2015-2016

Aktivitetsplan 2015-2016 med mål og tiltak

FFTA vil i 2015 følge opp funn fra undersøkelsen med tiltak overfor Forskerforbundet, institusjonene og lokallagene gjennom å:

 • jobbe videre med lokale kurs i lønnsdannelse inn i FFs kursportal
 • Videreføre arbeidet med ressurssider som verktøy for lokal lønnsdannelse
 • jobbe for at alle institusjoner skal ha synlige karriereveier, stilling- og lønnsstruktur
 • følge opp og påvirke lokallagene til å lykkes bedre med arbeidet for lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte

FFTA vil videreføre det gode samarbeidet med ledelsen i FF, samt bidra til at kompetanse verdsettes og sette fokus på at det bør være tid til utvikling i arbeidssituasjonen. Styret gir

 • innspill til FF som bidrar til å synliggjøre vår gruppe, bl.a. for a minne FF om at alle medlemsgrupper skal være omtalt i arbeidsprogram, brosjyrer, informasjon og omtale. Alle medlemmer er like mye verdt og har samme rettigheter.

FFTA vil fortsatt bidra til a bygge bro og skape et forhold mellom vitenskapelige og adm/tekn tilsatte som bygger på gjensidig lojalitet og respekt ved å:

 • oppfordre alle teknisk/administrativt ansatte til å engasjere seg lokalt og dra i gang felles seminar og aktiviteter på arbeidsplassen.

Styret ønsker å bidra til økt aktivisering av medlemmer blant annet gjennom seminarer

 • Vårseminar i Bergen 2015: Kunnskapsarbeideren
 • Høstseminar med kontaktpersonene: Foreløpig åpent
 • Oppfølging av kontaktpersoner - rolle og aktivitet

Samarbeidet med A3:

Evaluere nytten av samarbeidet med A3 (Arkivarforeningen, FBF og FFTA). Det er en styrke at sammenlignbare grupper står sammen, men det kan være tidkrevende. Fellestrekk er at vi i hovedsak er teknisk adminsitrativt tilsatte og har samme behov for synliggjøring, oppfølging av vare medlemmer.

Rekruttering og jubileum:

FFTA feirer 50 år i 2016. I den forbindelse har vi fått innvilget prosjektmidler til å starte arbeidet med en jubileumsfest høsten 2016.
Vi vil bruke jubileet til å skape blest om foreningen og slik øke rekrutteringen av medlemmer.

 

FFTA-styrets mer generelle, gjennomgående oppgaver:

Bidrar aktivt til Forskerforbundets politikk med utgangspunkt i medlemmenes interesser ved å:

 1. Være høringsinstans i alle saker som berører teknisk-administrativ gruppe
 2. Komme med løpende innspill og råd på gruppens vegne overfor Forskerforbundets sekretariat
 3. Arrangere seminarer og konferanser for medlemmene (ett per semester).
  - Diskutere sektorrelevante temaer
  - Utveksle erfaringer og knytte kontakter med likesinnede
  - Diskutere lønnsmessige forhold og lære av hverandre
  - Stimulere til fagpolitisk aktivitet og engasjement blant T/A personale i hele landet, gjennom å arrangere konferanser som tar opp relevante fagpolitiske temaer i universitets- og høgskolesektoren
 4. Ha kontaktpersoner ved alle større institusjoner hvor Forskerforbundet har medlemmer.
 5. Levende hjemmeside – her kan medlemmer komme med innspill
 6. Styrets rolle er å tale medlemmenes sak i Forskerforbundet sentralt
  - Sørge for å minne FF om at T/A medlemmer skal finne seg igjen i strategiske planer og program som forskerforbundet lager.