Høring om adgang til PPU på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag – oppfølging av stortingsvedtak.

Forskerforbundet avgir med dette sine innspill tilknyttet høring om adgang til PPU på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag – oppfølging av stortingsvedtak. Våre synspunkt er forankret i Forskerforbundets politikk for lærerutdanning og er utarbeidet i samarbeid med Forskerforbundets forening for lærerutdanning (FFL).  Det gis innledningsvis noen generelle kommentarer, før vi mer spesifikt adresserer spørsmål 1 og 2 i høringsbrevet.

Innledende kommentar

Bakgrunnen for høringen er at det innføres krav om mastergrad for opptak til PPU i 2019. I forskriften er det i dag unntak for søkere til PPU som har bachelor i utøvende og skapende kunstfag, og i idrettsfag. Forskerforbundet mener dette unntaket bør videreføres i en overgangsperiode.

Forskerforbundet mener det er positivt at Stortinget er opptatt av at masterkravet ikke svekker rekrutteringen av lærere i praktiske og estetiske fag, jfr. Dokument 8:95 S (2017-2018), Innst. 179 S/(2017-2018). Dette er fag som er viktige i skolen, og som forskning viser har en positiv effekt på læring og kognitiv utvikling (Bagøien, 1999; Bamford, 2008; Piro & Ortiz, 2009; Bonde, 2011). Vi er godt kjent med de siste årenes debatt om de praktiske estetiske fagenes plass i skolen, og forstår Stortingets bekymring for at opptakskravet for PPU kan medføre utilsiktede konsekvenser med hensyn til rekruttering.

Forskerforbundet kan derfor støtte at studenter med bachelor i utøvende og skapende kunstfag og idrettsfag i en overgangsperiode kan kvalifisere seg for undervisning i skolen ved å ta en praktisk-pedagogisk påbygging (PPU). At lærerne har ulik utdanningsbakgrunn, beriker læringsmiljøet og sikrer at et samlet kollegium dekker nødvendige kompetansebehov.  Vi vet at de regionale behovene for lærerrekruttering varierer og at det generelt er stort behov for kompetente lærere i årene framover. Barnehage- og skoleeiere må samhandle med universiteter og høyskoler for å sikre at det er overensstemmelse mellom hvilke utdanninger som tilbys, og hvilken type arbeidskraft det er behov for (jf. Lærerutdanning 2025). Å unnta denne studentgruppen for mastergradskravet, vil kunne avhjelpe lærerrekrutteringen til ulike fag i distriktene. 

På lengre sikt bør likevel opptakskravet til PPU for praktiske og estetiske fag være det samme som for andre fag i skolen, altså mastergrad. Vi mener dette er viktig nettopp for å styrke disse fagenes posisjon i skolen og for å gi et tydelig signal om at det kreves like høy lærerkompetanse i praktiske og estetiske fag som i øvrige fag. Forskerforbundet mener det må være gode muligheter for påbygging til kompetanse på mastergradsnivå innenfor alle skolens fag og innenfor alle de ulike lærerutdanningene, herunder også praktiske og estetiske fag. Vi imøteser derfor det påbegynte arbeidet til rammeplanutvalget som skal utvikle forslag til rammeplan for tofaglig master i faglærerutdanning. Samtidig vil vi understreke at PPU er en viktig kvalifiseringsvei for kommende lærere. Det igjen tilsier at masterpåbygging til bachelor i utøvende og skapende kunstfag, samt idrettsfag i kombinasjon med PPU bør styrkes som mulig kvalifiseringsvei.

Kommentar til spørsmål 1 og 2

1. Vedtaket forutsetter en bachelorgrad i praktiske og estetiske fag (180 studiepoeng).

a) Hvordan skal vi i denne sammenhengen forstå "praktiske og estetiske fag"?

Dette er et bredt fagområde som kjennetegnes av fag som stimulerer og utvikler skaperevne og estetisk sans. I stedet for å avgrense ved å ramse opp fagdisipliner, bør det legges til grunn en vid definisjon av hva praktiske og estetiske fag er. Da vil man også kunne ta høyde for eventuelle endringer i skolefagene.

b) Bør en slik bachelorutdanning være enfaglig, dvs. 180 studiepoeng i ett fag, eller bør den åpne for flere fag?

Erfaring tilsier at en bachelorutdanning som er enfaglig vil kunne være mindre interessant for skoleeier. Samtidig er de fleste bachelorutdanningene som kategoriseres under «praktiske og estetiske fag» enfaglige, fordi formålet i utgangspunktet er å utdanne utøvende og skapende utøvere. Dermed kan det vanskelig forventes at alle søkerne til PPU har mer enn ett skolefag, og dette bør heller ikke settes som et absolutt krav.

c) Hvor mange fag kan eventuelt inngå, og i hvilket omfang?

Det bør åpnes for at en bachelor kan ha flere fag i utdanningen (jfr. over). Omfanget av et enkeltfag må være minimum 30 studiepoeng.

2. Det er spesielle opptakskrav til norsk lærerutdanning.

Bør det også være spesielle opptakskrav for søkere som tas opp på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag?

I flere av bachelorstudiene i praktiske og estetiske fag er det spesielle opptakskrav, eksempelvis intervju eller opptaksprøve bestående av praktiske ferdigheter, i tillegg til generell studiekompetanse.  Forskerforbundet mener studenter som søker seg til PPU på bakgrunn av bachelor i praktisk og estetiske fag, må møte opptakskrav som samsvarer med opptakskravet til master. Dette tilsier at studentene fyller kravet til generell studiekompetanse og har gjennomsnittskarakter C i fordypningsfaget. Fordypningsfaget må ha minst 80 studiepoengs omfang.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær