Høringsinnspill – forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning

Forskerforbundet viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert 5. juli 2018 med forslag til nye forskriftsbestemmelser knyttet til gradsbetegnelse for fullført fagskoleutdanning.

Forskerforbundet viser også til organisasjonens innspill til Meld. St. 9 (2016-2017) Fagfolk for fremtiden og Ny lov om fagskoleutdanning datert 29. september 2017, hvor vi støtter målsettingene om at fagskolen styrkes og gjøres mer attraktiv for både studenter og arbeidsliv. Samtidig var forbundet uenig i Fagskolemeldingens forslag om å endre betegnelsen fra fagskolepoeng til studiepoeng. Dette fordi vi mener felles poengbetegnelse gjør det mindre tydelig at fagskolene og UH-institusjoner har ulike mandat og funksjoner og at utdanningene fører frem til forskjellig sluttkompetanse. Forskerforbundets innspill til § 1 Gradsbetegnelse for fagskoleutdanning er forankret i disse synspunktene.

Angående forslag til § 1 Gradsbetegnelse for fagskoleutdanning

Forskerforbundet mener at terminologien i fagskolesektoren bør gjenspeile fagskolens egenart og fagskoleutdanningens innhold, og at fagskoleutdanningene skal rendyrkes innenfor sitt eget mandat og oppdrag som utdanning som er forskjellig fra universitets- og høyskoleutdanning. Med dette som utgangspunkt mener Forskerforbundet at betegnelsen fagskolegrad egner seg godt som gradsbetegnelse for fullført fagskoleutdanning.

Videre støtter Forskerforbundet departementets forslag om at gradsbetegnelsen ikke skal benyttes på halvårlige fagskoleutdanninger. Dette er utdanninger som ligger på det definerte delnivået 5.1 i NKR (betegnet som fagskole 1). Vi mener som departementet at gradsbetegnelse bør tildeles fullført utdanning som innplasseres i nivå 5.2 i NKR (betegnet som fagskole 2).

Forskerforbundet stiller seg derimot spørrende til departementets forslag om å innføre to ulike gradsbetegnelser – fagskolegrad og høyere fagskolegrad – for utdanninger som har samme nivå på sin sluttkompetanse. Det er ikke lengden på en utdanning i seg selv, men sluttkompetansen som har betydning. Forskerforbundet mener det vil være uheldig å operere med to ulike grader innen samme nivå utdanning. Omfanget av utdanningen blir uansett uttrykt gjennom antall studiepoeng.

Angående forslag til § 2 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelse

Forskerforbundet støtter forslaget fra Kunnskapsdepartementet.

Med vennlig hilsen
Forskerforbundet

Petter Aaslestad
Leder

Hilde Gunn Avløyp
Generalsekretær