for alle ansatte
 • innspill til FF som bidrar til å synliggjør vår gruppe, bl.a. for å minne FF om at alle medlemsgrupper skal være omtalt i arbeidsprogram, brosjyrer, informasjon og omtale. Alle medlemmer er like mye verdt og har samme rettigheter.
 • søke om prosjektmidler til videreutvikling av prosjektet fra 2013

FFTA vil bidra til å synliggjøre våre medlemmer i FF, at kompetanse verdsettes og økt fokus på at det bør være tid til utvikling i arbeidssituasjonen gjennom å:

 • gi innspill til FF som bidrar til å synliggjør vår gruppe, bl.a. for å minne FF om at alle medlemsgrupper skal være omtalt i arbeidsprogram, brosjyrer, informasjon og omtale. Alle medlemmer er like mye verdt og har samme rettigheter.
 • søke om prosjektmidler til videreutvikling av prosjektet fra 2013

FFTA vil bidra til å bygge bro og skape et forhold mellom vitenskapelige og teknisk/administrativt tilsatte som bygger på gjensidig lojalitet og respekt ved å:

 • oppfordre alle teknisk/administrativt ansatte til å engasjere seg lokalt og arrangere felles seminar og aktiviteter på arbeidsplassen.
 • revidere FFTAs verktøykasser for lokallag og for FFTA internt, samt promotere disse på seminarene

Styret ønsker å bidra til økt aktivisering av medlemmer, bl.a. gjennom seminarer

 • Vårseminar i Oslo 2014: Kunnskap og kommunikasjon
 • Høstseminar i samarbeid med UiT/UiN2013; desember 2014
 • Vårseminar 2015
 • Høstseminar 2015
 • Oppfølging av kontaktpersoner – rolle og aktivitet

Samarbeidet med A3:

 • Evaluere nytten av samarbeidet med A3 (Arkivarforeningen, FBF og FFTA). Det er en styrke at sammenlignbare grupper står sammen, men det kan være tidkrevende. Fellestrekk er at vi i hovedsak er teknisk-administrativt tilsatte og har samme behov for synliggjøring, oppfølging av våre medlemmer.

 

FFTA-styrets mer generelle, gjennomgående oppgaver:

Bidrar aktivt til Forskerforbundets politikk med utgangspunkt i medlemmenes interesser ved å:

 1. Være høringsinstans i alle saker som berører teknisk-administrativ gruppe
 2. Komme med løpende innspill og råd på gruppens vegne overfor Forskerforbundets sekretariat
 3. Arrangere seminarer og konferanser for medlemmene (ett per semester).
  - Diskutere sektorrelevante temaer
  - Utveksle erfaringer og knytte kontakter med likesinnede
  - Diskutere lønnsmessige forhold og lære av hverandre
  - Stimulere til fagpolitisk aktivitet og engasjement blant T/A personale i hele landet, gjennom å arrangere konferanser som tar opp relevante fagpolitiske temaer i universitets- og høgskolesektoren
 4. Ha kontaktpersoner ved alle større institusjoner hvor Forskerforbundet har medlemmer.
 5. Levende hjemmeside – her kan medlemmer komme med innspill
 6. Styrets rolle er å tale medlemmenes sak i Forskerforbundet sentralt
  - Sørge for å minne FF om at T/A medlemmer skal finne seg igjen i strategiske planer og program som forskerforbundet lager.