2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 med mål og tiltak

FFTA vil i 2016 følge opp funn fra undersøkelsen med tiltak overfor Forskerforbundet, institusjonene og lokallagene ved å:

 • implementere den nye lønnsguiden
 • videreføre arbeidet med ressurssider som verktøy for lokal lønnsdannelse,
 • jobbe for at alle institusjoner skal ha synlige karriereveier, stillings- og lønnsstruktur
 • følge opp og påvirke lokallagene til å lykkes bedre med arbeidet for lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte

FFTA vil videreføre det gode samarbeidet med ledelsen i FF, samt bidra til at kompetanse verdsettes og sette fokus på at det bør være tid til utvikling i arbeidssituasjonen. Dette gjøres gjennom

 • innspill til FF som bidrar til å synliggjøre vår gruppe, bl.a. for a minne FF om at alle medlemsgrupper skal være omtalt i arbeidsprogram, brosjyrer, informasjon og omtale. Alle medlemmer er like mye verdt og har samme rettigheter.

FFTA vil fortsatt bidra til å bygge bro og skape et forhold mellom vitenskapelige og teknisk/administrativt tilsatte som bygger på gjensidig lojalitet og respekt ved å:

 • oppfordre alle teknisk/administrativt ansatte til å engasjere seg lokalt og dra i gang felles seminar og aktiviteter på arbeidsplassen.

Styret ønsker å bidra til økt aktivitet, bl.a. ved å komme med forslag til aktivitet i samarbeid med kontaktpersoner. Det viktigste er fortsatt seminarer og prosjekter:

 • Vårseminar i Bodø i mars 2016:
 • Jubileumsseminar i Oslo i oktober 2016
 • Prosjekt Lønnsguiden
 • Prosjekt egen rekrutteringsbrosjyre
 • Oppfølging av kontaktpersoner - rolle og aktivitet

Samarbeidet med andre fagpolitiske foreninger:

 • Styret arbeider sammen med FF sekretariat for å videreføre og forbedre samarbeidet. 

 • Rekruttering og jubileum

FFTA feirer 50 år i 2016. I den forbindelse har vi fått innvilget prosjektmidler til å starte arbeidet med en jubileumsfest høsten 2016. Styret vil bruke jubileet til å skape blest om foreningen og slik øke rekrutteringen av medlemmer.

Hva gjør FFTA - generelle gjennomgående oppgaver:

Bidrar aktivt til Forskerforbundets politikk, med utgangspunkt i medlemmenes interesser ved å:

Være høringsinstans i alle saker som berører teknisk-administrativ gruppe

Komme med løpende innspill og råd på gruppens vegne overfor Forskerforbundets sekretariat

Arrangere seminarer og konferanser for medlemmene (ett per semester).

 • Diskutere sektorrelevante temaer

 • Utveksle erfaringer og knytte kontakter med likesinnede

 • Diskutere lønnsmessige forhold og lære av hverandre

 • Stimulere til fagpolitisk aktivitet og engasjement blant administrativt/tekn. - personale i hele landet, gjennom å arrangere konferanser som tar opp relevante fagpolitiske temaer i universitets- og høgskolesektoren

Ha kontaktpersoner ved alle større institusjoner hvor Forskerforbundet har medlemmer

Ha levende nettsider

Styrets rolle er å tale medlemmenes sak i Forskerforbundet sentralt