Høring: Forslag til forskrift om rammeplan for femårige lærerutdanninger i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13

Forskerforbundet gir med dette sitt innspill tilknyttet høring om forskrift til rammeplan for femårige lærerutdanninger i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13. Synspunktene er forankret i forbundets politikk for lærerutdanning, og er utarbeidet i samarbeid med Forskerforbundets forening for lærerutdanning. Vi viser også til vårt innspill til høring om adgang til PPU på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag, som har relevans i denne sammenheng (jf. brev av 2. oktober 2018). 

Forskerforbundet ser positivt på forslaget til forskrift og mener dette på en god måte ivaretar hovedlinjene i anbefalingene som ble gitt av rammeplanutvalget (jf. innstilling av 14. januar 2019). Dette utvalget la særlig vekt på behovet for masterutdanning innenfor praktiske og estetiske fag og på lik linje med andre femårige lærerutdanninger.  Forskerforbundet mener et slikt løft er en viktig synliggjøring av de praktiske og estetiske fagenes betydning, og et signal om at det også innenfor disse fagene er behov for lærere med kompetanse på mastergradsnivå.

Vi har følgende kommentarer til enkelte av paragrafene i forskriften:

  • I § 1 pkt. (3) nevnes «Fag II og III i utdanningen skal være andre undervisningsfag med læreplan i grunnopplæringen.» Forskerforbundet mener det her bør åpnes for at spesialpedagogikk også kan tas som fag II/III. Dette faget i kombinasjon med praktiske og estetiske fag vil kunne en positiv effekt på elevers læring og kognitive utvikling (jf. eksempelvis Bagøien, 1999; Bamford, 2008; Piro & Ortiz, 2009; Bonde, 2011).
    Vi foreslår derfor følgende endring i § 3 (1), strekpunkt 5: minst et av fagene II og fag III må være undervisningsfag, profesjonsrettet lærerutdanningsfag, omfatte fagdidaktikk og svare til skolefag i gjeldende læreplan for grunnopplæringen.
  • § 2 Læringsutbytteformulering, kunnskap: Første strekpunkt – «har kunnskap om de praktiske og estetiske fagenes egenart, historie og betydning for barn og unge i et livsløpsperspektiv, og inngående kunnskap om masterfagets egenart» Forskerforbundet mener nødvendigheten av fagdidaktikk med fordel kan fremheves og foreslår følgende endring: «har kunnskap om de praktiske og estetiske fagenes egenart, historie og betydning for barn og unge i et livsløpsperspektiv, og inngående kunnskap om masterfagets egenart og fagdidaktikk».
  • § 3 Forskerforbundet støtter at i alt 30 dager praksis kan være utenom grunnopplæringen, eksempelvis i kulturskole eller annen faglig opplæring og formidling knyttet til faglig og kulturelt arbeid med barn, unge og voksne.
  • Forskerforbundet støtter i prinsippet at det legges opp til en femårig integrert lærerutdanning innenfor praktiske og estetiske fag og at det i utgangspunktet ikke gis undervisningskompetanse etter tre år. Vi mener likevel det er viktig at en student som ønsker å avslutte etter tre år får mulighet til å søke om bachelorgrad i tråd med gjeldende regelverk ved institusjonen. Det for å sikre at studentene får en akademisk grad.

Forskerforbundet vil avslutningsvis framheve finansiering som en vesentlig forutsetning for kvalitet i lærerutdanningene. Å løfte faglærerutdanningene i praktiske og estetiske fag fra bachelor til masternivå er ressurskrevende. Dagens faglærerutdanninger er finansiert i kategoriene E-C. Forskerforbundet mener all lærerutdanning må være innplassert i en kostnadskategori i finansieringsmodellen som gjenspeiler studieprogrammets reelle kostnader. Vi viser her til rammeplanutvalget som påpeker at forslag til rammeplan er basert på at den nye utdanningen plasseres i kategori C og derfor anbefaler at den nye utdanningen innplasseres deretter. Forskerforbundet støtter dette.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Guro Elisabeth Lind
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær